11 септембар 2011

Решења:
1080. Капетанија (канија, пета)
1081. Коаутори (Кори, ауто)
1082. Антиквари (Анри, тиква)
1083. Балалајка (бајка, лала)
1084. Капиталиста (Калиста, пита)
1085. Калорија (Каја, лори)
1086. Титикака (Тика, Тика)
1087. Модератор (Мотор, дера)