02 март 2016

NAJREBUS FEBRUARA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku februara. Bodovanje će imati dve faze. U prvoj će svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati trojici sudija, a ja ću biti četvrti. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
Prva faza počinje danas i trajaće do subote 5.3.2016. do 24,00. Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 8.2.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.

4155. Raduje se Rom (Radu je s Erom)
4156. Savi jaja snagu dala (savija Jasna gudala)
4157. Ratka Paula mije (ratkapa u Lamije)
4158. Smeta likra momku (s metalik ramom ku)
4159. Am nosi vikont (tamnosivi Kon)
4160. Anton i Mileva kinje Suri (suri antonimi levakinje)
4161. Mastika tu kanu (masti ka tukanu)
4162. Unu čepa Rade (unuče, parade)
4163. Leti Rade k nebu (lektira Denebu)
4164. Saveti Marijana (s avetima Rijana)
4165. Robni tokovi (rob, nit, okovi)
4166. Barba ribar (Bar, Bar i Bar)
4167. Sa koferima čeka ciga (sako, Feri, mače, kaciga)
4168. Na reci Soči je strašna letilica (narcis, oči, jesetra, šnale, te lica)
4169. Bori je lepa Rosa (bor i jele, par osa)
4170. Ramiza Mira lema (ram iza Miralema)
4171. U Desana kondom (Ude s anakondom)
4172. Senad opra lice (Sena do Pralice)
4173. Pokriva Mara tuju Rusi (po krivama ratuju Rusi)
4174. Go Rale bdi (gora lebdi)
4175. Pola zove napred Ivu (pola zove na predivu)
4176. Udvara se deka Mile (u dva Ra sede kamile)
4177. Zaliva domar kestene (za livadom arke, stene)
4178. Kupiću pivo (kup i ćupovi)
4179. Sade Nijemci kelj (sa Denijem cikelj)
4180. Gaj Beograda (gajbe, ograda)
4181. Petko baca domine (pet kobaca do mine)
4185. Ja preferiram operu (pre Ferija ram o peru)
4189. Sanji Mona varana dala (sa njim ona vara Nadala)
4190. Karburator (kar, bura, Tor)
4191. Romi vratila tegle (Romi vratila tegle)
4192. Predugo, Mico, Izaka mere (pred Ugom Ico iza kamere)
4193. Sjaji Marino oko (s jajima Orinoko)
4194. U zraku mirisi ruzmarina (uz Ra kumiri, sir uz Marina)
4195. Bil bordure savi (bilbord u Resavi)
4196. Jelisaveta ruši barijere (elisa, vetar, uši, bar i jerej)
4197. Mašini stanari često peru (mašinista nariče stoperu)
4198. Nadi skup Leksus (na disku pleksus)
4199. Grabljivica (Rab, gljivica)
4200. Ustrept'o Micin uvojak (u streptomicinu vojak)
4201. Prija mi draga (pri jami D raga)
4202. Sklad mašina (s kladama šina)
4203. Ima li maligana (I Mali, Mali, Gana)
4204. Pat Keresa (patke, resa)

Rebusi sa takmičenja:
1. Uloži  depozit  Ivan (u loži de pozitivan)
2. Nasukan kanu (nasu kan kanu)
3. To nema stila (tone mastila)
4. Vaš prikan diluje devize (vaš pri kandilu jede vize)
5. Bračne vode (vrač ne bode)
6. Solim pamet prostacima (s Olimpa Met Prosta cima)
7. Retka ptica (pet kartica)
8. Javni sektor (jasni vektor)
9. Palisandrovina (pali Sandro vina)
10.  Limitirana prija (Limi Tirana prija)
11.  Tekuća pitanja (teku ćapi Tanja)
12.  Spopada mase fobija (s popa dama sef obija)
13.  Selim u magacin kabare (Selimu maga cinka Bare)
14.  Dobiste ojak odar (do biste Oja Kodar)
15.  Tri komandira (triko Man dira)
16.  Na staroj curi muslini (Nasta Rojc u Rimu slini)
17.  Varijabilan uzrok (vari ja Bilan uz rok)
18.  I zlici tiranin naudi (izlicitira Nina Audi)
19.  Mati negovana kosa (sako na vagonetima)
20.  Razi grana raspara lice (razigrana Ras pa ralice)

4208. Nema ništa pre braka Mile (nemani, štap, rebra, kamile)
4209. Pop Ajki ćakula (Popaj, Kića, kula)
4210. Strika Mile jede nar (s tri kamile je denar)
4211. Golubovi preletači (gol u bovi, Prele, Tači)
4213. Tesna koža (besna koza)
4214. Obrada teme žiga (Obrada teme žiga)
4215. Deka i baka (deka, Ibaka)
4216. Na mulama jašu putnice (Mamula, Maja Šuput, Nice)
4217. Nas neguje lekarka (na snegu jelek, arka)
4218. Marina je golema (Mari naje go lema)
4219. Ana na splavi (ananas plavi); Tajana na splavi (taj ananas plavi)
4220. Svi lažu ti (svila žuti); Svi lažu Titu (svila žuti tu)
4222. Hor iz Ontarija (horizont, arija)
4223. Uzalud alat (uz alu D, ala T)
4227. Šomi nosi liru, a Ero drombulje (Šo, Minos i Lir u aerodrom bulje)
4228. Vrbuje Deju Nica (vrbu jede junica)
4229. Kumu Lusi zaduži (kumulus iza duži)

01 март 2016
Овај ребус је објављен на блогу Жељка Димовића, али га нико није решио. Милан је изразио жељу да га објави и овде, а ја сам га мало графички дорадио, да би био разумљивији.

29 фебруар 2016АНИМИРАНИ РЕБУС (4,4,4,1,3,8)
Пребацују музичарима инструменте


4227.                                                                               Ауторка: Светлана Јоргаћијевић

28 фебруар 2016

Решења:

4208. Нема ништа пре брака Миле (немани, штап, ребра, камиле)
4209. Поп Ајки ћакула (Попај, Кића, кула)
4210. Стрика Миле једе нар (с три камиле је денар)
4211. Голубови прелетачи (гол у бови, Преле, Тачи)
4212. Горак ликер (гора, кликер)
4213. Тесна кожа (бесна коза)
4214. Обрада теме жига (Обрада теме жига)
4215. Дека и бака (дека, Ибака)
4216. Na mulama jašu putnice (Mamula, Maja Šuput, Nice)
4217. Нас негује лекарка (на снегу јелек, арка)
4218. Марина је голема (Мари наје го лема)
4219. Ана на сплави (ананас плави); Тајана на сплави (тај ананас плави)
4220. Сви лажу ти (свила жути); Сви лажу Титу (свила жути ту)
4221. Паписти (Тати спи)
4222. Хор из Онтарија (хоризонт, арија)
4223. Узалуд алат (уз алу Д, ала Т)
4224. Метузалем (мету З але М)
4225. Уговорен рок (Уго, Ворен, Рок)
4226. Пију кисељак Босанци весељаци (пијук, И сељак, боса Н, Ц иве, сељаци)