01 фебруар 2020


NAJREBUS JANUARA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku januara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 04.02.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 07.02.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7522. Seda Bori džin (sed Aboridžin)
7523. Petra kao Kosta laže (pet raka oko stalaže)
7524. Pale su cijene (pale suci jene)
7525. Sažeto Nimajerovo delo (sa žetonima je rov, odelo)
7526. Izveštačen je Dan (izveštač en jedan (N1))
7527. Stotinama godina (Ani, doga, Mani, Tot S)
7528. Sova na grani tuguje (so, vana, granit, U guje)
7529. Sije Nora žitarice (sijeno, raž i tarice)
7530. To pravi šank Artur (top, Ravi Šankar, tur)
7531. Parti Zamorana (Partiza/n/, Morana)
7532. Sumnja komšija na trgovca (s umnjakom šija, nat R, G ovca)
7533. Sada ka Romu žena konobare palicama tera (sa Dakarom uže nakon oba repa, lica, matera)
7534. Dobi stari bard imitatore (do bista ribar dimi, tat ore)
7535. Na ulici se strika blesavi (Na u Lici sestri kable savi)
7541. Lima, Rim i Tirana (limar imitira Na)
7542. Spirale (spi Rale)
7543. Teroristi (ter o Risti)
7544. Ibri kuvajte (ibrik u Vajte)
7545. Bežim od rabina (bež i modra bina)
7546. Reše Tasi to (rešeta, sito)
7547. Priroda Majevice (pri rodama je Vice)
7548. Bolan debakl Ave (oblande, baklave)
7549. Uvinula se igračica (u vinu Lase i gra/n/čica)
7550. Faust Vrančić (far, stora, Nuić)
7551. Nas većina nastupe ima (na sveći nana s tupeima)
7552. Polimer i jonska veza (poli Meri Jon s kaveza)
7553. Naherio si se (na Heri O sise)
7554. Predani čarapan (pre Daničara Pan)
7555. Merili samura, juče, Ličani (Meril i samuraj u čeličani)
7566. Prost materijal (Prost, Mate, rijal)
7567. Kapetan i lula (Al, Uli, nat, E pak)
7568. Granatirska kapa (Pag, rana, tirs, Kaka)
7569. Druid veli: Ne! (Dru i dve Line)
7570. Vize Liberije (Vizel i Berije)
7571. Reš kobaje - Reško baje
7572. Pije Montrealka (Pijemont, realka)
7573. Pablo kokain dila (pab, Lo, koka, Indila)
7574. Pijetao skoči na koku (pije Tao skoč, Ina, Koku)
7575. Narodi ga slijede (na rodi Gasli jede)
7576. Bradati ribar (B Rada, T Iribar)
7577. Neno Belan (ne Nobel, An)
7578. Adam Arkin (Nik, ram, ada) VREMEPLOV

Rebuse skenirao i poslao Živadin Jovanović.

27 јануар 2020

Да вас подсетим да данас почиње такмичење у решавању ребуса Дејана Минића, које ће се одржати на блогу Славка Бована. Такмичење почиње у 18,00, а пропозиције прочитајте на његовом блогу.26 јануар 2020

Решења:
7541. Лима, Рим и Тирана (лимар имитира На)
7542. Спирале (спи Рале)
7543. Терористи (тер о Ристи)
7544. Ибри кувајте (ибрик у Вајте)
7545. Бежим од рабина (беж и модра бина)
7546. Реше Таси то (решета, сито)
7547. Природа Мајевице (при родама је Вице)
7548. Болан дебакл Аве (обланде, баклаве)
7549. Увинула се играчица (у вину Ласе и гра/н/чица)
7550. Фауст Вранчић (фар, стора, Нуић)
7551. Нас већина наступе има (на свећи нана с тупеима)
7552. Полимер и јонска веза (поли Мери Јон с кавеза)
7553. Нахерио си се (на Хери О сисе)
7554. Предани чарапан (пре Даничара Пан)
7555. Мерили самура, јуче, Личани (Мерил и самурај у челичани)
7556. Арарат (ара Р, ат)
7557. Нудизам (Н у Д иза М)
7558. Нехај кула (не Х ајкула)
7559. Источњак (/л/ист, очњак)
7560. Мале радости (М, але Р А, Д ости)
7561. Монголија (М о Н, го, лија)
7562. Висока пећ (Вис О, капе Ћ)