01 мај 2020

На Славковом блогу је објављен конкурс са пропозицијама за ''Енигматске Дане лудаје 2020''. Ево тог текста:

ENIGMATSKI DANI LUDAJE 2020ENIGMATSKI DANI LUDAJE 
Enigmatski klub „Kikinda raspisuje tradicionalni sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2020“ u tri discipline:

UKRŠTENICA
Sastavite klasičnu ukrštenicu veličine 11x15 polja bez slike sa obavezno uvrštenim nazivima (sva tri)GALADSKA (ili GALACKA), ĐUKOŠIN, ZLATICA, na bilo kom mestu u mreži. Ukrštenicu NE treba opisivatiti, ali treba obavezno navesti izvore za manje poznate pojmove (kojih treba da bude što manje). Obrazloženje: Obično se za Kikindu kaže da je grad bez reke (istina!) ali ovde ćemo pokazati da postoji i druga istina – Kikinda ima tri reke. Galadska ili Galacka je ogranak reke Moriš, a kroz grad Kikindu “teče” ispod zemlje jer je sistemom cevi povezana sa Kikindskim kanalom. Za Zlaticu i Đukošin je specifično to što teku ispod istog mosta (Devet grla) ali U SUPROTNIM PRAVCIMA.

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od:
ŠTA RADIMO DA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU?
(34 slova)

REBUS
Sastavite rebus (klasičan sa slikama) sa rešenjem do 20 slova, s tim da početno slovo rešenja bude jedno od ovih slova: Č, Ć, DŽ, Đ, LJ, NJ, Š ili Ž. Drugi uslov: U rešenju mora se iskoristiti još makar jedno od tih slova (bilo koje, na bilo kom mestu). U postavci rebusa, uz slike, moguće je koristiti i dopisana slova, ali ne mogu se dopisati ta DVA zadata slova.
Primeri: Može: ŠTA PIŠE STARI (štap i šestari) ili ŠTA PIŠE STARI DOKONJAK (štap i šešir do konja K).
Ne može: ŠKOLA POČELA (Š kola, po čela).
Rebuse ne treba crtati. Dovoljno je poslati samo ideju, ali pri sastavljanju treba voditi računa o načinu prezentacije rebusa.

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 3 rada  za svaku disciplinu (dakle 3 x 3). Možete poslati i više radova, a naknadno odabrati one koji idu u konkurenciju.
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora.
3. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica, fonetsko pisanje stranih imena).
4. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
5. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: EK “Kikinda”, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
6. Rok za slanje radova: 01.07.2020. do 24 sata.
7. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.

NAGRADE:  Za svaku disciplinu pobednik će dobiti pehar i novčanu nagradu – 8000 dinara za ukrštenicu i po 5000 dinara za anagrame i rebuse. Još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama. Nagrade će biti uručene tokom “Dana ludaje” krajem septembra.

Kikinda, 01.05.2020.
Predsedništvo EK “Kikinda”

NAJREBUS APRILA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 04.05.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 07.05.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7741. Pater kaput slaže (E žal, stupa, Kreta P)
7742. Pasja lijeska (kap, Asja, lijes)
7743. Nalickani starkelja (Na Li C, kanistar, kelj A)
7744. Veni, vidi, vici! (jeni, Viti, vuci)
7745. Separatizam (se/zam/, par, ati)
7746. Nabusita Jela (na bus Ita /s/jela)
7747. Mutan trag ubojice (mutant, ragu, bojice)
7748. Kloni se strica (klon i sestrica)
7749. Tati zameri Dijana (tat iza meridijana)
7750. Nadniče omladinke (nad Ničeom ladinke)
7751. Prese carina uze (preseca Rina uze)
7752. Sokova bi pile (soko vabi pile)
7753. Ko se napije s kumom? (kose na pijesku, Mom)
7754. Napi Salamona Slovakinja (napisala Mona slova K i NjA)
7755. Ukori tužitelj Kasela - U koritu žiteljka sela
7756. Narodni poslanik (pink slon do Irana)
7757. Paulina Manov (na panou Vilma)
7758. Stan Gamal ima (s tangama Lima)
7759. Ne ratuj Erdogane! (Nera, tuje R, doga ne)
7760. El Asadove rakete (E Lasa, Dover, /m/akete)
7761. Romanovi dijele penkala (roman, Ovidije, Le Pen, kala)
7766. Bosova histerija (bos o Vahi Sterija)
7767. Sve lomi Ranka (s velom Iranka)
7768. Merita štiti Bosanke (meri tašti Tibo sanke)
7769. Poslanika ministar laže (po slani ka/r/min i stalaže)
7770. Poplavi Mura Mađare (po plavim urama Đ are)
7771. Gorila lava goni (gori lala, vagoni)
7772. Park u Laponiji (par kula, poniji)
7773. Prefina Cazinka (pre Finaca Zinka)
7774. Dogoni ome traper (do goniometra Per)
7775. Meri dozimetrom blondina (Meri do Zime, tromblon, dina)
7776. Isidora Građanin (I Sidor, A/n/g, R Ađani)
7777. Izabel Ađani (iza Bela Đani)
7779. Neće slonče u lonče (Ćeso, Lunč)
7780. Tvoja kujna (T vojak u JNA)
7781. Na rum aga zinu (nar u magazinu)
7782. Polarna kapa (Popa, Larnaka)
7795. Lijeno seka leže (lije nose kaleže)
7796. Lijepo slijeću prije (lije posle ćuprije)
7797. Soko do tvora (so kod otvora)
7798. Kvarner i Belišće (kvarne ribe, lišće)
7799. Dobra čajanka (do Brača Janka)
7800. Nagon onanije (nag on, ona nije)
7801. Prete, žele visoko (preteže levi soko)
7802. I deka na dijeti (ide ka Nadi Jeti)
7803. Zaminu tip opet (za minut i po pet)
7804. Striko Nobela cijeni (s tri konobe Lac i jeni)
7805. Govori šta pišeš i reci jako to (go Vori, štap i šešir, Ecija, koto)
7806. Nas Amar uči kuvati (na samaru čik u vati)
7807. Bezopasan remorker (B Ezop, A San Remo, R ker)
7808. Ja stalno žestoka (J astal, nož, E stoka)
7809. Magistrala (magla, Istra)
7810. Premaz gelendera (pre mazge lender A)
7811. Uzoran roman (uz Oran Roman)
7814. Karantena (Karan, Tena)
7815. Periodi (Peri, Odi)
7816. Lutanja (Lu, Tanja)
7825. Nudi Stipe tri zaslona (nudist i Petr iza slona)
7826. Drag arak olovci (draga, rakolovci)
7827. U šikari je Rista (uši karijerista)
7828. Brendovi Rusa (bren do virusa)
7829. Breno, vidi me! (brenovi dime)
7830. Dobre Novaranke (do brenova ranke)
7831. Mati spi, Saro (Matis, Pisaro)
7832. Sveštena retorika (sve štenare Torika)
7833. Mladež, inače, luduje (mladeži na čelu Duje)
7834. Bre, novi brend Obrena (brenovi, bren do brena)
7835. Dobra šnala Kovi (do brašna lakovi)
7836. Strije na curi (s tri jena Curi)
7837. Dekolte (dete, Kol)
7838. Montanistika Ota raduje (Montan isti kao Tara, Duje)
7839. Milujemo spašenog (Milu je Mos pašenog)
7840. Ko Lasla nutka? (kola slanutka)
7841. Nano, deka tera zeta (nano, deka, tera, zeta)
26 април 2020

Решења:
7795. Лијено сека леже (лије носе калеже)
7796. Лијепо слијећу прије (лије после ћуприје)
7797. Соко до твора (со код отвора)
7798. Кварнер и Белишће (кварне рибе, лишће)
7799. Добра чајанка (до Брача Јанка)
7800. Нагон онаније (наг он, она није)
7801. Прете, желе високо (претеже леви соко)
7802. И дека на дијети (иде ка Нади Јети)
7803. Замину тип опет (за минут и по пет)
7804. Стрико Нобела цијени (с три конобе Лац и јени)
7805. Говори шта пишеш и реци јако то (го Вори, штап и шешир, Еција, кото)
7806. Нас Амар учи кувати (на самару чик у вати)
7807. Безопасан реморкер (Б Езоп, А Сан Ремо, Р кер)
7808. Ја стално жестока (Ј астал, нож, Е стока)
7809. Магистрала (магла, Истра)
7810. Премаз гелендера (пре мазге лендер А)
7811. Узоран роман (уз Оран Роман)
7812. Поезија (Пое, Зија)
7813. Вела Лука (Вела, Лука)
7814. Карантена (Каран, Тена)
7815. Периоди (Пери, Оди)
7816. Лутања (Лу, Тања)
7817. Кнез Борут (К не, З бор у Т)
7818. Ђаково (ђак, О во)
7819. Сточар (сто, Ч ар)
7820. Елбрус (ЕЛ брус)
7821. Букуља (БУ куља)