02 јун 2018

01 јун 2018


NAJREBUS МАЈA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
utorka 05.06.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 09.06.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6063. Pričaš isto! (pri čaši sto)
6064. Skupa mami sirana (s kupama mis Irana)
6065. Kozak obrisa krilo ptice (koza kobri sakri loptice)
6066. Uzeli psu kosti (uz elipsu K osti)
6067. Doba neta i mahinacija (do Baneta ima HI nacija)
6068. Kari Ranka putem jede (kariran kaput E, mjed E)
6073. Samuraj van hoklice vuče (samur, Ajvanho, klice, vuče)
6074. Ma šta rade ovi Peri? (mašta Rade o viperi)
6075. Dosta zevanja, Anastazija! (do staze Vanja, a na stazi ja)
6076. Ivica Osim (Iv, Ico, Asim)
6077. Sama četa maršira (sa mačetama R šira)
6078. Šta kaže Nada Mamula? (štaka, žena dama, mula)
6079. Mačke se pare (mač, kese, pare)
6080. Demanti (dim, Ante)
6081. Strip Oleg lista (s tri pole glista)
6082. Kara Vanesa Haradina (karavane, Sahara, dina)
6083. Baš to van radim (baštovan, Ra, dim)
6084. Nanu lepa čekala (nanule, pače, kala)
6085. Nema ni zarade (neman iza Rade)
6090. U, baš ti je lepo s jelama! (u bašti jele posle jama)
6091. Dolina Kapadokije (Dolina kapa do Kije)
6092. Brine ta snaga Dolanca (brineta S naga do lanca)
6093. Sve selim na ranč (s Veselim naranč/e/)
6094. Ispreda mala priču (ispred amala P riču)
6095. Dogu Sara šeće ritom (do gusara šećer i Tom)
6096. Nadzor anomalije (nad Zoranom Ali je)
6097. Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob! (grb, tenk, polje)
6098. Top mami paše (top mami paše)
6099. Uja mišare neguje (u jami šarene guje)
6100. U Ženevi si Sanda (uže ne visi s Anda)
6101. Ivan Katalinić (Nava i Kalinić)
6102. Donesi tatin tabure (do nesita tinta, bure)
6104. Mešamo stvari (Meša most vari)
6108. Andrea Pirlo (I pre Ronalda)
6109. Dogu meri Daruvarac (do gume rida Ruvarac)
6110. Podatak o mobama (pod atakom Obama)
6111. Tur Iva zumira (turi vazu Mira)
6112. Trik Une (tri kune)
6113. Sto predmeta (stop, red meta)
6114. Saša lomi Ranka (sa šalom Iranka)
6116. Prizna kurva čin (pri znaku rvači N)
6117. Poručniku šara Nimeta (po ručniku šaran i meta)
6118. Prepao lav asa (pre Paola Vasa)
6119. Ne mogu s tavana (Nemo, Gustav, Ana)
6120. Mog lika nema na tom balu (Mogli, Ka, neman, Atom, Balu)
6121. Zagorčaše nama kaše (Zagor čaše namakaše)
6122. Tasta sramota stasa (tas, tas, ram O, tas, tas A)
6123. Ana nastupa vani (ananas, stupa, avani)
6124. Sala momačka (sa lamom mačka)
6128. Lepa Kimeta (lepak i meta)
6129. Popismo pet rakija (Po, pismo, Petra, Kija)
6130. Balensijaga (Lens i Bajaga)
6131. Opasne veze (omasne vaze)
6132. Ponizan ode (poni iza anode)
6133. Brusilica (Brus, Sil, lica)
6134. Kostarika (kost, Tarik, Ka)
6135. Mašina zaveštanja (mašina za veš, Tanja)
6136. Prelepljuje postere Una (Prele pljuje po stereu Na)
6137. Opasne veze (opalne vaze)
6138. Branislav Nikić (Barni, S lav, Niki Ć)
6139. Sina Goga naruži (sinagoga na ruži)
6140. Tasta tura polako napi (tastatura, Polak o napi)
6141. Urekla Milijana Izeta (u reklami lijana i Zeta)
6142. Nežan borac (car obnažen)
6143. Pet epiteta (tapete, pite)
6144. Mi smo na kastingu (mis Monaka Stingu)


27 мај 2018

Решења:
6108. Андреа Пирло (И пре Роналда)
6109. Догу мери Даруварац (до гуме рида Руварац)
6110. Податак о мобама (под атаком Обама)
6111. Тур Ива зумира (тури вазу Мира)
6112. Трик Уне (три куне)
6113. Сто предмета (стоп, ред мета)
6114. Саша ломи Ранка (са шалом Иранка)
6115. Парк Уна (пар куна)
6116. Призна курва чин (при знаку рвачи Н)
6117. Поручнику шара Нимета (по ручнику шаран и мета)
6118. Препао лав аса (пре Паола Васа)
6119. Не могу с тавана (Немо, Густав, Ана)
6120. Мог лика нема на том балу (Могли, Ка, неман, Атом, Балу)
6121. Загорчаше нама каше (Загор чаше намакаше)
6122. Таста срамота стаса (тас, тас, рам О, тас, тас А)
6123. Ана наступа вани (ананас, ступа, авани)
6124. Сала момачка (са ламом мачка)
6125. Ранг листе (/у/ра, Н глисте)
6126. Костајница (кос, тајница)
6127. Јурист (јури СТ)