01 април 2021

NAJREBUS MARTA
(PRVA FAZA) 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 04.04.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do srede 07.04.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.


8518. Popove ćakule (Po poveća kule)
8519. Kaska dasa s Irenom (kaskada sa sirenom)
8520. Pasus o Lani (pas u solani)
8521. Oran skaut vrda (oranska utvrda)
8522. Sada mi Tom nudi staje (s adamitom nudista je)
8523. Latina čete ruže (lati načete ruže)
8524. Igrana serija (igla, kase, riba)
8525. Parate cic i pas nam reži (par A te Cicipas na mreži)
8526. Spot o malinarima (s Potom Ali nar ima)
8527. Verne mu Elzašanke rade (Vern, emu, Elza, šanker, ade)
8528. Dosada tako smara (do Sadata Kos, Mara)
8529. Prija mudra mama (Prijam u dramama)
8536. Gazi Jasmin Istrom (gazija s ministrom)
8537. U Sijamu zaraza hara (usija muzara Zahara)
8538. Brka Tina vas (brkati Navas)
8539. Suđena si mi (suđe na Simi)
8540. Ko dvori jajare? (kod Vorija jare)
8541. Titulari pali (Titu Lari pali)
8542. Dane neda Meri rime (Neda, Dane, Rime, Meri)
8543. Tenisačica Na Li (čelistica Ana ni)
8545. Reper Ejkon fetišist (repe, Rej, konfeti, šist)
8546. Uzajaman rad animatora (uza Jaman Radan i Matora)
8547. Rinta na Sumatri kuli (Rint, Anas u matrikuli)
8548. Dva jarana nasuše širu (D vajar, ananas u šeširu)
8549. E, s kim idete? (eskim i dete)
8550. Matiralo pacera dete (mati, ralo pa cerade TE)
8554. Dobri deklamatori (do Bride klama Tori)
8555. U mahali danas Emina rum uze (Uma Halida na seminaru muze)
8556. Nadiru meraklije (Nadi rum Erak lije)
8557. Ali Ceco, operi te odore! (Alice Cooper i Teodore)
8558. Ko li šiba Inu? (koli, šiba inu)
8559. Mate Rimac u Ricu (mater ima curicu)
8560. Bosna i Hercegovina (Harison bacio negve)
8561. Ti sati te lome (Tisa, Titel, ome)
8562. Popušta pritisak (Popu štap, Riti sak)
8563. Te seobe sede donele (Tese obe sede do Nele)
8564. Poete lepo lete (po Etel epolete)
8565. Pomeni jedinstvenom uzoru (po meni je Din s Tvenom u zoru)
8566. Pati se luda Vanja (Pat, isel (Lesi), udav, Anja)
8567. Doba skijanja (do, Baski, Janja)
8568. Kompostana (kompas, tona)
8569. Pelerinu Sana savi (Pele, Rinus, Anas, Avi)
8570. Pametna klupa (Pam, Etna, K lupa)
8576. Sasu Eskimka na lomače dosta kala (sa Sueskim kanalom ače do stakala)
8577. Jara muči Leu (jaram u Čileu)
8578. Jedi nas Jemenka (jedina sjemenka)
8579. Edukativan sadržaj (dukati, van, Sa, D/e/ržaj)
8580. Očekuje Sandro i domara (o čeku je s androidom ara)
8581. Ima gomolj Cazinka (imago moljca, Zinka)
8582. Pero dokon čita (pero do Končita)
8583. A sad adio (Asada dio)
8584. Radare pamtim (Mitar peradar)
8585. Slana jela (Lana sjela)
8586. Borosane (nebo, rosa)
8587. Polira safir mama (po lira sa firmama)
8588. Kud idete vi to? (kudi dete Vito)
8589. Amater ima cilj (Ilja, Mate Rimac)
8590. Našu Bertu Raja voli (na Šubertu Raja, V Oli)
8591. Našu Bertu smeta Nada (na Šubertu Smetana da)
8597. Smara momka Mara (s maramom kamara)
8598. Lijepa su pantere bića (lije pa sup Ante Rebića)
8599. Kad imate jaku buru? (kadi Mateja kuburu)
8600. Papazjanija (Papas, Janica)
8601. Pomete ordinaciju Tamara (Po/ci/, meteor, dina, juta, Mara)
8602. Bog nam daje jakost (T, sok, A, jeja, D, mango, B)
8603. Indiskretna zakletva (Ind, Iskr, Etna, Zak, letva)

28 март 2021

Решења:
8576. Сасу Ескимка на ломаче доста кала (са Суеским каналом аче до стакала)
8577. Јара мучи Леу (јарам у Чилеу)
8578. Једи нас Јеменка (једина сјеменка)
8579. Едукативан садржај (дукати, ван, Са, Д/е/ржај)
8580. Очекује Сандро и домара (о чеку је с андроидом ара)
8581. Има гомољ Цазинка (имаго мољца, Зинка)
8582. Перо докон чита (перо до Кончита)
8583. А сад адио (Асада дио)
8584. Радаре памтим (Митар перадар)
8585. Слана јела (Лана сјела)
8586. Боросане (небо, роса)
8587. Полира сафир мама (по лира са фирмама)
8588. Куд идете ви то? (куди дете Вито)
8589. Аматер има циљ (Иља, Мате Римац)
8590. Нашу Берту Раја воли (на Шуберту Раја, В Оли)
8591. Нашу Берту смета Нада (на Шуберту Сметана да)
8592. Паприка (пар, пик А)
8593. Стонога (нос, тога)
8594. Ластавице (вила, цеста)
8595. Горажде (год, раже)
8596. Минданао (мина, дна О)