10 новембар 2013

Решења:
2239. Компостела (компот, Села)
2240. Умара Таса финалисте (у Марата Сафина листе)
2241. Добре зараде се дијеле на Стоји (до бреза Раде седи, Јелена стоји)
2242. Снијеле у стан Адема цуре (сни Јеле уста Наде Мацуре)
2243. Нестала је нада нама (Неста лаје над Анама)
2244. На Рилета кум режи (нар и летак у мрежи)
2245. Пази на делије, све ти они куже (Пазин, аде, лије, светионик, уже)
2246. Нагло бус улеће (на глобусу леће)
2247. Мајмун у Копачком Риту (Мај муну копачком Риту)
2248. Колапси Јуре (кола пси јуре)
2249. 1) Ликовна донација Мимаре (Л, ико(в)на, до, нација, ми, ма(к), ре);
          2) Сакрална умјетност (са К рал, на УМ је Т, нос Т);
          3) Базилика Свете Барбаре (Б(р)азил, Ика, све Те, Бар, баре);
          4) Адам и Ева (ада, ми, (д)ева);
          5) Портал Радована (По, рт, ал, радо(н), вана)