01 децембар 2017

NAJREBUS NOVEMBRA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.12.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 8.12.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5613. Prosta naprava (Prost, Ana, prava)
5614. Ma, niko ne mari (Man, ikone, Mari)
5615. Neto primanja (ne top, Rim, Anja)
5616. Partizan (parti za N)
5617. Pršut ucijelo (Pršu tuci Jelo)
5618. Sni Mara đavolka (snima Rađa volka)
5619. Osmak nače puding (dingo, Smak na čepu)
5620. Poštovanje (pošto Vanje?)
5621. Iskopali su rupetinu (Isko pali suru petinu)
5625. Boriša ram išara (Bor išara mišara)
5626. Seja Davida jedva čeka (Sejad Avi daje dva čeka)
5627. Muha medu zamara (Muhamed uz Amara)
5628. Prebi Rade telale (prebira dete lale)
5629. Sara čuva raž Dinu (sarač u Varaždinu)
5630. Fetu sprema Zlatica (fetus, premaz, latica)
5631. Barata Ero s mitraljezima (bar, at, Aerosmit, ralje, zima)
5632. Postadoh ad hok lice (Po, stado, Had, hoklice)
5633. Ko zamače u šarage par dana? (koza, mače, ušara, gepard, Ana)
5637. Dosta više Denisa Šapovalova (dostaviše Den i Saša po valova)
5638. Izabela nas okuraži (iza Belana sok u raži)
5639. Nadi maser oduva lovu (nadima se Rod u valovu)
5640. Preču varku ćelavica (pre čuvarkuće lavica)
5641. Ara uleti (Arau leti)
5642. Miku samo stas koči (Miku sa mosta skoči)
5643. Napenalila se Mira Midi (nape na lila Semiramidi)
5644. Ubrzava Danica (Ub, Rzav, Ada, Nica)
5645. Reparacija kertridža mi je skupa (repa, racija, ker, tri džamije skupa)
5649. Čeda Čvorak (Ečka, rov, Čad)
5650. Skandinavija (san Dina vijak)
5651. Sa mosta laste lete ka rodama (Samos, talas, tele te karo dama)
5655. Svi Lari zavide (Svilar iza Vide)
5656. Rad Arpada slama (radar pada s Lama)
5657. Jesen i zima (Jese niz ima)
5658. Ferari (far, ari)
5659. Lambordžini (la M, bor, džin I)
5660. Maserati (maser, ati)
5661. Materi dadoše sto glista (Mate rida do šestog lista)
5662. Deve turista namirisaše (devet uri Stana miri Saše)
5663. Kapibara (ara bi pak)
5664. Bačka Topola (barka do pola)
5665. Skupine botaničara (s kupine bot Ani čara)
5666. Tamani Sveta orade (taman i svetao Rade)
5667. Valcer igra Nata (val, cer i granata)
5668. Savet Ruška magu dala (sa vetruškama gudala)
5669. Umaklo mače (umak, lomače)
5673. Sto jaradi (Stoja radi)
5674. Sije dječak (sijed je Čak)
5675. Malo neimaru kavice (Malone ima rukavice)
5679. U vodi kanu Maci istrune (uvo, Dikan, umaci, strune)
5680. Jutarnji vazduh (juta R, njiva, Z duh)
5681. Potkape trpa u šalvare Nika (potka, Petr, paušal, varenika)
5682. Linije ne gore (LI nije nego RE)
5683. Spalićemo telo! (s Palićem Otelo)
5684. Doba bede dinar odaje (dedina roda je do babe)26 новембар 2017

Решења:
5655. Сви Лари завиде (Свилар иза Виде)
5656. Рад Арпада слама (радар пада с Лама)
5657. Jesen i zima (Jese niz ima)
5658. Ферари (фар, ари)
5659. Ламборџини (ла М, бор, џин И)
5660. Масерати (масер, ати)
5661. Матери дадоше сто глиста (Мате рида до шестог листа)
5662. Деве туриста намирисаше (девет ури Стана мири Саше)
5663. Капибара (ара би пак)
5664. Бачка Топола (барка до пола)
5665. Скупине ботаничара (с купине бот Ани чара)
5666. Тамани Света ораде (таман и светао Раде)
5667. Валцер игра Ната (вал, цер и граната)
5668. Савет Рушка магу дала (са ветрушкама гудала)
5669. Умакло маче (умак, ломаче)
5670. Згажена мачка (ЗГА жена, мач КА)
5671. Ану водим Остоји (АН у води МО стоји)
5672. Опанке Радојка носи (О панкер, А дојка, нос И)