07 мај 2016

NAJREBUS APRILA
(PRVA FAZA)

U prvoj fazi izbora za najrebus aprila, učestvovalo je 13 sudija. U drugoj fazi četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Slavko Bovan, Ilija Đurković i Mirka Šajić. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je utorak, 10.5.2016 do 20,00 časova. Evo odabranih 10 rebusa:

02 мај 2016
NAJREBUS APRILA

     Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku aprila. Bodovanje će imati dve faze. U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus. Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
     Prva faza počinje danas i trajaće do petka 6.5.2016. do 24,00. Druga faza počinje u subotu i trajaće do utorka 10.5.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
    Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4303. Odelo rudaru čađavo (ode Loru da ruča đavo)
4304. Prijekor Mila raduje (prije kormilara Duje)
4305. Ko turski danas koristi? (kotur skida Nasko Risti)
4312. Nadini cimeri ištu ke (na dinici Meri i štuke)
4313. Sredom kozaci rade ( s redom koza cirade)
4314. Bojkot lova (boj kotlova)
4315. Posed lobiste (Po, sedlo, biste)
4316. Farmerke love farmeri (far Merkelove, far Meri)
4317. Šta pišeš Ireni ženo? (štap i šešire niže No)
4318. Ti nisi visok! (Tin i sivi sok)
4319. Dobra je nakana Putina (do Braje na kanapu Tina)
4320. Pati kasap Sima (patika sa psima)
4321. Sada Momo sam ostade (s Adamom osa, most. ade)
4322. Kopaonik (kinoa po K)
4323. Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca)
4324. E, vara snaga (Eva Ras naga)
4325. Sa mora seva (samo Ras Eva)
4329. Markizu stiže Latin (Mark izusti želatin)
4330. Polako barake ruše (Polak obara keruše)
4331. I granate slika marila (igra na Tesli kamarila)
4332. Distanciranje (Dastin car, inje)
4333. Šeret nastupa (Šer, Etna, stupa)
4335. Kupi Nena mačetu (kupine na mačetu)
4336. Ustao Rade (usta orade)
4337. Gladio Leo kokera (gladiole oko kera)
4338. Izolovana stanica (iz olova nasta Nica)
4339. Plati Nasta u staklari (platinasta usta Klari)
4340. Trinaesta plata (tinta pre Atlasa)
4341. Vadi mustru Mici (Vadim u Strumici)
4342. Sparno je Vaso (s par nojeva so)
4343. Strip s alama (s tri psa lama)
4344. Aki te nasekira, mala, juče (akite na sekirama laju, Če)
4345. Ima nešto na Veneri (Iman, Ešton, Ave, Neri)
4349. Zelena milja (Jelena cilja)
4350. Grize li savest Arona (griz, elisa, vesta, Rona)
4351. Polupanker (polupan ker)
4352. Gosti vinara kunu (go Stivi na rakunu)
4353. Osa mi naudi (Osamin audi)
4354. Doro bijaše star (do Robija šestar)
4355. Primarijus i Rene - Pri Mariju sirene
4356. Naspi si malo vina (na spisima lovina)
4358. Koliko šljama u školi (koli, koš, ljama, uš, koli)
4359. Ode po vrhnje Dara (ode povrh njedara)
4360. Splav obradi masker (s plavobradim asker)
4361. Kupi kuku (pik u kuku)
4362. Poslana sa Visa, bratu, cerada (Po s lana Savi sabra tuce Rada)
4363. Nar od plastelina (narod, plast, Elina)
4367. Gita rado klopa (gitara do klopa)
4368. Tuli pankeru mima (tulipan Kerum ima)
4369. Ker u muzeju (Kerum uz eju)
4370. Deka Dane bokal drma (dekada, nebo, kaldrma)
4371. Slika Tamara niz alasa (s Li katamaran iza lasa)
4372. Let veštice (letve, štice)
4373. Domari Jaki libar dali (Doli, Marija Kilibarda)
4374. Virna Lisi (viri Nalis)
4375. Unina penzija (u Nina Pen zija)
4376. Tribun degradiran (tri bunde, grad, Iran)
4377. Vi te znate, Gligore? (vitez na tegli gore)
4378. Umara Miša lovce (u marami šal ovce)
4379. Liskun da kompa nama (Li s kundakom, Panama)
4380. Nag Iljo Tini nudi stan i kola (na giljotini nudista Nikola)

01 мај 2016

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Срећан Ускрс свима који данас прослављају!
4367. Гита радо клопа (гитара до клопа)
4368. Тули панкеру мима (тулипан Керум има)
4369. Кер у музеју (Керум уз еју)
4370. Дека Дане бокал дрма (декада, небо, калдрма)
4371. Слика Тамара низ аласа (с Ли катамаран иза ласа)
4372. Лет вештице (летве, штице)
4373. Домари Јаки либар дали (Доли, Марија Килибарда)
4374. Virna Lisi (viri Nalis)
4375. Унина пензија (у Нина Пен зија)
4376. Трибун деградиран (три бунде, град, Иран)
4377. Ви те знате, Глигоре? (витез на тегли горе)
4378. Умара Миша ловце (у марами шал овце)
4379. Лискун да компа нама (Ли с кундаком, Панама)
4380. Наг Иљо Тини нуди стан и кола (на гиљотини нудиста Никола)
4381. Плимни вал (плави млин)
4382. Конгломерат (колор магнет)
4383. Слезена (зелена С)
4384. Ватрогасни дом (модри вагон, сат)
4385. Царински рат (црни рак и сат)
4386. Наше море (шарено ем)
4387. Пашквалин (плави шанк)