01 децембар 2015

        IZBOR ZA NAJREBUS MESECA NOVEMBRA


       Decembar je počeo, pa da ne gubimo vreme, krenimo sa izborom najboljeg rebusa meseca novembra. Pravila su ista kao i ranije, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je petak (06.12.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3927. Kara me lepotica Lima (karamele po ticalima)
3928. Kupi Neno siv ranac (kupine nosi vranac)
3929. Lanu dete Lini (lan u detelini)
3930. Čiča kuka Milici (čičak u kamilici)
3931. Navrati malo druže (na vratima L od ruže)
3933. Gej šale zbija (gejša lezbijka)
3934. Dom i lova nama su suđeni jedina! (do Milovana Masu, suđe nije dina)
3935. Stric i pelene mora kupiti (s tri cipele Nemo, rak u piti)
3936. Zla Tara pape kara (zlatara pa pekara)
3937. Navrati Marija (na vratima Rija)
3938. Navrati malena (na vratima Lena)
3940. Prosipa melasu Petar (prosi Pamela, Supetar)
3941. Na Riza svak ogugla (nar iza svakog ugla)
3942. Prejaka jela (pre jaka jela)
3943. Juri Jure busu (Jurij u rebusu)
3948. Salko me vara s Iris (s Alkom Eva Ras i ris)
3949. Kobila se rita (Kobi, laser, Ita)
3950. To nije varalica (Tonijeva ralica)
3951. Merimi Nisvet lanu (meri Mini Svetlanu)
3955. Kantar i lovrata (kanta, rilo, vrata)
3956. Poduže Toma lovi (pod užetom alovi)
3957. Kola Žile gura (kolaž i legura)
3958. Doletele rode na gore Portugalije (dole tele, Roden, a gore po rtu galije)
3959. Polomiše, Nado, makakija (polo Miše nadomak Akija)
3960. Velik obračun (veli kobra čun)
3961. Pokori mandarin ekipu (po kori mandarine kipu)
3962. Ulje šura presipa (ulješura pre sipa)
3963. A sada, karte na pokaz! (Zakopane, traka, dasa)
3964. Mara Tomi lanu (Marat o Milanu)
3965. Nano, žuri Bane na Drim (na nožu riba, Nenad, Rim)
3966. Gali jedu žive ribice (galije duž rive Ibice)
3970. Kupuj Ani kanoe (kup u Janika Noe)
3971. Nestalo baki para (Nesta loba kipara)
3972. Ja kasam Pulom (Jaka s ampulom)
3973. Savremeni masoni (sav remen ima Soni)
3974. Oprez Lili, marvinčad su vašljiva (o prezli Li Marvin, Čad, suva šljiva)
3975. Vlažna maramica (lažna marva, mica)
3976. Kantautoru navila mama sat (kanta u toru, na vilama masat)
3977. De niro baćuška - Deni roba ćuška
3978. Zaliježe Nikola (zali jež Eni kola)
3979. Laringolog u Zanzibaru (Larin gologuzan gazi baru)
3980. Navi meni mama sat (na vimenima masat)
3981. Limar vino lio (Li Marvin, Olio)
3982. Namamiću vas ja (na Mamiću Vasja)
3983. Nata blizu Bilija (na tabli zub i lija)
3985. Cveće se novo dopada Zori (C veće seno, vodopad, Azori)
3986. Triler Pol režira (tri L, Erol pre žira)
3987. Skupi neki stranci (s kupine kist, ranci)
3991. Eni supa godi (Enis u pagodi)
3992. Ja klikerima čukam Enu (jak liker i mač u kamenu)
3993. Kostu ruže Latini (kostur u želatini)
3994. Nas ne guli banka (na snegu Libanka)
3995. Namet lama vešti ceh eskivira (na metlama veštice, Hes, kivi, Ra)
3996. Supstanca (šut Španca)
3997. Naš trik upali sada (na štriku palisada)
3998. Ta snaša u snu pila je pilule (tas, na šapu Snupi laje i lule)
3999. Naplatila nemire Nada s kamatom (na plati lane, Mire, na daskama Tom)
4000. Ne laži rudara (Nela žir udara)
4001. Tanka crvena linija (tačka, drvena činija)
4002. Tamari skapalo mače (tamariska pa lomače)
4003. Sudi Sanda Leposavi (sud i sandale po Savi)
4004. Žagor mase (Zagor maše)
4005. Ko duva lepak? (kod uvale pak)
4006. Založi Štimac ure (za ložištima cure)
4007. Zamor Gaše (Zagor maše)
4011. Kori Tarik unučad (koritari kunu Čad)
4012. Šeće rivom Eso (šećeri vo meso)
4013. Tarik rasipa novce (Tari krasi Pan ovce)
4014. Vrti Jelena bokovima (vrt i jele Nabokov ima)29 новембар 2015

Решења:
3991. Ени супа годи (Енис у пагоди)
3992. Ја кликерима чукам Ену (јак ликер и мач у камену)
3993. Косту руже Латини (костур у желатини)
3994. Нас не гули банка (на снегу Либанка)
3995. Намет лама вешти цех ескивира (на метлама вештице, Хес, киви, Ра)
3996. Супстанца (шут Шпанца)
3997. Наш трик упали сада (на штрику палисада)
3998. Та снаша у сну пила је пилуле (тас, на шапу Снупи лаје и луле)
3999. Наплатила немире Нада с каматом (на плати лане, Мире, на даскама Том)
4000. Не лажи рудара (Нела жир удара)
4001. Танка црвена линија (тачка, дрвена чинија)
4002. Тамари скапало маче (тамариска па ломаче)
4003. Суди Санда Лепосави (суд и сандале по Сави)
4004. Жагор масе (Загор маше)
4005. Ко дува лепак? (код увале пак)
4006. Заложи Штимац уре (за ложиштима цуре)
4007. Замор Гаше (Загор маше)
4008. Чиле одлуке падобранке (Чиле од Луке па до Бранке)
4009. Одоакар (од О акар)
4010. Надјеви (на дјеви); задјевице (за дјевице)