03 јул 2021

 

ВРЕМЕПЛОВ

Скенирао и послао Александар Јанковић.

01 јул 2021

 

League Optimizers 2021

July Optimization - EURO 20(21) (02.07. - 18.07.)

For more information visit the site Puzzles-jn

Share on social

Share on FacebookShare on TwitterShare on Pinterest

Created with‌ ‌ Explore Ascend

NAJREBUS JUNA
(PRVA FAZA)
 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 04.07.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do srede 07.07.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

8771. Ovi dijelovi su stari kao Biblija (Ovidije, lov, Isus, Tarik, Jao, Bibija)

8772. Uzbečki narod (uz Beč Kina, Rod)
8773. Sa skijama Slovenac (sa/k/sija, maslo, venac)
8774. Ko njiše stabla (konji, šest b/a/la)
8775. Kako Musa dere jarca? (ka komu sade, Rej, raca)
8776. Doma donese pare (do Madone separe)
8777. Snivaju kilavice (s Niv ajuk i lavice)
8778. Snast Asja makla s jole (s Nastasjama klas, Jole)
8781. Banu Dara sa ribičem (Ban udara sari bičem)
8782. Snijele kabao babe (snije Leka baobabe)
8783. Probire šogor Ankaran (probi rešo Goran Karan)
8784. Pesticid (pest i Cid)
8785. Teri Hatcher (TE Riha, T Cher)
8786. Las Vegas (pas, ne pas)
8787. Nije žurba (urbani jež)
8788. Pop Sima osedeo (po psima ose deo)
8789. Izdala sam oca (iz Dalasa Moca)
8790. Spaska lomi glupake (s Paskalom iglu, pa ke)
8791. Svinje tamane manioke (s vinjetama neman i oke)
8798. Curin izbor kola (curi niz bor kola)
8799. Mišu zanima lista (miš uz animalista)
8800. Kodro dade gol (kod roda De Gol)
8801. Hari Belafonte nas veseli (HA ribe, La Fonten, as, Ves, Eli)
8802. ''Bože pravde'' (Ed, var, Pežo B)
8803. Zvijezda mora (Zvi, Jezda, M Ora)
8804. Polazak u taverne (Po, Laza, Kuta, Verne)
8805. Sve nade pale (Sven: ade pale!)
8806. Bosa novac ima (Bo sa novacima)
8807. Masa žena me traži (masaže na metraži)
8808. Dovukao seno sinovac (do vuka ose, nos i novac)
8809. Nema Nina konaka (nemani nakon aka)
8810. Naše širim apele (na šeširima Pele)
8815. Dom uhapšenica (do muha pšenica)
8816. Prijeka Sarajčica (prije kasa rajčica)
8817. Bojan kaska za Matom (bojanka s kazamatom)
8818. Kadija mantiju ne da (ka/da/, dijamanti, june)
8819. Brine te prekor Leone? (brinete pre Korleone/a/)
8820. Um ostari dedama (u Mostar ide dama)
8821. Nije sklon ovima (Nije s klonovima)
8822. Pregor dijaspore (pre Gordija spore)
8823. Namah agoniju okončaše (na mahagoniju oko N čaše)
8824. Krombi kaput (romb, /k/ika, put)
8825. Doda redar Avi dar (do Dare Dara, vid/r/a)
8826. Sami trombloni (sa Mitrom ''Blon/d/i'')
8827. Zavadi pa vladaj (zaradi Pavle dar)
8828. I znaj, robijaćemo! (iz Najrobija Ćemo)
8829. Divota, cure zuje, Dane (div otac urezuje dane)
8833. Samson (sam Son)
8834. Natuca se Mira (nat u Casemira)
8835. Gori lako droga (gorila kod Roga)
8836. Kunu seke netopire (Kunu se Kenet opire)
8837. Sluga Rom sa vašara (s lugarom Sava šara)
8838. Stama Romario stopira (s Tamarom Ariosto, pi, Ra)
8839. Sir Vasi mariniramo (s irvasima rin i Ramo)

27 јун 2021

ENIGMATSKE DEČJE IGRE

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, jun 2021. EDI: stihovni anagrami

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, jun 2021. EDI: ukrštenica

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, jun 2021. EDI: ispunjaljka, sudokić itd.

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, jun 2021. EDI: grupno sastavljanje

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, jun 2021. EDI: list za sastavljanje


OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Sremska Kamenica, jun 2021. EDI: grupa učenika 4. razreda.

Dečji kulturni centar NS, program"Skockajte slova" Ljubice Tankosić

OŠ "Žrko Zrenjanin", Novi Sad, jun 2021. EDI za prvake.

OŠ "Žarko Zrenjanin", Novi Sad, jun 2021. EDI: prvaci rešavaju.

Sa Jelenom Dopuđ, urednicom "Nevena"

Slike poslao Mladen Marković.
Решења:
8815. Дом ухапшеница (до муха пшеница)
8816. Пријека Сарајчица (прије каса рајчица)
8817. Бојан каска за Матом (бојанка с казаматом)
8818. Кадија мантију не да (ка/да/, дијаманти, јуне)
8819. Брине те прекор Леоне? (бринете пре Корлеоне/а/)
8820. Ум остари дедама (у Мостар иде дама)
8821. Није склон овима (Није с клоновима)
8822. Прегор дијаспоре (пре Гордија споре)
8823. Намах агонију окончаше (на махагонију око Н чаше)
8824. Кромби капут (ромб, /к/ика, пут)
8825. Дода редар Ави дар (до Даре Дара, вид/р/а)
8826. Сами тромблони (са Митром ''Блон/д/и'')
8827. Завади па владај (заради Павле дар)
8828. И знај, робијаћемо! (из Најробија Ћемо)
8829. Дивота, цуре зује, Дане (див отац урезује дане)
8830. Вишак Рашо краде (Е дар, кошаркаши В)
8831. Аласи цара куну (А ласица, ракун У)
8832. Бака Лариси пегла вео (бакалари, сипе, главе О)