01 април 2015

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA MARTA

           April smo započeli s malo šale, a sada da se uozbiljimo pa da krenemo s izborom najboljeg rebusa meseca marta. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (05.04.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u ponedeljak (06.04.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3343. Vuku sina Gogi (Vuk u Sinagogi)
3344. Pastori vozare busom (pas, tor i vo za rebusom)
3345. Kondor i sova (Kon do risova)
3346. Ode lanaru Sima (odela na Rusima)
3347. Grad greha (grah, greda)
3348. I ko nama čuva zidine? (ikona, mač u vazi, dine)
3349. Bora ikone nema (Bo, Raikonen, Ema)
3350. Zanese se Romana (za neseserom Ana)
3351. Prestani je merkati (pre Stanije merkati)
3352. Zamače Tamara za leje (za mačetama R azaleje)
3353. Naši limari beleže pazar (na šilima ribe leže pa zar)
3354. Nakon doručka Ljadov ide u Brus (na kondoru Čkalja, do Vide ubrus)
3355. I gle napasti (igle na pasti)
3356. Topli kamini (top, Lika, Mini)
3357. Ubih Aću iz nehata (u Bihaću izneh ata)
3358. Prostitutka (Prost Itu tka)
3359. Karivolica (vari kolica!)
3360. Trivo začas uteče (tri vozača su teče)
3361. Savi je Nata verna (savijena taverna)
3362. Pera čudesno juri (perač u desnoj uri)
3366. Sklanja seiko Nik (S klanja se ikoni K)
3367. Go Ranko silan (Goran kosi lan)
3368. Okani se Veso Raja (okani, Seve, Soraja)
3369. Stegla Maja Janoša oko vrata (s teglama jaja, noša, oko, vrata)
3370. Uzde vetar Aci trese nemilice (uz devet ara citre, sene Milice)
3375. Predivo mati opra (pred Ivom at i Opra)
3376. Dosta Klara ima (do staklara Ima)
3377. Uze mi Lazo lubure (uz Emila Zolu bure)
3381. Rekao sam: Te treba napasti rukama! (reka, osam tetreba, na pastiru kama)
3382. Spomenik poslaniku (S po meni, K po slaniku)
3383. Savet Eri na romanu (sa veterinarom Anu)
3384. Uberi kestenje (Ub, Erike, stenje)
3385. Nepotizam (mazi top En)
3386. Strip o padu Katiline (s tri popa dukati Line)
3387. Saša lovi mače (sa šalovima Če)
3388. Vešt oružar (veš, tor, užar)
3390. Prelepe zelenkaste papričice (pre lepeze Lenka, Stepa, pričice)
3394. Zida Nino Vicki (Zidan i Novicki)
3395. Matador u baru pije (Mata do ruba rupije)
3396. Uživa Vasja s trebom (uži Vava s jastrebom)
3397. Pandu Rato miriše – panduraTomi riše
3398. Prepiska viceadmirala (pre piskavice Admir, ala)
3399. Sidrana vojnik šamara (sidra, navoj, Nikša, Mara)
3400. Raga s Tovarišta umače (ragastov, ariš, tau, mače)
3401. Tu baklju čuvajte (tuba, ključ u Vajte)
3402. Dobro da vas Ilija nađe (do broda Vasilija, Nađe)
3403. Ja s trebama klapam (jastreba makla Pam)
3404. Nemanja Nikolić (ne Manjani, Kolić)
3405. Ponizna Kosara (poni, znak, osa, Ra)
3406. Top-model (Tom pod El)
3407. Kola čuvajte! (kolač u Vajte)
3408. Sinu so i Dana dala (sinusoida Nadala)
3412. To me čak ni žena ne pripitkuje (Tomečak niže nane pripit kuje)
3413. Narisa Radomir Ande (nar i Sara do Mirande)
3414. Odiže limar kupolu (Odi želi Marku Polu)
3415. Tri fine dame napile Tinu (Trifi ne da Mena piletinu)
3416. Tu čeka prija Tijanu (tuče Kaprijati Janu)
3417. Nali Bela malo vina (na libelama lovina)

3418. Okoreli arsenalovac (oko, reli, ar, Sena, lovac)

OBAVEŠTENJE

          Iako se već dugo nosim mišlju da prekinem sa radom zbog brojnih problema i zbog stalnih kritika nekih zlonamernika, to do sada nisam učinio. Sada je sve prevršilo meru i ja ne želim više pod takvim pritiskom da radim. Žao mi je zbog svih vas koji ste zajedno sa mnom učestvovali u radu ovog bloga i doprineli kvalitetu i ugledu koji je stekao. 

Pozdrav svima i hvala na razumevanju!


29 март 2015

Решења:
3394. Зида Нино Вицки (Зидан и Новицки)
3395. Матадор у бару пије (Мата до руба рупије)
3396. Ужива Васја с требом (ужи Вава с јастребом)
3397. Панду Рато мирише - пандура Томи рише
3398. Преписка вицеадмирала (пре пискавице Адмир, ала)
3399. Сидрана војник шамара (сидра, навој, Никша, Мара)
3400. Рага с Товаришта умаче (рагастов, ариш, тау, маче)
3401. Ту бакљу чувајте (туба, кључ у Вајте)
3402. Добро да вас Илија нађе (до брода Василија, Нађе)
3403. Ја с требама клапам (јастреба макла Пам)
3404. Немања Николић (не Мањани, Колић)
3405. Понизна Косара (пони, знак, оса, Ра)
3406. Топ-модел (Том под Ел)
3407. Кола чувајте! (колач у Вајте)
3408. Сину со и Дана дала (синусоида Надала)
3409. Када ће да скаче Кића (када Ћ, Е даска, чекић А)
3410. Нема Нова новца (неман, ован, овца)
3411. Наши би цигаре (на шибици Г аре)