01 септембар 2018Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku avgusta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 05.09.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 09.09.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6295. Oprosti, tu tkivo visi! (o prostitutki V ovisi)
6296. Sporadičan akt (Sporadi, Čanak T)
6297. Dali jabuke Tihani (dalija, buket i Hani)
6298. Patetika Iđoša (pate Tika i Đoša)
6299. Mokre mazalice (Mo, krema za lice)
6300. Te sline Mašine (Tesline mašine)
6304. Kaštel Štafilić (kap, tele, štap, pilić)
6305. Otok Hvar (oko, kuhar)
6306. Jadransko more (jedra, Niko, morž)
6307. Oliver Dragojević (Vera, Grdović i Jole)
6308. Mentalni sklop (menta, Nils, Klop)
6309. Je li ćevape Tina jela? (Jelićeva petina jela)
6310. Nagli Stipe tuče Nika (na glisti pet učenika)
6311. Kamena gromada (kame na gro mada)
6312. I ja ribam bus (ijar i bambus)
6313. Kucala je nasumice (kuca laje na sumice)
6314. Pošiljatelj (pošip, atel)
6315. Naissus (Na/l/is, /I/sus)
6316. Barakude i Delfini (Barak, Ude, /F/idel, Fini)
6317. Ima li nade za nas? (imalin, ade, Zana S)
6318. Upali cigaretu (u palici Garet U)
6319. Lice varalice (Li, cev, Aralice)
6326. Park iz doba Jure (Mark uz Boba juri)
6327. Iskrao se Nikola (iskra, osen i kola)
6328. Podanici džins kače (po Danici džin skače)
6329. Nado, kupi oniks! (na doku pion iks)
6330. Ona Lima sila! (Alisa Milano)
6331. Baca luk as (B Aca Lukas)
6332. Prijesna cigla (prije S na C igla)
6333. Mnogo me taština muči (M nogometaš, Tina M uči)
6334. Ma, nizašto Perica ne valja (ljama, niz A štoperica, Neva)
6335. Paravan snahi landara (para van sna Hilandara)
6336. Dogu s tavana nosim (do Gustava nano SIM)
6337. Dobri car ode (do brica rode)
6338. Skot vama parira (s kotvama par Ira)
6339. Nata blizu banje (na tabli zub Anje)
6340. Saveti mahera (s avetima Hera)
6341. Parafin Dijana cijeni (paraf, indijanac i jeni)
6342. Kaluđer danima zakera (Kalu đerdan ima za kera)
6343. Mogu li Bana nuditi sokovima (Mo guli bananu Diti s okovima)
6344. Prika priju zavitlava (pri Kapriju zavi T lava)
6345. Dobi saga nagradu (do bisaga nag Radu)
6346. Nas lagala balerina (naslagala bale Rina)
6350. Mnoge bruke ustav guši, nosi, koči (M noge, B ruke, usta V, G uši, nos I, K oči)
6351. Faza nova nastupa (fazan, ovan A, stupa)
6352. Poli Raši Ciga lice (po lirašici galice)
6353. Donesi, Tamara, buđavo testo (do nesita marabu, đavo te sto)
6354. Krle tka vestu (krletka Vestu)
6355. Ala me đubre zamajava! (ala među brezama, Java)
6356. Didi jede šampite (Didije Dešam, Pit E)
6357. Zinedin Zidan (Na, Dizni, Deniz)
6358. Mali Neno želi psa (maline, nož, elipsa)
6359. Zinedin Zidan (na dizni Deniz)
6360. Ton Ćiro razaznaje (Tonći, Rora, Zaz, naje)
6361. Slavićemo prave stvari (s lavićem Opra, Vest vari)
6362. Pad Italije (lijepa Dita)
6363. Udaja neveste (u Dajane veste)
6364. Bebe kupam u kupatilu (Bebek u pamuku pa til U)
6365. Sara je vođa klana (Sarajevo, đak, Lana)
6369. Uja Jovo dugo lovi (u jajovodu golovi)
6370. Ero tuče hinje (erot u Čehinje)
6371. Anti kvarim alat (antikvar ima lat)
6372. Mi smo mirovali (mis, Momir, ovali)
6373. Polako kopa Tika (Polak, oko, patika)
6374. Tanji Risto peva (tanjiri, stop, Eva)
6375. On Krajana nasamario (onkraj ananasa Mario)
6376. Pomor kapitalaca (pomorka pita Laca)
6377. Doza gorke suručice (do Zagorke su ručice)
6378. Ten devojka neguje (tende, Vojkan, E guje)
6379. Nemac vikaše ''stani'' (nema cvika šesta NI)
6380. Svoj nikom ne dam (s vojnikom Neda M)
6381. Poslije posla varaš Kaju (Po slijep, O, Slava Raškaj, U)
6382. Dovode te kući sa puno para (do vode tekući sapun, O para)
6383. Dobri junak, a prijete mu rano (do Brijuna Kaprije te Murano)

VREMEPLOV


26 август 2018

Решења:
6350. Многе бруке устав гуши, носи, кочи (М ноге, Б руке, уста В, Г уши, нос И, К очи)
6351. Фаза нова наступа (фазан, ован А, ступа)
6352. Поли Раши Цига лице (по лирашици галице)
6353. Донеси, Тамара, буђаво тесто (до несита марабу, ђаво те сто)
6354. Крле тка весту (крлетка Весту)
6355. Ала ме ђубре замајава! (ала међу брезама, Јава)
6356. Диди једе шампите (Дидије Дешам, Пит Е)
6357. Зинедин Зидан (На, Дизни, Дениз)
6358. Мали Нено жели пса (малине, нож, елипса)
6359. Зинедин Зидан (на дизни Дениз)
6360. Тон Ћиро разазнаје (Тонћи, Рора, Заз, наје)
6361. Славићемо праве ствари (с лавићем Опра, Вест вари)
6362. Пад Италије (лијепа Дита)
6363. Удаја невесте (у Дајане весте)
6364. Бебе купам у купатилу (Бебек у памуку па тил У)
6365. Сара је вођа клана (Сарајево, ђак, Лана)
6366. Влај око кобила скакуће (Влајо, Коко Бил, Аска, куће)
6367. Веома слаб оброк (вео, масла, Боб Рок)
6368. Маркиз ногу додирује (Марк, Изногуд, Оди рује)