24 април 2016

Решење:
4349. Зелена миља (Јелена циља)
4350. Гризе ли савест Арона (гриз, елиса, веста, Рона)
4351. Полупанкер (полупан кер)
4352. Гости винара куну (го Стиви на ракуну)
4353. Оса ми науди (Осамин ауди)
4354. Доро бијаше стар (до Робија шестар)
4355. Примаријус и Рене - При Марију сирене
4356. Наспи си мало вина (на списима ловина)
4357. Ненадјебиво луда особа (Ненад је биволу дао соба)
4358. Колико шљама у школи (коли, кош, љама, уш, коли)
4359. Оде по врхње Дара (оде поврх њедара)
4360. Сплав обради маскер (с плавобрадим аскер)
4361. Купи куку (пик у куку)
4362. Послана са Виса, брату, церада (По с лана Сави сабра туце Рада)
4363. Нар од пластелина (народ, пласт, Елина)
4364. Шта пружа играње? (штап, ружа и грање)
4365. Носи телефон Тане (нос и теле, фонтане)
4366. Пет асова (пета, сова)