06 јул 2019


ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

30 јун 2019


NAJREBUS JUNA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 06.07.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do srede 10.07.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

T01. Prilazi Makedonki hotelijer (pri Lazi Mak, E Don Kihot, Elije R)
T02. Popa ti mati zavela (Po, Pat i Mat iza vela)
T03. Peristil (pero i stilo)
T04. Naslov Scipion ima (na S lovci s pionima)
T05. Vjera za pet (V je razapet)
T06. Sada mome varaju (s Adamom Eva /u/ raju)
T07. Mati prija slama (mati pri jaslama)
T08. Raspe Loli sol Tara (raspelo LI s oltara)
T09. Rupije skupi Eta (u pijesku Pieta R)
T10. Sudi li kad Alija? (ud i slika Dalija)
T11. Uvo gusara (u Vogu Sara)
T12. Nas Lika mamila (na slikama Mila)
T13. Veliki klopa (veli Kiklop A)
T14. Bilju karaste! (bilj/u/ka raste)
T15. Fina legura (Fin ale gura)
T16. Rakija lozovača (kolo jazavičara)
T17. Ja hteo kolovrate (jahte oko lovrate)
T18. Ta stara bića (tas Tarabića)
T19. Gol Oguza Napoliju (gologuza na Poliju)
T20. Dosta je bilo spavanja (do staje bi los, pa Vanja)
7069. Samira do Miralema (Sami Radomira lema)
7070. Pilićeva bistrina (piliće vabi Strina)
7071. Jako Vuka zinu (Jakov u Kazinu)
7072. Gaspar Kasado (doga s par kasa)
7073. Bora Todorović (Borat, Odo, rović)
7074. Ni orao, ni kopao (ni, orao, Niko pao)
7075. Polazi Dana za Voju (pola zida na zavoju)
7076. Samostani zapada (sa mosta niza pada)
7077. Nastup ideologa (na stupi deo loga)
7078. Sada ti sediš u mardelju (Sadat i sedi šumar delju)
7079. Ima lepu nogu Sara (im/p/ale, puno gusara)
7082. Menze su okupirane (menzes u oku pirane)
7083. Najede se Tina (desetina naje)
7084. Juri Pula draga (juri pulad raga)
7085. Sabur komšinice (sa burkom šinice)
7086. Pata goni jarana (Patagonija, rana)
7087. Ponovi nama imam (po novinama ima M)
7088. Pozna Koviljka Mila (Po, znakovi, Lj kamila)
7089. Kali me romansijer Aralica (Kalimero, Man, Sijera, railca)
7090. Napija Cigu Rabija (na pijaci gurabija)
7091. Bajna Venera (tajna večera)
7092. Opel karavan (opelka, ravan)
7093. Pusti Mali Ston (pust ima Liston)
7094. Kobile mi onamo ržu (Kobi lemio na moržu)
7095. Bomba Baneta rani (Bo, Mbabane, tarani)
7096. Poznaje se Ninaja (pozna jesen i naja)
7097. U Magrebu sunce užari (Umag, rebus, unce, užari)
7098. Na staroj cesti (Nasta Rojc, Esti)
7099. Uže ne vidim (u Ženevi dim)
7100. Busenovi sa druma (bus E Novi Sad - Ruma)
7106. Eso neobično tipuje (Ejup i Tonči boe nose)
7107. Makse, čuj s kim Erik Rajku vara! (mak Sečujski meri kraj kuvara)
7108. Mare ježa gola gazi (iza Galogaže je ram)
7109. Barba Rade mi bane (Barbara, Demi, Bane)
7110. Prede Jana minić, a nosila maksi (pre Dejana Minića nos i lama ksi)
7111. Koloski seli na Maldive (kolo s kiselinama, L dive)
7112. Juri Ćavar (Jurić, Avar)
7116. Sažetak odluke (sa Ž eta kod Luke)
7117. Najavi dragoj korist igara (naja, vidra, Gojko, ris, tigar A)
7118. Je li ćilim Ana naružila? (Jelić i Lima, nanar u Žila)
7119. U Rim ode čopor (ro po Čedomiru)
7120. Urazumi kiks juče Simu (umi Sečujski Kim uz aru)
7121. Gomila nudista blog upija (go Milan, ud i stablo gupija)

Решења:
7106. Есо необично типује (Ејуп и Тончи бое носе)
7107. Максе, чуј с ким Ерик Рајку вара! (мак Сечујски мери крај кувара)
7108. Маре јежа гола гази (иза Галогаже је рам)
7109. Барба Раде ми бане (Барбара, Деми, Бане)
7110. Преде Јана минић, а носила макси (пре Дејана Минића нос и лама кси)
7111. Колоски сели на Малдиве (коло с киселинама, Л диве)
7112. Јури Ћавар (Јурић, Авар)
7113. Ужива Дина на паради (у Живадина напа ради)
7114. Понедјељком оремо (По, Недјељко, море, Мо)
7115. Сабран и славом овенчан (са Браниславом Овен, Чан)
7116. Сажетак одлуке (са Ж ета код Луке)
7117. Најави драгој корист игара (наја, видра, Гојко, рис, тигар А)
7118. Је ли ћилим Ана наружила? (Јелић и Лима, нанар у Жила)
7119. У Рим оде чопор (ро по Чедомиру)
7120. Уразуми кикс јуче Симу (уми Сечујски Ким уз ару)
7121. Гомила нудиста блог упија (го Милан, уд и стабло гупија)