06 октобар 2018

(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 12 sudija. U drugu fazu ide 11 rebusa koji su sakupili od 5 do 9 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ranko Skopal, Momir Vučenović, Budimir Ćosović i Rade Goljović. 

     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je ponedeljak, 08.10.2018 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:

30 септембар 2018Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku septembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 05.10.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 08.10.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


6387. Osamario sam ata (osa, Mari, osa, Mata)
6388. Lanu mi Lana (lan u Milana)
6389. Trud oko djece (Trudo kod Jece)
6390. Sad redov iza ugla zuri (sadre do viza u glazuri)
6391. Bojan ''Alo'' vrati (boja na lovrati)
6392. Ne dam organ (Neda, Morgan)
6393. Ujak ata timari (u jaka tat i Mari)
6394. Mi sušimo ''karavan'' (mis uši mokar avan)
6395. Parfem stisla Vlasta (parfe, Mstislav, lasta)
6396. Duško diže ton na Zorana (D u škodi, žeton, Nazor, Ana)
6397. Rado jedem bele bubrege (Radoje, Dembele, BU Brege)
6398. Didije Drogba (Didi jedro g/i/ba)
6399. Sadista blokira (sadi stablo Kira)
6400. Sandu kuma gazi (sanduk u magazi)
6401. Ja kum Laki (jak u mlaki)
6402. Vratila si se! (vrat I, LA sise)
6406. Kodro meč igra (kod Rome čigra)
6407. Bati naudila Vera (batina u Dilavera)
6408. Rada me lovi u gori (Radamelovi ugori)
6409. Na beku Talijan (/A/na Bekuta, Lijan/a/)
6410. Palatalizacija (salata, lija, lija)
6411. Podigla masu prodaja Kosova (pod iglama su P roda, jak, O sova)
6412. Uvek naspe to rođaka (U vekna s petoro đaka)
6413. Bande restorater miti (bandere, stora, termiti)
6414. Izudara Sanda lice (izu Dara sandalice)
6415. Pored stepe ništa ne raste (pore D, stepeništa, nerast E)
6416. Zlata Petrović (plata, Petković)
6417. Baraba na nebu kara (bara, banane, bukara)
6418. Sava zamara Mikanu (sa vazama ram i kanu)
6419. Bore se trikolori (Bo, rese, triko, lori)
6420. Pera studira (Perast, ud i Ra)
6424. Oto kolibu kupi (otok Olib u kupi)
6425. Jele na Kornatima (jelenak ornat ima)
6426. Je li kokoš mrka? (jelik oko šmrka)
6427. Vaš kupac kasni (vašku packa sni)
6428. Strina radi nama (s tri nara dinama)
6429. Prek uča diže ton (pre kučadi žeton)
6430. Peru, Anka, ipak i Stanka (Peruanka i Pakistanka)
6431. Pritisnula me Iranka (pri Tisnu lame i Ranka)
6432. Spreda tor ima vratnice (s predatorima V ratnice)
6433. Svi računi šumara bune (svirač u Nišu, marabu ne)
6434. Divna lupa optičara (div nalupao ptičara)
6435. Um ti tijelo čini jakim (Umtiti, jelo, činija, Kim)
6436. Ker u buretu (u teru burek)
6437. Ja rebuse njemu radim (jare, busenje, Mura, dim)
6438. Plava žena (plaža, vena)
6442. Dosta nam je Nice! (do Stana mjenice)
6443. Sok nana popi (sokna na Popi)
6444. Ruži mati Jana (ruž ima Tijana)
6445. Orlovi rano lete (erlovi pano lepe)
6446. Nes podelio Tom (Nes po Eliotom)
6447. Predaleko mi je Kavkaz (pred Alekom ijekavka Z)
6448. Do njega će to stići (donje gaće, mostići)
6449. Situiran, a demode (sit u Iran Adem ode)
6450. Protumarasmo Rijekom (protu Mara smori jekom)
6451. Pomeri me! (po Merime)
6452. Dobi Stepa unuče (do biste paun uče)
6453. Izapra se tast u budžaku (iza praseta stub u džaku)
6454. Ubio skopski Rom i Dejana (u bioskop s Kirom ide Jana)
6455. Alka ponese dinamit ovima (Al Kapone sedi na mitovima)
6456. Albanka Rabije (Al bankara bije)
Решења:
6442. Доста нам је Нице! (до Стана мјенице)
6443. Сок нана попи (сокна на Попи)
6444. Ружи мати Јана (руж има Тијана)
6445. Орлови рано лете (ерлови пано лепе)
6446. Нес поделио Том (Нес по Елиотом)
6447. Предалеко ми је Кавказ (пред Алеком ијекавка З)
6448. До њега ћемо стићи (доње гаће, мостићи)
6449. Ситуиран, а демоде (сит у Иран Адем оде)
6450. Протумарасмо Ријеком (проту Мара смори јеком)
6451. Помери ме! (по Мериме)
6452. Доби Степа унуче (до бисте паун уче)
6453. Изапра се таст у буџаку (иза прасета стуб у џаку)
6454. Убио скопски Ром и Дејана (у биоскоп с Киром иде Јана)
6455. Алка понесе динамит овима (Ал Капоне седи на митовима)
6456. Албанка Рабије (Ал банкара бије)
6457. Малине могу јести с карамелама (мали Немо гује стиска, раме, Лама)
6458. И медо радо маше (име Дора до Маше)
6459. Загору Чикола буди (Загор У, Чико, лабуди)