08 децембар 2018

07 децембар 2018


NAJREBUS NOVEMBRA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 14 sudija (Mihajlo Džudžar, Slavko Bovan, Gojko Mandić, Nedjeljko Nedić, Branislav Nikić, Dragiša Cetić, Momir Vučenović, Ređad Besničanin, Ranko Skopal, Boris Nazansky, Svetlana Jorgaćijević, Ejub Semić, Vladimir Šarić i Milan Žarkovački). U drugu fazu ide 9 rebusa koji su sakupili od 6 do 10 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ranko Skopal, Andon Koloski, Slavko Bovan i Ejub Semić. 

     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 09.12.2018 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:


02 децембар 2018

Novo nadmetanje kvizovkaša


Ljubitelji kvizovke okupiće se u nedelju, 9. decembra u Novom Sadu, na turniru za šampionat Srbije. Turnir će biti održan u prostorijama pokreta “Dosta je bilo“ (Trg Republike 11, kod spomenika kralja Petru), sa početkom u 9 časova. U zavisnosti od broja igrača biće određeno da li će se takmičenje održati po Bergerovom sistemu (svako sa svakim) ili po švajcarskom sistemu, sedam kola. Prijave se primaju do 8. decembra uveče, na mejl zoradis@eunet.rs ili na telefon 064/297-3582.

Pobednik ovog turnira postaće izazivač aktuelnog šampiona Zorana Radisavljevića, koji je prošle godine u finalnom meču pobedio Branislava Nikića. Finalni meč za šampiona Srbije igraće se do četiri pobede, a verovatno će biti ponovo održan u Beogradu, no ukoliko se pronađu neki sponzori i mediji koji bi pružili podršku, možda se naši najbolji kvizovkaši sastanu i u nekom drugom gradu.

Na slici: detalj iz prošlogodišnjeg finalnog meča 


Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 06.12.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 09.12.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6549. Čini plan ETA (čin i planeta)
6550. Jare bi Cana kupila (jarebica na kupi LA)
6551. Mlada Bosna (klada, fosna)
6552. Kalauze nudim (kala uz Enu, dim)
6553. Gorile u magli (gori Leu mag Li)
6554. A, kvare li nas to licitarke (akvareli na stolici, T arke)
6555. Napali sadisti leti (na palisadi stileti)
6560. Kupi Ćiro bukovinu (kupić i rob u Kovinu)
6561. Lijepa kuma tka (lijepak u Matka)
6562. Naga tijela (na Gati jela)
6563. Miljana me truje (milja na metru je)
6564. Ma, lekari Katu revitaliziraše (male karikature Vita, Liz i Raše)
6565. U Raču kasa hat (ura, čuka, sahat)
6566. Stala si malo povisoko (s talasima lopov i soko)
6567. Kori Đoko sedam Eskimki tiradama (ko riđokose dame s kim kiti radama?)
6568. Valteri Botas (bista Voltera)
6569. Nalozi poručnika (na lozi po ručnika)
6570. San dravida (Sandra, Vida)
6571. Premeri metre perivoja (pre Merime treperi Voja)
6572. Kordon naše bojne (kor, Donna, šeboj ne)
6573. Sloboda na barikadi (Adis, loboda, N aba, Rik)
6574. Dolazi do kraha rodica (acid, orah, Arko, dizalo D)
6579. Bravura Dončića (brav u Radončića)
6580. Sto gubernija (stog u Bernija)
6581. Lelu Jasenovčani kleli (leluja se novčanik Leli)
6582. Ušat oružar (u šatoru žar)
6583. Osuo se Jure (osu ose jure)
6584. Konzumiramo teletinu (Kon zumira motele Tinu)
6585. Skupa dobra navala (s ku padobran, Avala)
6586. Kostimi glumaca (kos, tim, iglu, maca)
6587. Vi nama kradete glasove (vina, mak, Rade, tegla, sove)
6588. Prima Keti i dolare (pri maketi idol are)
6589. Pripit on udario (pri pitonu Dario)
6590. Ispredala Tanja priče (ispred alata Nj  AP riče)
6591. Milan Srdoč (Madona i Čarls)
6592. Stalna kontrola (/a/stal nakon trola)
6593. Napala mama skota (na Palama maskota)
6594. Taksena marka (tak, sena Marka)
6595. Osetiću te, Majeviču! (Oseti ćute, Maje viču)
6596. Ore busje Nikola (Oreb u sjeni kola)
6597. Srde Lauru kamatari (srdela u rukama Tari)
6598. Ja šepam (jaše Pam)
6599. Majka decu neguje (Maj, kade, Cune, guje)
6600. Utva rano sleće (utvara, nos, leće)
6601. Podli stomatolog (pod listom Ato, log)
6602. Mara Maru žalila (lila marama, ruža)
6603. Sušim Ani kola (s ušima Nikola)
6604. Skupo mjesto (s kupom je sto)
6605. Svi bi s tobom, bona! (svib i sto bombona)
6606. Obratiću se stricu (o bratiću sestric/a=u/)
6607. Iskreno ćutanje (iskre noću tanje)
6608. Gotivi Senad Ivanu (Goti vise na divanu)
6609. Već ide odiva (veći deo diva)
6610. Ispredena nit (ispred En Anit)
6614. Obori zakon Dora (obor iza kondora)
6615. Gaze lan apaši (gazela na paši)
6616. Lana dokom ide (lanad oko Mide)
6617. Turcima čak šire (tur cima čakšire)
6618. Zbog Jele Čedo crkava (Z Bog, jeleče do crkava)
6619. Sav je Vericom obuzet (sa vjevericom O Buzet)
6620. Vi Sisoja sad u petak ubiste (visi soja sa dupeta kubiste)
6621. Skupi te sari grebucka (skupi tesar igre bucka)
6622. Peroksid (disko, rep)
6623. Prljavi ples (prgavi Paes)
6624. Nerado kupa Ibro kolija (Nera do kupa i brokolija)
6625. Argonauti (argo na uti)
6626. Sabor komesara (sa Borkom E Sara)
6627. Prekor Šekija (pre Korše Kija)
6628. Prizor animatora (pri Zorani Matora)

Решења:
6614. Обори закон Дора (обор иза кондора)
6615. Газе лан апаши (газела на паши)
6616. Лана доком иде (ланад око Миде)
6617. Турцима чак шире (тур цима чакшире)
6618. Због Јеле Чедо цркава (З Бог, јелече до цркава)
6619. Сав је Верицом обузет (са вјеверицом О Бузет)
6620. Ви Сисоја сад у петак убисте (виси соја са дупета кубисте)
6621. Скупи те сари гребуцка (скупи тесар игре буцка)
6622. Пероксид (диско, реп)
6623. Прљави плес (пргави Паес)
6624. Нерадо купа Ибро колија (Нера до купа и броколија)
6625. Аргонаути (арго на ути)
6626. Сабор комесара (са Борком Е Сара)
6627. Прекор Шекија (пре Корше Кија)
6628. Призор аниматора (при Зорани Матора)
6629. Види како лишће пада (ада, пећ, шило, каки, див)
6630. Облак покрије сунце (Об, лак, По, кријес, унце)
6631. Танкредов иметак (танк, редови, метак)