01 новембар 2018


NAJREBUS ОКТОBRA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku oktobra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 05.11.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 09.11.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


6460. Antina nitna (Antina nitna)
6461. Kalauze mi radila Vera (kala uz Emira Dilavera)
6462. Pije Tena danima (pijete Nadan ima)
6463. Dođoše bolja vremena (do Đoše B Olja V, remen A)
6464. Sirova slanina (sir, ovas, lan, Ina)
6465. Stari bove stavio na zid (S Taribo Vest, avion, azid)
6466. Uča bruka prijana (u čabru kap, Rijana)
6467. Tu, tanka Monika mi kaza (Tutankamon i kamikaza)
6468. Proku pljeskavicom mamila (Prokuplje s kavicom, M Amila)
6469. A naša lovišta pusta (Ana, šalovi, štap, usta)
6470. Skika mališana (s kikama Li, Š Ana)
6471. Vladana savijače pravi (VL ada na Savi, ja, čep, Ravi)
6472. Oborita riba (obori Tariba)
6473. Pardon novinarke (ekrani, Vonn, Odra P)
6474. Par iz Varadina (Pariz vara Dina)
6475. Donor Edi nosa uru Sibili (do Nore dinosaurusi bili)
6476. Buši zavoj Nika (Buš iza vojnika)
6477. Dobar bik Eri beži (do Barbike ribeži)
6478. Prika fino skija (pri kafi nos kija)
6479. Otrovi me nagrizli (otro vimena grizli)
6480. Dobre stare duše (do bresta reduše)
6481. Satiru me Tunišani (Satir u metu nišani)
6482. A nas Aki ćuška (Ana Sakić, uška)
6483. Varoš ti ljudi cene (Neva, roštilj, udice)
6484. Nestali stari pirati (Nesta, lista, Rip, Irati)
6485. Masi milija nova vlada (Masimilijanova V lada)
6486. Dogu Rade daje Dragici (dogura deda jedra gici)
6487. Pop se tocilja (Po pseto cilja)
6488. Ban doneo nutriju (bandoneon u triju)
6489. Meri ludak aru (Meril u Dakaru)
6490. Da li da uzmemo are? (Dalida uz memoare)
6491. To nije čivava (Toni ječi Vava)
6492. Mala, muti glupa hulja (malamut, iglu, pahulja)
6493. Najam bicikla (na Jambi cikla)
6494. Budalasta je žalba troskokaševa (Buda, lasta, jež, albatros, koka, ševa)
6498. Uši bula zar (u šibu Lazar)
6499. Kutinjanin obu lekara (Kutinja Nino Bule kara)
6500. Kupi makaze Miro! (kup ima Kazemiro)
6501. Snobe, lovcem matiraj! (s nobelovcem Mat i raj)
6502. I debata krenu (ide bata k renu)
6503. Da li sve skače? (Dali, sveska, Če)
6504. Strika me vodi na meč (s tri kame vo, diname Č)
6505. Već i Nada tumara (većina datumara)
6506. Pričaju mrske sestrice psima (pri čaju mrs, kese s tricepsima)
6507. Ples sa vukovima (pleh na lukovima)
6508. Ražena slama (raže N, a S lama)
6509. Ko košute opet lovi (kokoš U te O petlovi)
6510. Žena sokolara (raž, Ena, so, kola)
6511. Avi dosadi vragolan (nalog, Arvidas, O diva)
6512. Svekar tone sve niže (sve kartone Sven /d/iže)
6513. Pokorna ti masa puni kasu (po Kornatima sapuni k asu)
6514. Baka Linda jede belo meso (bakalin daje debelome so)
6515. Juri Stana po Lici (jurista na polici)
6516. Merimine ruže (meri miner uže)
6517. Oko Vange ronimo (okovan Geronimo)
6518. Strča šurak (str čašu rak)
6519. Isto lice Devita (I stol, I Cedevita)
6520. Tiramisu Slađa voli (Tiram, Isus, lađa, Voli)
6521. I glumica Sams vrdala okolo (iglu, mica, /o/sam svrdala, Kolo)
6522. Nata blitve nosi Mileni (na tabli Tven, Osim i Leni)
6523. Dokon o pljevi čita (do konoplje Vičita)
6524. Kontakt igra (Kon, tak tigra)
6525. Moja jaka Nada (Mo, jaja, Kanada)
6526. Do njive šumarci (donji veš u marci)
6527. NATO misije (na Tomi S I je)
6528. Preki Pera Petra stera (pre kipera pet rastera)
6529. Skupa sezona (S: kupa se Zona)
6530. Deli Jana konzole (delija nakon Zole)
6531. Senior u sportu (senio Rus portu)
6532. Dokoliče ti ribarke (dok, Oli, četiri barke)
6533. Nani lupa srce (na Nilu pas rče)
6540. Pretiha je kobna žena (preti Hajek obnažena)
6541. Amila svega sita (ami, Las Vegas, Ita)
6542. Atif rida (at i Frida)
6546. Odbojkašice (o/d/boj kašice); Košarkašice (ko šar/a/ kašice)
6547. Mara buši šašu stere (marabu šiša šustere)
6548. Poklopa crva čiopa (poklopac, rvač i Opa)
30 октобар 2018

ПОВРАТНИ РЕБУС (5, 3, 6)
старт 9. слово
6545.                                                                                              Аутор: Дејан Минић


28 октобар 2018

Решења:
6515. Јури Стана по Лици (јуриста на полици)
6516. Меримине руже (мери минер уже)
6517. Oko Vange ronimo (okovan Geronimo)
6518. Стрча шурак (стр чашу рак)
6519. Исто лице Девита (И стол, И Цедевита)
6520. Тирамису Слађа воли (Тирам, Исус, лађа, Воли)
6521. И глумица Самс врдала около (иглу, мица, /о/сам сврдала, Коло)
6522. Ната блитве носи Милени (на табли Твен, Осим и Лени)
6523. Докон о пљеви чита (до конопље Вичита)
6524. Контакт игра (Кон, так тигра)
6525. Моја јака Нада (Мо, јаја, Канада)
6526. До њиве шумарци (доњи веш у марци)
6527. НАТО мисије (на Томи С И је)
6528. Преки Пера Петра стера (пре кипера пет растера)
6529. Скупа сезона (С: купа се Зона)
6530. Дели Јана конзоле (делија након Золе)
6531. Сениор у спорту (сенио Рус порту)
6532. Паниче ти рибарке (Пан и четири барке)
6533. Nani lupa srce (na Nilu pas rče)
6534. Плава коса (сплав, рак, коса)
6535. Јато гаврана (јастог, лав, ранац)
6536. Вела Лука (весла, лутка)
6537. Тети је брак уништен (тетријеб, ракун и штене)
6538. Мала чакавка (маслачак, чавка)
6539. Мара учи (марабу, очи)