03 јануар 2015

NAJREBUS MESECA DECEMBRA

        Ispratili smo i mesec decembar, a sa njim i staru godinu. Sada nam predstoje dva izbora, prvo biramo najrebus meseca decembra, a nakon toga biramo i najrebus godine. Prvo ćemo birati najrebus meseca decembra, pa je vaš zadatak da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je utorak (06.01.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u sredu (07.01.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Evo i spiska svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Rebusi koji su bili na takmičenju početkom decembra žiriraju se ravnopravno sa ostalim rebusima objavljenim na blogu. Eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama, već umešnost sastavljača i njegova ideja.

rebusi sa takmičenja:
1. Sladoled od Olafa (s la dole do, do, la, fa)
2. Dobar dom Ace (do Bardo mace)
3. Dobila Sibil automobil (do Bila SI Bil, a utom O Bil)
4. Nađena rupetina (na Đenaru petina)
5. Stari komšija Nikola (s Tarikom Šijan i kola)
6. Junaci napadaju okupatore (junac i napa daju oku pa tore)
7. Slavićemo po Sumatri (s lavićem oposuma tri)
8. Ne damo psa idiotima (Neda mopsa Idi otima)
9. Ne bori se mladić (Roben, Mesi, Ladić)
10. Zašuti ranjeniče! (za šutiranje Niče)
11. Miomirisi Niša (Miomir i Siniša)
12. Ed napisa članak (kanal, čas i pande)
13. Glupi rezime (iglu pre zime)
14. Prati Isaka riba (pirati sa Kariba)
15. Lota pije vode (Tapijevo delo)
16. Narode, ubi Kosta osam! (na rodeu bik ostao sam)

rebusi sa bloga:
3126. Juri Žana šalu priča (pri čaju riža na šalu)
3127. Nemačke kompanije (ne mačke, kompa nije)
3128. Kumi Suzana Toma (kumis uz anatoma)
3129. Kuka Bole Kosti (Kuka bole kosti)
3130. Skup apostola - skupa postola
3131. Bilbord obasjava (Bil, bordo bas, Java)
3132. Fraktura nosa (frak, Turan, osa)
3133. Moli kuvar Ivu (Molik u varivu)
3134. Dečja krema (mečja kreda)
3135. Zlatna koka (klatna, koza)
3136. Elaborat renomiranog anatoma (Ela, Borat, Reno, Mira, Noga, Na, Toma)
3137. Nama pišu: ''Marku će doći Lima'' (na mapi šumar, kuće do ćilima)
3141. Revno veze Kića (rev Nove Zekića)
3142. Kupi mama stroj Ani (kup ima Mastrojani)
3143. Kosu Zdeni savi Vera (kos uz Denisa Vivera)
3144. Smaram Omera i pekara (s maramom Era, Ipe (Ivandić), (Rafaela) Kara)
3145. Badava leči Ćira dojke (Bad, Ava, Lečić i Radojke)
3146. Prska sag Rudi (prsa, s(k)a, grudi)
3147. Rino ti sto teše (rešeto T, sito ni)
3148. Bojevi metak (boje, vime, tak)
3149. Srpska sela na Savi (srp s kase Lana savi)
3150. Kišobranar (Kiš obra nar)
3151. Rigoleto (tri gole O)
3152. Nadi skup Rim (na disku prim)
3153. Četi Rista laže (četiri stalaže)
3154. Užar, eno, stenje (užareno stenje)
3155. Domazet uja (do Maze tuja)
3156. Kupci me tabali (kup cimeta, Bali)
3161. Smače Toma zar (s mačetom Azar)
3162. Baš to vandali rade (baštovan, Dali, Rade)
3163. Ustala Vanjuška Slavice! (usta lava, njuška S lavice)
3164. Narisa Kenan ovcu (nar i sake na novcu)
3165. Robi gol u budžaku (rob i golub u džaku)
3166. Osujeti Korina plan Ici (osu Jeti kori na Planici)
3167. De, Anko, ti ga ulovi! (Dean Kotiga u lovi)
3168. Bjelašnica (šajbe, lanci)
3169. Sosa maslo nudi nama (s osama slon u dinama)
3170. Sila Sibira (Sil Asi bira)
3171. Domet radara (do metra Dara)
3172. Kremiran Aca (krem Iranaca)
3173. Perorez u Salema (Pero rezusa lema)
3174. Dosta na nagoj kumi strija (do Stana na Gojku mistrija)
3178. Tele Mitar Kosari pazi (iza Pira Sokrat i Melet)
3179. Torte vešte Marice (Tor, te-ve, štemarice)
3180. Limar Vinko dodija (Li Marvi kod Odija)
3181. Budi human (na muhi dub)
3182. Nas Lika mami lepotom šuma (na slikama Mile, potom Š Uma)
3183. Nada ruži Rafa (na daru žirafa)
3184. Prosi jedino Sonja (prosijedi nosonja)
ВРЕМЕПЛОВ

Да се подсетимо и ребуса објављених у Осмосмерци пре 14 година, коју је уређивао и још увек то ради Мирослав Цветковић из Ниша. 

01 јануар 2015

Dragi posetioci bloga, zadnjih dana sam imao previše obaveza i problema pa nisam bio u mogućnosti da pripremim dovoljno rebusa za objavljivanje na blogu. Od ovog trenutka pa u narednih 24 časa pokušaću to da vam nadoknadim time što ću se potruditi da objavim što više rebusa, a njihov broj i objavljivanje zavisiće samo od moje brzine pripreme i slobodnog vremena. Za početak jedan novogodišnji koji sam poslao na veći broj e-mailova.


Svim posetiocima ovog bloga želim puno sreće, zdravlja i uspeha u novoj 2015. godini.

31 децембар 2014

29 децембар 2014
Решења из прошле недеље:
3161. Смаче Тома зар (с мачетом Азар)
3162. Баш то вандали раде (баштован, Дали, Раде)
3163. Устала Вањушка Славице! (уста лава, њушка С лавице)
3164. Нариса Кенан овцу (нар и саке на новцу)
3165. Роби гол у буџаку (роб и голуб у џаку)
3166. Осујети Корина план Ици (осу Јети кори на Планици)
3167. Де, Анко, ти га улови! (Деан Котига у лови)
3168. Бјелашница (шајбе, ланци)
3169. Соса масло нуди нама (с осама слон у динама)
3170. Сила Сибира (Сил Аси бира)
3171. Домет радара (до метра Дара)
3172. Кремиран Аца (крем Иранаца)
3173. Перорез у Салема (Перо резуса лема)
3174. Dosta na nagoj kumi strija (do Stana na Gojku mistrija)
3175. Пут инцеста (Путин, цеста)
3176. Парк и клопа (пар Киклопа)
3177. То моја Ружа лови сина Бору (Томо, јаружало виси на бору)