02 јул 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

01 јул 2022

NAJREBUS JUNA

(PRVA FAZA)

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku јuna.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
utorka 05.07.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 08.07.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

9637. Samaritanke (sa Marit Anke)

9638. Kupusare (kup u Sare)

9639. Zaogrći Maju, nona! (za ogrcima Junona)

9640. Mi šumara Mitra varamo (miš u marami, trava, Ramo)

9641. Bije Lav Ranka (bijela vran/k/a)

9642. Lektira (leti rak)

9643. Ani Mišo hita (ati Ho Ši Mina)  

9644. Ni burme nema Maga (agama, Menem, rubin)

9645. Peta ga malo žulja (pet agama, lož ulja)

9652. Daleko stiže zlo (dale Kosti žezlo)

9653. Sada sama si (sa dasama Si)

9654. Bogatstvo ruda (Bo gat stvoru da)

9655. Go Mila zaigrala (gomila iza grala)

9656. Sagu mama govori (sa gumama go Vori)

9657. Vi ste glasovali za licemjere (Vis, tegla, sova, lizalice, mjere)

9661. Na Jana je pala cigla (naja, naje, palac, igla)

9662. Napada maher cure (napa, dama herc, ure)

9663. Jelena diskutuje (jele, na disku tuje)

9671. Doka se Tašani zamera (do kasetaša niz Amera)

9672. Gružanka sutra ore (Gru, Žan Kasu, Traore)

9673. Poneka reč izmami smeh (Po/e/nkare, čizma, mis, meh)

9674. Pognu ujak telo (po gnuu jak te Lo)

9675. Krajanke bere Nika (kraj Anke Berenika)

9676. Ludoterapije (Lu do Tera pije)

9677. Korijandoli (kori Jan Doli)

9678. Te tri slatke riječi (tetris, lat, Keri ječi)

9679. Čita Bare roman (Čita, bare, Roman)

9680. Zao Pera cijuče (za operaciju Če)

9681. Vanda mi zakuka (Van Dam iza Kuka)

9682. Najavi cene! (naj Avicene)

9690. Skupo mu gorivo (s kupom ugor i vo)

9691. Gubici klime (gu-bicikli-me)

9692. Strip Sarajlije (Rajli je s tri psa)

9693. Raspis (pas, ris)

9694. Odnos snaga (dno, sos, Gana)

9695. Vojna parada (/o/voj, napa, rada/r/)

9696. Zakle kovač Omera (za klekovačom Era)

9697. Sad vas Era edukuje (sa dva sera Edu kuje)

9698. Dobi Kasim kakadua (do bika Simka Kadua)

9699. Ponese serume Andrija (po neseseru meandri J A)

9700. Povelja čiči odaslana (po Veljači čioda s lana)

9701. Pretrpala Mare džepove (pre trpa lama Redžepove)

9708. Napi lutkar Klaru (Ural, krak, tulipan)

9709. Durmitor (drum i tor)

9710. Ponedeljak (polje, seljak)

9711. Namamiše me (na mami šeme)

9712. Prijavio je svedok oca (pri Javi Oje sve do koca)

9713. Rat rakijaša (ratrak i Jaša)

9714. Rival u Kavali (riva, luka, vali)

9715. Radni kabinet (Teni bakin dar)

9716. Hondu rasturi stranac (Honduras, turist, ranac)


30 јун 2022

28 јун 2022

РЕЗУЛТАТИ И ПОРЕДАК НАКОН ДРУГОГ КОЛА 3. ОТВОРЕНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У САСТАВЉАЊУ ЗАГОНЕТАКА

http://www.ess.org.rs/

26 јун 2022

Решења:
9687. Смара гдекад Арсу Дарио (смарагде Кадар сударио)
9688. Сиди је мамино маче донио Раде (с Идијем Амином аче, Дон и ораде)
9689. Макро новац има (Макронова цима)
9690. Скупо му гориво (с купом угор и во)
9691. Губици климе (гу-бицикли-ме)
9692. Стрип Сарајлије (Рајли је с три пса)
9693. Распис (пас, рис)
9694. Однос снага (дно, сос, Гана)
9695. Војна парада (/о/вој, напа, рада/р/)
9696. Закле ковач Омера (за клековачом Ера)
9697. Сад вас Ера едукује (са два сера Еду кује)
9698. Доби Касим какадуа (до бика Симка Кадуа)
9699. Понесе серуме Андрија (по несесеру меандри Ј А)
9700. Повеља чичи одаслана (по Вељачи чиода с лана)
9701. Претрпала Маре џепове (пре трпа лама Реџепове)
9702. Лијепа штета (лије, паштета)
9703. Боро даде Васи паре (БО рода, дева, сипа РЕ)
9704. Кошмар Амалија снива (кош, марама, лија С, Н ива)