04 фебруар 2017


ВРЕМЕПЛОВ

Страну скенирао и послао Илија Ђурковић.

Ubacio sam u bazu rebuse sa bloga objavljene u januaru, kao i sve rebuse sa bloga Borisa Dubovskog.

01 фебруар 2017

NAJREBUS JANUARA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku januara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 5.2.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do četvrtka 9.2.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4945. Kupite dobre telefone (ku pite do bretele, Fo ne)
4946. Kintu Primo dariva Janu (u najavi Radomir Putnik)
4947. Seda Marina do kumašina (sedam ari, na doku mašina)
4948. Besna kola (Vesna gola); Desna noga (Vesna naga); Večna nada (Vesna naga)
4949. Dom oraču njiva (do mora čunj, iva)
4950. Kapuljače šalji meni (kap ulja, češalj i meni)
4951. Prekori Tina Radeka (preko ritinara deka)
4952. Baksuzi (Bak suzi)
4953. Saši Miki marame (sa šimikama rame)
4954. Dolina lavandi (do Lina lav, Andi)
4955. Kapiten Dalasa (kapi, tenda, Lasa)
4959. Predala sam ostrige (pre Dalasa most Rige)
4960. Nakupih avana (na kupi Havana)
4961. Dobi Steva jaknu tatinu (do biste vaja Knut Atinu)
4965. Nadu budi rka (na dubu dirka)
4966. Meša Nidža karte (meš(t)ani DŽakarte)
4967. Obra slikam Peri (obrasli kamperi)
4968. Baš te kape Tana nema (bašte kapetana Nema)
4969. Strini ti ne ode, Moni (s Triniti Neo, demoni)
4970. Kupi pantalone! (kupi Pan talone)
4974. Sestru njemu striže Lea (Sestrunj, emu s tri želea)
4975. Dobiše vatru Banaćani (do Biševa truba na Ćani)
4976. Strijele Nada Barici pali (s tri jelena dabar i cipli)
4977. Mali Ston (mol i stan)
4978. Lovi Drago rakuna (Lo, vidra, gora, kuna)
4979. Berba soli (Erbas, Olib)
4980. Navodi alkemičara (na vodi Al Kemi čara)
4981. Trpimo došljake (trp i Mo do šljake)
4982. Generali armije (Gene rali ar Mije)
4983. Ukinite letove (u Kini tele tove)
4984. Premerimo nahtkasne dama (pre Meri monah tka s Nedama)
4985. Kolo nam ostavio Nikola (kolona, most, avion i kola)
4986. Sara cima Radovana (sa racima Ra do vana)
4987. Striku gleda Jana (s tri kugle Dajana)
4988. Vratila se loptica (vratila, selo, ptica)
4992. Senadova rana (Sena do Varana)
4993. To nina tata Miju (Toni na tatamiju)
4994. Godi Novaku kavica (Godinova kukavica)
4995. Popu Tin uze pice (po Putinu zepice)
4996. Uzmi trubu Radivoje (uz mitru burad i Voje)
4997. Naše strogo vaspitanje (na šest rogova S pitanje)

Ово је, као што се може приметити, јубиларни 5000-ти ребус објављен на блогу. Захваљујем свима који су својим ребусима допринели овом лепом јубилеју, као и свима који га посећују и решавају.31 јануар 2017

Dopunio sam bazu rebusa sa rebusima koji su objavljeni na blogu u toku 2013. godine i sada u bazi imamo 7554 rebusa. Ostalo je još samo da popišem rebuse objavljene u toku januara ove godine i time će biti obuhvaćeni svi rebusi koji su objavljeni na ovom mestu. U popisu 2013. pomogla mi je Svetlana Jorgaćijević pa i njoj još jedno veliko hvala za pomoć. 29 јануар 2017

Решења:
4974. Сестру њему стриже Леа (Сеструњ, ему с три желеа)
4975. Добише ватру Банаћани (до Бишева труба на Ћани)
4976. Стријеле Нада Барици пали (с три јелена дабар и ципли)
4977. Мали Стон (мол и стан)
4978. Лови Драго ракуна (Ло, видра, гора, куна)
4979. Берба соли (Ербас, Олиб)
4980. Наводи алкемичара (на води Ал Кеми чара)
4981. Трпимо дошљаке (трп и Мо до шљаке)
4982. Generali armije (Gene rali ar Mije)
4983. Укините летове (у Кини теле тове)
4984. Премеримо нахткасне дама (пре Мери монах тка с Недама)
4985. Коло нам оставио Никола (колона, мост, авион и кола)
4986. Сара цима Радована (са рацима Ра до вана)
4987. Стрику гледа Јана (с три кугле Дајана)
4988. Вратила се лоптица (вратила, село, птица)
4989. Дару тика Часлав (дар, утикач, ас, лав)
4990. Бије Леру жена (бијеле руже НА)
4991. Љуби част годи (љубичаст го ДИ)