04 јул 2020


ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

01 јул 2020


NAJREBUS JUNA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 04.07.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 07.07.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7927. Salem je ribič (Sale mjeri bič)
7928. Dobre zetu šimike (do breze tuš i Mike)
7929. Bibi se ruga Ela (bi biser u Gaela)
7930. Noina arka (Akra, anion)
7931. Liposukcija (Pipo, aukcija)
7932. Pomete ordinaciju Tamara (Poci, meteor, Dina, Mara)
7933. Luj Aragon (nogara, Jul)
7934. Kaja Kanepi (kajak, Ane, pi)
7935. Konferencija (Kon, Ferenc, Ija)
7936. Na ranču je demonica (naranču jede Monica)
7937. Nastup uhoda kvari (na stupu Hodak vari)
7938. Slavica malo čeprka (s lavicama loče Prka)
7939. Polako stiže liker (pola kosti želi ker)
7940. To zanemarite! (Toza nema rite)
7941. Moja soba sreće (Moja soba sreće)
7947. Ja Nenada rišem (Jane nad arišem)
7948. Koru zguli Vera (kor uz Gulivera)
7949. Žiri zna da vara (žir iznad Avara)
7950. Partije lagale birače (par tijela, galeb i rače)
7951. Ubojitost Erica (u boji tosterica)
7952. Poštarka Rene (po Štark arene)
7953. Teorija nastanka pandemije (Teo, Rijana, Stanka, pande, Mije)
7954. O balu obavijestih i ja (obalu obavije stihija)
7955. Rebusi Baneta (bure, bas i tane)
7956. Prepusti njemu stan (pre pustinje mustan/g/)
7957. Priče s Mišara (pri česmi šara)
7958. Svi njedra ženi gledate (svinje, Dražen, igle, Date)
7959. Premetačine letimice rade (pre meta činele, tim i cerade)
7960. Opet su do Perast blokade (O pet, sudopera, stablo, kade)
7967. Uja pankere vija (u Japanke revija)
7968. Pino tuče ljuske (pinot u Čeljuske)
7969. Rada ribiču maše (radar i bič u Maše)
7970. Asamoa Gijan (Samoa, Gijana)
7971. Katarakta oka (Katar, akta, oka)
7972. Iraklion (Irak, Lion)
7973. Snagom do limita (s nagom Doli Mita)
7974. Uzmi s Krka vina (uz mis krkavina)
7975. Mi harem imamo (omami me Rahim)
7976. Nagrada uškopljenika (nag Radauš, koplje, Nika)
7977. Mrk vakula prijeti gradom (mrkva, kula, prije tigra dom)
7978. Medu zeko slaže (meduze kos laže)
7979. Rezasmo tanko pola kobaje (Reza smotanko polako baje)
7980. Kod Nade se tka (kodna desetka)
7985. Miško Dražena napi (miš kod raže na napi)
7986. Ne motri me dalje! (Nemo, tri medalje)
7987. Čiča Kiću rani (čičak i ćurani)
7988. Kitila Nena konvoje (kit i lane nakon Voje)
7989. Za Vojina dali zavoje (zavoj i Nadal iza Voje)
7990. Metalurgija (peta burgija)
7991. Alberto Tomba (Al, Bert, O Tom, Ba)
7992. Boško rođu zaboravi (Bo, Škoro, Đuza, Bo, Ravi)
7993. Domar lonac oprao (do Marlona C Opra O)
7994. Ne slini sine! (Enis i Nilsen)
7995. Jelena Radan (Nada R, a Nele J)
7996. Sodoma i Gomora (S Odom, A Igo, M Ora)
7997. Preti granata (pre tigra Nata)
7998. Ring osta Rokiju (Ringo Star o Ki/t/u)
7999. Nama si mudar (na Masimu dar)
8000. Brane Oblak (Balak, Roben)
8001. Milan Erak (Mena i Karl)
8002. Nani lije Pišta piće (Nani lijepi štapiće)
8003. Uvedoh Enesa (Uve do Henesa)
8004. Pir spriječila Vera (Pirs prije Čilavera)
8005. Kursna lista (na staklu sir)
8006. Mimo zakona (Miona, mozak)
8007. Opake Turkinje (o paketu kirnje)
T01. Marko Polo (Mor, Kopola)
T02. Šarliz Teron (Šer, Liz, Taron)
T03. Veliki rat (Tarik i Lev)
T04. Marion Mičel Morison (Merilin Monro i Sačmo)
T05. Sama Somalka (sa Masom Alka)
T06. Pet masažera (Pet, Masa, Žera)
T07. Prati limar Vinko deve (Prat i Li Marvin kod Eve)
T08. Par tonera (Parton, Era)
T09. Kupi tange Lina (ku Pit/t/, Angelina)
T10. Arije Predina (Ari je pre Dina)
T11. Ja jedva sabrah Amere (jaje, dva S, Abraham, Ere)
T12. Sit rampi (Tramp i Si)
T13. Svekar Leu šamara (sve Karleuša /s/mara)
T14. Vidim je sine (Eni s Ejmi, div)
T15. Uzima Gaga tak Risti (uzi, mag, Agata Kristi)
T16. Čar likova Čaplina (Čarli, Kovač A, P Lina)
T17. Pulicerova nagrada (Dragan upeca Orvila)
T18. Dani loš pijun (Danilo špijun)
T19. Domara doneli pijanoga (do Maradone Lipija noga)
T20. Nestajaše nadevi (Nesta jaše na devi)

28 јун 2020

Решења:
7985. Мишко Дражена напи (миш код раже на напи)
7986. Не мотри ме даље! (Немо, три медаље)
7987. Чича Кићу рани (чичак и ћурани)
7988. Китила Нена конвоје (кит и лане након Воје)
7989. За Војина дали завоје (завој и Надал иза Воје)
7990. Металургија (пета бургија)
7991. Алберто Томба (Ал, Берт, О Том, Ба)
7992. Бошко рођу заборави (Бо, Шкоро, Ђуза, Бо, Рави)
7993. Домар лонац опрао (до Марлона Ц Опра О)
7994. Не слини сине! (Енис и Нилсен)
7995. Јелена Радан (Нада Р, а Неле Ј)
7996. Содома и Гомора (С Одом, А Иго, М Ора)
7997. Прети граната (пре тигра Ната)
7998. Ринг оста Рокију (Ринго Стар о Ки/т/у)
7999. Нама си мудар (на Масиму дар)
8000. Бране Облак (Балак, Робен)
8001. Милан Ерак (Мена и Карл)