02 новембар 2016АНИМИРАНИ РЕБУС (2, 6, 5, 5)
Окупљао је најбоље гангстере
4812.                                           Ауторка: Светлана Јоргаћијевић

01 новембар 2016

NAJREBUS OKTOBRA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku oktobra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 5.11.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do srede 9.11.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4734. Lepa Kula Vandi (lepak u lavandi)
4735. Saša Frani maše s tavana (sa šafranima šest avana)
4736. Boji se strašljivi, kusi vo (boji sestra šljivik u sivo)
4737. Veliki radari su zeleni (veli Kira da ris uze Leni)
4738. Napi Stipe zeta (na pisti pezeta)
4739. Spakovali ste se juče s Mirom (s pakova list, esej, u česmi Rom)
4740. Lepe Zagorke Kale i do Skoplja nosi (lepeza, Gor, ke, kaleidoskop, ljanosi)
4741. Odenu Karan Tinu (Oden u karantinu)
4742. Uho Luka lupi (u holu kalupi)
4749. Nane ribu sole (na Neri busole)
4750. Ležeran obred (leže rano Bred)
4751. Opra Dora dojke (Opra do Radojke)
4752. Mladi vikar pati (Maldivi, Karpati)
4753. Endi vija Nadinu (endivija na Dinu)
4754. Kune Omer Katu (kune o merkatu)
4758. Češalj Ema nudi nama (Če šalje Manu dinama)
4759. Baletanke (tanke bale)
4760. Sako za revije (sa Kozare vije)
4761. Daj ananas lovcima (Dajana naslov cima)
4762. Dule kuva tri ručka (dulek u vatri, ručka)
4763. Mare dira Mašu (Edi Rama šumar)
4767. Tati se kulak Rajko šulja (tat i Sekula kraj košulja)
4768. Divi se Kasim Palama (div i Seka s impalama)
4769. Prede jedra ženska s Perom (pre Deje Dražen s Kasperom)
4771. Otvorena birtija (ort Vorena Bitija)
4772. Osujetismo lom Dirka (osu Jeti smolom dirka)
4773. Veliki radari su bili tu (veli Kira da ris ubi Litu)
4774. Reklama ti loša (rekla mati Loša)
4775. Sipali mu novi štok (sipa, limunovi, štok)
4779. Okopano šest ari (oko, pano, šestari)
4780. Kada dolaze ''Idoli''? (kada do Laze i do Li)
4781. Kola nisu skupa (kolan, Isus, kupa)
4785. Majo, ne zastaj mahalom (majoneza s Taj Mahalom)
4786. Kiti Zagor Čika (Kit iza gorčika)
4787. Borba tukana (bor Batu-kana)
4788. Kaća tigra bira (ka ćati grabi Ra)
4789. Sape kmezo momče (sa pekmezom omče)
4790. S obale vode snobove (soba levo, desno bove)
4791. Simultanka (lim u Stanka)
4792. Tu bekrije prele (tube krije Prele)
4793. Eto, velika količina gasa (Eto veli kako liči na Gasa)
4795. Napeta raja jarane (na pet ara jajara ne)
4796. Obeleži to! (obele žito)
4797. Sve za tebe! (sveza, te be)
4798. Pera darivan (peradar Ivan)
4799. Uča brusi sekire (u čabru sise Kire)
4806. Kerimi škoda stala (ker i miš kod astala)
4807. Seniora Huso munu (sen i orah u somunu)
4808. Mufidu hanuma gazi (muf i duhan u magazi)

30 октобар 2016

Решење:
4785. Majo, ne zastaj mahalom (majoneza s Taj Mahalom)
4786. Кити Загор Чика (Кит иза горчика)
4787. Борба тукана (бор Бату-кана)
4788. Каћа тигра бира (ка ћати граби Ра)
4789. Сапе кмезо момче (са пекмезом омче)
4790. С обале воде снобове (соба лево, десно бове)
4791. Симултанка (лим у Станка)
4792. Ту бекрије преле (тубе крије Преле)
4793. Ето, велика количина гаса (Ето вели како личи на Гаса)
4794. Фарма кокошака (фар, мак, око, шака)
4795. Напета раја јаране (на пет ара јајара не)
4796. Обележи то! (обеле жито)
4797. Све за тебе! (свеза, те бе)
4798. Пера дариван (перадар Иван)
4799. Уча бруси секире (у чабру сисе Кире)
4800. Узорак (роза ку)
4801. Монодрама (модар Оман)
4802. Гранулација (црна гранула У)
4803. Гринтавец (црвени гат)
4804. Залеђена јела (зелена је лађа)
4805. Посавина (сиво П на А)