26 јул 2014

VREMEPLOV

Za danas sam odabrao tri rebusa iz starijih brojeva Kviza koje je skenirao i poslao Ilija Đurković. Na žalost, nemam sve podatke o njima (autori i godina kada su objavljeni).

23 јул 2014

20 јул 2014

Решење:
2783. Затегла Маја сике (за теглама јасике)
2784. Томи Ли Џонс (џин ломи сто)
2785. Ала кује јако реже (Ала кује, Јако реже)
2786. Ликвидирај скептике! (Лик види рајске птице)
2787. Ликвидирање Ника (Лик види рањеника)
2788. Секс тетки не замери (секстет кинеза, Мери)
2789. Секс тету радује (у Раду је секстет)
2790. Медна та цура, куме (ему, каруца, тандем)
2791. Пречесто Липик Адо мете (прече, стол и пикадо мете)
2792. Збор гусара (З Борг, У Сара)
2793. Грми Ана на сузану (грм и ананас уз Ану)
2794. Компа Суданке (компас у Данке)
2795. Веселе снаше (шеве селе с На)
2796. Протежира Феђа кони (проте, жирафе, ђакони)
2797. Санда лепо пева (сандале, поп, Ева)
2798. Попа јури муж Ивица (Попај у Риму, живица)
2799. Попа јури муж Ање (Попај у Риму жање)
2800.  1. Дамине пурице (ДА мине, П урице)
           1. Дигла Мара бут (Д игла, марабу Т)
           2. Ему Жване кара (ему Ж, ване К, аре)
           3. продаје се тер (П рода, ЈЕ сетер)
           4. Егон гура лава (Е гонг, ура, лава)
           5. Исо мртав (И сом, рт АВ)
           6. Колонада (коло, Нада)
           7. Аду оте Лео (А дуо, теле О)
           8. Ено Гацке (Е нога, Ц ке)
           9. Облутак (ОБ лутак)
          10. Капелица (капе, лица)
          11. Кити јаре (КИ тијаре)
          12. Моли Каја цигу (мол И, кајаци ГУ)
          13. Ану куне Петар (А НУ куне, пета Р)
          14. Рато је селица (Р ат, оје С, Е лица)
          15. Бака пати (БА кап, ат И)
          16. Перецар (раце, реп)
          17. Триста релеја (Т рис, Т аре, Л еја)