02 август 2014

ВРЕМЕПЛОВ

Данас уживајте у решавању ребуса објављених у ријечком Фениксу, аутора Недељка Кракера.

01 август 2014

NAJREBUS MESECA JULA

        Krećemo sa izborom najboljeg rebusa za mesec jul. Potrebno je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je ponedeljak (04.08.2014) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u utorak (05.08.2014). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Evo i spiska svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Ima dosta dobrih rebusa, pa vam neće biti ni malo lako da izaberete koji su najbolji. Molim samo sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama, već umešnost sastavljača i njegova ideja.2748. Nadu bude ananasi s Icina ranča (na dubu Dean, a na sisici naranča)
2749. Grabi kuma Roku (grabik u Maroku)
2750. Dobra, jaka rakija (do Braja Kara kija)
2751. Zao Samaras (za osama Ras)
2752. Satra me namet Adame (sat, ramena, meta, dame)
2753. Stopa mortaliteta (limeta, sto pa torta)
2754. Daleko li je sivi soko (Vida, Leko, lije, Sisoko)
2755. Predala Mara dar (pred alama radar)
2756. Nema ni voće mane (nemani, vo, ćemane)
2757. Sise mesi Ivan Persi (Sise, Mesi i van Persi)
2758. Mis Kenije i Zambije (Miske nije iza Mbije)
2759. Krila strije Lenka (krila s tri jelenka)
2760. Sto maraka na Kamerun i Japan (sto, Marakana, kame, Runi, Jap, An)
2761. Velika podrška (veli kapo drška)
2765. Prijeti Maša Ćiri (prije tima Šaćiri)
2766. Mandžur obi odaje (Mandžu Robi odaje)
2767. Ja pipam u kutu Nelu (Jap i pamuk u tunelu)
2768. Iskrade se ta (deseta iskra)
2769. Stari mačak s tri plavuše (u šestarima Čak, strip, lav)
2770. Petar odabra dar Eli (peta roda, brada, reli)
2771. Supermarket (Sumer, parket)
2772. Car wash (war, cash)
2773. Aludiramo, korigujemo (alu dira Mo, kori guje Mo)
2774. Ko sam i šta sam? (kosa, miš, tas, am)
2775. Nem anatom (neman, atom)
2776. Za Maksa radim (zamak, sara, dim)
2777. Gušte Rina traži (gušteri na T raži)
2778. Boli gnjat Emila (Bo, lignja te Mila)
2779. Zorka trik Iti odala (Z orka, tri kit i O Lada)
2783. Zategla Maja sike (za teglama jasike)
2784. Tomi Li Džons (džin lomi sto)
2785. Ala kuje jako reže (Ala kuje, Jako reže)
2786. Likvidiraj skeptike! (Lik vidi rajske ptice)
2787. Likvidiranje Nika (Lik vidi ranjenika)
2788. Seks tetki ne zameri (sekstet kineza, Meri)
2789. Seks tetu raduje (u Radu je sekstet)
2790. Medna ta cura, kume (emu, karuca, tandem)
2791. Prečesto Lipik Ado mete (preče, stol i pikado mete)
2792. Zbor gusara (Z Borg, U Sara)
2793. Grmi Ana na suzanu (grm i ananas uz Anu)
2794. Kompa Sudanke (kompas u Danke)
2795. Vesele snaše (ševe sele s Na)
2796. Protežira Feđa koni (prote, žirafe, đakoni)
2797. Sanda lepo peva (sandale, pop, Eva)
2798. Popa juri muž Ivica (Popaj u Rimu, živica)
2799. Popa juri muž Anje (Popaj u Rimu žanje)
2801. Ker u Moslavini (Kerum o slavini)
2802. Smeta Nini bis (Smetanin ibis)
2803. Soba momka Ranka (s Obamom Karanka)
2804. Rita Morena (ritamo Reno)
2805. Alemanija (Alem, An, Ija)
2806. Dužna si pare Dari (duž nasipa redari)
2807. Odala Mira dečaka (odalami Rade Čaka)
2808. Dreser ala (dres Reala)
2809. Tripo kalauz kupi (tri pokala uz kup I)
          Skupo mi Tripo kala (s kupom I tri pokala)
          Strip o Kalahari (s tri pokala (pe)hari)
2810. Ker u mreži - Kerum reži
2811. Očisti momak odžak (oči, s timom A Kodžak)
2812. Šta kaže zlotvor (štaka, žezlo, tvor)
2813. Majstora oko vara (maj, stora, okov, ara)
2814. Uča šik lik Eri (u čaši klikeri)
2815. Zoro, pile mače Senka (Zoro, pile, mače, senka)
2816. Eto nani kone (Eto, Nani, Kone)
2820. Prepusti njemu Mija igranje (pre pustinje mumija i granje)
2821. Ti hidrobiolozi (Tihi drobi o lozi)
2822. Dosta blaga klima nastupi (do stabla gak, Lima na stupi)
2823. Tanita Tikaram (Marat, Kina, Tati)
2824. Dik obrazlaže svoje metode (dikobraz laže, s Voje Met ode)
2825. Gladi Ola našu keru (gladiola na Šukeru)
2826. Opet e-pe-pe (pete, pepeo)
2827. Duga kosa (duga, kosa)
2828. Piju kalupari (pijuk, Al u pari)
2829. Mrk Vasilije (mrkva, si, lije)
2830. Ko striku vara? (kos, tri kuvara)
2831. Povratak Ante (po vrata, kante)27 јул 2014

Решења:
2801. Кер у Мославини (Керум о славини)
2802. Смета Нини бис (Сметанин ибис)
2803. Соба момка Ранка (с Обамом Каранка)
2804. Рита Морена (ритамо Рено)
2805. Алеманија (Алем, Ан, Ија)
2806. Дужна си паре Дари (дуж насипа редари)
2807. Одала Мира дечака (одалами Раде Чака)
2808. Дресер ала (дрес Реала)
2809. Трипо калауз купи (три покала уз куп И)
          Скупо ми Трипо кала (с купом И три покала)
          Стрип о Калахари (с три покала (пе)хари)
2810. Кер у мрежи - Керум режи
2811. Очисти момак оџак (очи, с тимом А Коџак)
2812. Шта каже злотвор (штака, жезло, твор)
2813. Мајстора око вара (мај, стора, оков, ара)
2814. Уча шик лик Ери (у чаши кликери)
2815. Зоро, пиле маче Сенка (Зоро, пиле, маче, сенка)
2816. Ето нани коне (Ето, Нани, Коне)
2817. Перу мучи перут на џемперу (Перу, М учи, Перу, НА џем, Перу)
2818. Нада руку пружа (на дару куп ружа)
2819. Редукције наше миле (ред у К, цијена Ш, Емиле)