01 март 2024

 
NAJREBUS FEBRUARA
(PRVA FAZA)
 
Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku februara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 05.03.2024. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 09.03.2024. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do subote 09.03.2024. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.
 
T-01. Damari baš tuku (dama riba štuku)
T-02. Dolaze poklade (do Laze po klade)
T-03. Napao Rus Amera (na paoru sam Era)
T-04. Sandu čeka more (sanduče Kamore)
T-05. Protagonista laže (prota goni stalaže)
T-06. Zaneo me mir istoka (za Neom Emir i stoka)
T-07. Golema mitomanija (gole mami Tomanija)
T-08. Danas nije lako ženama (Dana snijela kože nama)
T-09. Jedra i stasita igra Nata (jedra, ista sita i granata)
T-10. Miriše ruzmarin u kosi (Miri Šer uz marinu kosi)
T-11. Neman to nije (nem Antonije)
T-12. Lanterna gori (lan, ter na gori)
T-13. Smaram mamlaza (s maramama mlaz)
T-14. Nagazi Tasa gas (naga Zita, sag, as)
T-15. Nape skupe Kiri (na pesku peškiri)
T-16. Nadu Šekularac ima (na dušeku Lara, cima)
T-17. Bi strog, ali jako fer (bistro, galija, kofer)
T-18. Ja panker, a deda roker (japanke, Rade, dar oker)
T-19. Ja jako dobro kapiram (jaja kod obroka, Piram)
T-20. O komandi ćuti Muharem (oko, Mandić u timu, harem)
10970. Uja je tuje sadio (u jajetu Sadio)
10971. Nagost učesnica (na gostu česnica)
10972. Sed, a mlad Alan (sedam Lada, lan)
10973. Tiranija gospodara (Tiran i Jago s po dara)
10981. Poslani kuponi (po slaniku poni)
10982. Pregalac vas traži (pre Gala cvast raži)
10983. Bestseleri s milijunskim nakladama (Best, Selers, Mili i Jun s Kim na kladama)
10984. Damir uspeva da dobije kola (dami Rus peva, Dado bije Kola)
10985. Našle put Anji ribarke (na šlepu tanjir i barke)
10986. Udali Janu tri jarana (u Dalija nutrija, rana)
10987. Pretili proti vandali (pre Tili protivan Dali)
10991. Misira na karti nigde nema (Mis Irana, karting, Den/i/, Ema)
10992. Rada u školi napala Damira (Radauš, Kolina, Palada, Mira)
10993. Popis akademika (po Pisa, kade, Mika)
10994. Raskokodakala se raja (Ras, Koko, Daka, laser, Aja)
10995. Začas opi Simana rakija (za časopisima na Ra Kija)
10996. Samo Rom natrlja mami nos (s Amorom na trljama Minos)
10997. Mačka se polako šulja (mač, kase pola, košulja)
10998. Skupina maškarica (s kupinama škarica)
10999. Podiže nastambu Rom (pod i žena s tamburom)
11000. Veoma zdrava piskavica (veo, maz, Drava, Pis, kavica)
11001. Lu stigla kasno letom iz Orana (Lustig, Laka s Noletom i Zorana)
11002. Skupe romane tražimo (s Kuperom Anet, raž i Mo)
11006. Dolaze zakuske (Dola zeza Kuske)
11007. Ne budi me u neko doba (Nebu dime Une kod Oba)
11008. Racionalan i jednostavan (Ra cio, Nala nije, dno S, tavan)
11009. I glas ovaj oduzeli Senadini (igla, sova, jod uz elise na dini)
11010. Skok s motkom (koks, most, kom)
11011. Usna harmonika (sokna na muhari)
11012. Imaš kuna? (Ima, škuna)
11013. Preka Pažanka (pre kapa Žanka)
11014. Kolute Meri nudila (Kol u Temerinu dila)
11015. Deponirana prekrupa (pre krupade poni, rana)
11016. Udala suseda mlađašnu Ikanu (u Dalasu sedam lađa, šnu i kanu)
11017. Zarobi je momak (za Robijem omak)
11024. Skupi Petar amatere (skupi pet ara matere)
11025. Magla je prekrila terene (mag laje pre krilate Rene)
11026. Doktoru Lazi nestalo para (dok Tor ulazi, Nesta Lo para)
11027. Aha, to pali! (opal i ahat)
11028. Te loše vesti, kume, sumiraj! (telo ševe, stik u mesu, Miraj)
11029. Risto krije kecelje (ris, tok rijeke, Celje)
11030. Savin frizer davi pričom (sa Vinfri zerdav, Ipr i Čom)
11031. Lekoviti kantarion (Leko, Viti, Kant, Arion)
11032. Dinko Prašelj (šindra, koplje)

25 фебруар 2024

Решења:
11003. То знам о псу (тоз на мопсу)
11004. Наста ту искија (на статуи скија)
11005. Далићева рана (Дали ће варана)
11006. Долазе закуске (Дола зеза Куске)
11007. Не буди ме у неко доба (Небу диме Уне код Оба)
11008. Рационалан и једноставан (Ра цио, Нала није, дно С, таван)
11009. И глас овај одузели Сенадини (игла, сова, јод уз елице на дини)
11010. Скок с мотком (кокс, мост, ком)
11011. Усна хармоника (сокна на мухари)
11012. Имаш куна? (Има, шкуна)
11013. Прека Пажанка (пре капа Жанка)
11014. Колуте Мери нудила (Кол у Темерину дила)
11015. Депонирана прекрупа (пре крупаде пони, рана)
11016. Удала суседа млађашну Икану (у Даласу седам лађа, шну и кану)
11017. Зароби је момак (за Робијем омак)
11018. Мајстори Белканта (мај, сто, рибе Л, канта)
11019. Купи Ласло новине (КУ пила, слонови НЕ)
11020. Куда Владимир оде? (К удав, ЛА дим, И роде)