03 јун 2017

02 јун 2017
NAJREBUS MAJA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 5.6.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 9.6.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5228. Deli Jovan (na Voji led)
5229. Bridovi skija (Bri do viskija)
5230. Karling Elu zamara (Karlin gel uz amara)
5231. Teče Bela voda (teče bela voda)
5232. Daj kup Esmi (Dajk u pesmi)
5233. Forinta (Fo rinta)
5234. Gogu slaži kad ode teta (go gusla Žika do deteta)
5235. Iskoči padobranka (Isko, Čip, Ado, Branka)
5236. Uputi Nemačka zamerke (U Putin, E mačka, ZA Merke/l/)
5239. Dobra dabranka (do Brada Branka)
5240. Savesno merač uči (sa Vesnom Era čuči)
5241. Savo mjeri Jana (s Avom je Rijana)
5242. Predugovore nosi Liz Bori (predugo Voren o sili zbori)
5243. Analiza poslova (anal iza po slova)
5244. Moron otera sponzora (Moro, note, raspon, zora)
5245. Mapira ti posed Mica (po sedmicama pirati)
5246. Vest iz Anadolije (Vest iza Na do lije)
5247. Prijek akt u Saboru (prije kaktusa bor U)
5248. Nada rudar (na daru dar)
5249. Ode Lola, Neno! (laneno odelo)
5250. Petao soba tera (peta osoba Tera)
5251. Pop u cara blene (Po puca, Rable ne)
5252. Vodi Mira Galu da kupi jelek (vo dimi, raga ludaku pije lek)
5253. Pokondirena tikva (Po, Kon, Irena tik /d/va)
5254. Ero s onoga svijeta (Eros, Ono, Gas, Vij, Eta)
5258. Moj inat (Mojin at)
5259. Danima Triša sije (Dan ima tri šasije)
5260. Trivi Leo komandira (tri vile oko Mandira)
5261. Napada li nutrija (Nut, Rijana pa Dali)
5262. Crna lala (crta Lana)
5263. Go Risto gleda na nas (gori stog, led, ananas)
5264. Košmar kokošara (koš, Marko, košara)
5265. Pali u trans farmeri (Palau, Transformeri)
5266. Henri Fonda (Hofman, Deniro)
5267. Mango, papaja, banane (Man go, pa Paja, Bana ne)
5268. Nikola Rackov (Nikov ''Kolarac'')
5269. Smeta Mara Dari (s metama radari)
5270. Snima se, rade spot (sni masera despot)
5271. Vi narandže linite lepoj Ivani (vinar Andželini tele poji vani)
5272. Ispravi Dragicu (ispra vidra gicu)
5273. Ana suze otire (Anas uzeo tire)
5274. Uši Duje susjede (u Šidu Jesus jede)
5275. Komandosi rane (Koman do sirane)
5283. Zapazih, Erna, dlake (Zapa, zihernadla, ke)
5284. Ludi Lankaster (Lu, Dilan, Kaster)
5285. Psihičko kurvanje (psi Hičkoku rvanje)
5286. Pretakanje goriva (pre taka Njego, riva)
5287. Prelepo pletivo (Prele, pop, leti vo)
5288. Ukor amatera (u korama Tera)
5292. Dosta Rafo rinta (do Stara forinta)
5293. Tatu zgrozi baka (tat uz gro zibaka)
5294. Kori Todo reketare (korito do reke Tare)
5295. Natrijeva so (na tri je Vaso)
5296. Stroj Ico mala (s trojicom ala)
5297. Opije Dana Esta (o pi jedanaest A)
5298. Poručnici mače kinje (po ručnicima čekinje)
5299. Ka Lori Ferenc ode veselo (kalorifer, Enco, deve, selo)
5300. Smelo Malik leči (s Melom Ali kleči)
5301. Mitar i nas osokoli (lim, Ita Rina, sos, oko)
5302. Tri kostima (triko štima)
5303. Kantalupa (kanta lupa)01 јун 2017


DOPUNA BAZE REBUSA

Svetlana je poslala dopunu baze rebusa sa blogova iz maja, a ja pripremam rebuse sa mog bloga i dopuniću bazu u toku dana.

30 мај 2017

BOŽIVRAN  2017
dopisni  natječaj  za  sastavljače

Danas je zadnji dan da pošaljete svoj rebus (ili rebuse) na sastavljački konkurs ''Boživran 2017''
Evo i izvoda iz propozicija koji se tiču sastavljanja rebusa:

3. RebusZadatak je sastaviti KLASIČNI REBUS u čijoj postavci mora biti uvršten barem jedan broj, tj. kombinacija bro(jev)a i drugih pojmova, vodeći pri tom računa o načinu prezentacije rebusa.

Generalno pravilo: Radovi u bilo kojoj kategoriji, moraju biti enigmatski ispravni uz obavezno korištenje ijekavice i etimoligije. Rok za slanje radova je 30. svibnja (maja) 2017. godine, a sastavljači mogu poslati maksimalno tri rada u svakoj kategoriji na adresu kluba:

EK "Božidar Vranicki", 21 000 Split, Vranjčki put 8, p.p. 263 ili luka130859@gmail.com

Uz rad(ove) obavezno dopisati svoje ime i prezime, adresu, telefon i(li) e-mail, radi kontakta. Za dodatna pojašnjenja možete se obratiti na gornji e-mail ili mob. (+385) 099 30 70 511.28 мај 2017

Решења:
5273. Ана сузе отире (Анас узео тире)
5274. Уши Дује сусједе (у Шиду Јесус једе)
5275. Командоси ране (Коман до сиране)
5276. Психијатрија (пси, хи, ја, три ја)
5277. Насти је густо (на стијегу сто)
5278. Добро јаше стари Јан (до броја шест Аријан)
5279. Петка шета бака Лара (пет кашета бакалара)
5280. Преки пакер (пре кипа кер)
5281. Пекар Иван гледа бар (пекари, вангле, дабар)
5282. Бато, види ме! (батови диме)
5283. Запазих, Ерна, длаке (Запа, зихернадла, ке)
5284. Луди Ланкастер (Лу, Дилан, Кастер)
5285. Психичко курвање (пси Хичкоку рвање)
5286. Претакање горива (пре така Њего, рива)
5287. Прелепо плетиво (Преле, поп, лети во)
5288. Укор аматера (у корама Тера)
5289. Диколецијанова палача (ДИ О кле/ше/, /с/ија Н, о В А, ПА /г/лача)
5290. Грлица (грли Ц А)
5291. Конструктор (ко/њ/, С, тр/а/ктор)