01 март 2019Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku februara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 04.03.2019. do 24,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 07.03.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6759. Rapakivi (Ra pa kivi)
6760. Klavijaturisti (Kla(j)v i ja turisti)
6764. Umorna Radojka (u mornara dojka)
6765. Nagna Danko Denisa (nag Nadan kod Enisa)
6766. Gablec i marende (Gable cima rende)
6767. Ubra ti slavist aronije (u Bratislavi staro nije)
6768. Ili nije ili je (I linije Ilije)
6769. Smeta li Makedonija (s metalima ke, Don i ja)
6770. Bane Monako sanja (banja, anemona, kos)
6771. Ide se tkaču na Krim (čunak, Rim i desetka)
6772. Borba s nemanima (bor, basne Man ima)
6773. Ko se sviđa koni? (kose svi đakoni)
6774. Naša kamarica (na šakama Rica)
6775. Poli materijal (Pol ima Terija L)
6776. Ušli fer u boj (u šliferu Boj)
6777. Plemeniti metali (pleme, niti, meta, Li)
6778. Feder Aci jako smeta (Federacija, Kosmet A)
6782. Valja nasip rijeka Laba (valjan as i prijek Alaba)
6783. Dosta pati mala Vesa (do stapa tim Alavesa)
6784. Hroma Merima (hrom Amer ima)
6785. Spor akviziter (spora, kviz i ter)
6786. Lovac u žitu (rovac o kitu)
6787. Uju miti trasat (u Jumi titra sat)
6788. Bata klavir ispituje (batak, lav, iris P i tuje)
6789. Ko li naše starke dira? (Kolina, šestar, Kedira)
6790. Priča šampiona (pri čašama pion)
6791. Baci Leo supu! (bacil E o supu)
6792. Bijela roda (do bare lija)
6793. Bojana sama ružice obrezivala (boja na samaru, žice, o brezi V ala)
6794. Budala budila budale (Buda, labudi, labud, ale)
6795. Lukavi Letonac (Luka, vile, tonac)
6796. Pera jaše starog ata (peraja, šestar, Ogata)
6797. Kajakaši Karelije (Kaja, kašikare, lije)
6801. Nudizam bez Ižana (nudi Zambezi Žana)
6802. Režimi taru raju (reži Mitar u raju)
6803. Tamanimo Karlov ren (taman i mokar Lovren)
6804. Prikazan im as Reala (pri kazanima s re ala)
6805. Na listu papira tuže (Na Li, stupa, pirat, uže)
6806. Oboren instruktor (obor, Enin struk, tor)
6807. Piju novinari (pijun o vinari)
6808. Nas antikvar cijeni (na santi kvarc i jeni)
6809. Ma, gde si mi rode! (mag Desimir ode)
6810. Presek se razlikuje (pre seksera Z likuje)
6811. Amiš olovkama trguje (A mišolovka, mat, R guje)
6812. Prekori Tamara Tonka (pre korita maratonka)
6813. Tu škola, a levo deponija (tuš, kola, ale vode ponija)
6814. Ana konduktera jurila (anakondu teraju krila)
6815. Osmijeh junaku (osmi je Hju na ku)
6819. Jurina gubica (juri nag ubica)
6820. Pila do kosira (pilad oko sira)
6821. Uzoran idol (uzorani dol)
6822. Bata baca kace (vata, Vasa, kase)
6823. Mišićav i jak Era (mišića vija kera)
6824. Ušat, obrijan i mator Era (u šatobrijanima torera)
6825. Da mi ruku Tini (Damir u Kutini)
6826. Dobra Nika se veseli (do branika Seve seli)
6827. Magije fantoma (Magi je fan Toma)
6828. Sekira Vanda Maura (sekira Van Dama, ura)
6829. S vinjakom oraču zima (svinja komorač uzima)
6830. Presing licemerima (pre singlice Merima)
24 фебруар 2019

Решења:
6801. Нудизам без Ижана (нуди Замбези Жана)
6802. Режими тару рају (режи Митар у рају)
6803. Таманимо Карлов рен (таман и мокар Ловрен)
6804. Приказан им ас Реала (при казанима с ре ала)
6805. На листу папира туже (На Ли, ступа, пират, уже)
6806. Оборен инструктор (обор, Енин струк, тор)
6807. Пију новинари (пијун о винари)
6808. Нас антиквар цијени (на санти кварц и јени)
6809. Ма, где си ми роде! (маг Десимир оде)
6810. Пресек се разликује (пре сексера З ликује)
6811. Амиш оловкама тргује (А мишоловка, мат, Р гује)
6812. Прекори Тамара Тонка (пре корита маратонка)
6813. Ту школа, а лево депонија (туш, кола, але воде понија)
6814. Ана кондуктера јурила (анаконду терају крила)
6815. Осмијех јунаку (осми је Хју на ку)
6816. Пина откуца Пају (Јапан КУ, птица ОУ)
6817. Триглав (вал Г, И рт)
6818. Ивица Шерфези (шериф иза цеви)