20 август 2018


Илустровао Дејан Минић.

Илустровао Дејан Минић.


Илустровао Дејан Минић.

19 август 2018

Решења:
6326. Парк из доба Јуре (Марк уз Боба јури)
6327. Искрао се Никола (искра, осен и кола)
6328. Поданици џинс каче (по Даници џин скаче)
6329. Надо, купи оникс! (на доку пион икс)
6330. Она Лима сила! (Алиса Милано)
6331. Баца лук ас (Б Аца Лукас)
6332. Пријесна цигла (прије С на Ц игла)
6333. Много ме таштина мучи (М ногометаш, Тина М учи)
6334. Ма, низашто Перица не ваља (љама, низ А штоперица, Нева)
6335. Параван снахи ландара (пара ван сна Хиландара)
6336. Догу с тавана носим (до Густава нано СИМ)
6337. Добри цар оде (до брица роде)
6338. Скот вама парира (с котвама пар Ира)
6339. Ната близу бање (на табли зуб Ање)
6340. Савети махера (с аветима Хера)
6341. Парафин Дијана цијени (параф, индијанац и јени)
6342. Калуђер данима закера (Калу ђердан има за кера)
6343. Могу ли Бана нудити соковима (Мо гули банану Дити с оковима)
6344. Прика прију завитлава (при Каприју зави Т лава)
6345. Доби сага награду (до бисага наг Раду)
6346. Нас лагала балерина (наслагала бале Рина)
6347. Иво пусти краву на пашу (У шапа, /к=н/увар, кит, супови)
6348. Васо лако баца камен (нема/н/, каца, бокал, оса В)
6349. Брука вицешампиона (Б рукавице, Ш ам, пион А)