06 април 2019


NAJREBUS MARTA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 16 sudija (Zoran Milunović, Nedjeljko Nedić, Milan Žarkovački, Branislav Nikić, Luka Pavičić, Gojko Mandić, Rešad Besničanin, Dragiša Cetić, Ilija Ozdanovac, Slavko Bovan, Svetlana Jorgaćijević, Ranko Skopal, Boris Nazansky, Momir Vučenović, Vladimir Šarić, Ejub Semić).
      U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 6 do 12 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ilija Ozdanovac, Andon Koloski, Slavko Bovan i Ejub Semić. 
     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je ponedeljak, 08.04.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:


VREMEPLOV

Rebuse skenirao i poslao Živadin Jovanović.

04 април 2019

АНИМИРАНИ РЕБУС (4, 6, 4)
Изгубио их на коцкању!
6923.                       Ауторка: С. Јоргаћијевић


01 април 2019Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 05.04.2019. do 24,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 08.04.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

6838. Moj ego (Mo je go)
6839. Niče ovas (Ničeov as)
6840. Metaksa miriše (metak Sami riše)
6841. Nema niko morala (nemani, Komo, rala)
6842. U vozu bale (uvo, zub ale)
6843. Govor Trampa (go, vo, rt, rampa)
6844. Gol Kostarike Meksiku (go, Kosta, Rike/l/me, ksi, ku)
6845. Tu njušim širu (tunj u šimširu)
6846. Guliver avanturista (guli Vera van turista)
6847. Raskol tijela (Ras, kolt i jela)
6848. Sova lovila danju (usov, alov i Lada Nj)
6849. Anđeli garava lica (Ande, cigara, palica)
6850. Iritira luzer Mita Žileta (irit i ral uz Ermitaž i Leta)
6851. Pemzlica (Pem zlica)
6852. Došla je ranije nana (do šlajera nije nana)
6856. Trapav je Šaban (Trapa vješa Ban)
6857. Ču Pavla Lana (čupav Lalana)
6858. Sa tušem pera (sat u Šempera)
6859. Bojana ruši karijole (boja nar u šikari Jole)
6860. I tata bi sine (Enis i batati)
6861. Zaku lome muskule (za kulom emu s kule)
6862. Iznervirao sam se ponovo (Izner, Vir, A-osam, Sepo, Novo)
6863. Budim baku (Budim, Baku)
6864. Mi nismo kiksali leti (''Mini smoki'' k Sali leti)
6865. Trotoar (Tor, tora)
6866. Bog rata (rog, Bata)
6867. Venecuela (venac u Ele)
6868. Prevara stoleća (pre vara sto, leća)
6869. Izabraćemo Del Boja (iza braće model, boja)
6870. Nalij Ana malo (na lijanama Lo)
6875. Uja mije lice (u jami jelice)
6876. Saznaste laži (saz na stelaži)
6877. Ere mi tuku ćerku (eremit u kućerku)
6878. Rani jadi (Runi radi)
6879. Likvidatura (Lik vida tura)
6880. Opiru se sedlari (opi Ruse sed Lari)
6881. Naša lutanja (na šalu Tanja)
6882. Ten Kira neguje (guje, tenk i rane)
6883. Predmet Omera (pred metom Era)
6887. Dom Ini Mak sagradio (do Minimaksa G radio)
6888. Striče Patriče pazi! (s tri čepa tri čepa ZI)
6889. Nas plavušan kritikuje (na splavu šank, rit i kuje)
6893. Gole matere (golema Tere)
6894. Precizna Julija (preci znaju Lija)
6895. Bistrooki Tibor (bistro okiti Bor)
6896. Naser, Sukarno i Tito (ES Arturo Toskanini)
6897. Erika Džong (Džon Geri KA)
6898. Taribo Vest (tri bove, sat)
6899. Ivan Lapčević (Pavličević, Na)
6900. Bulevar ruma (Amur, Ravel, Ub)
6901. Uzbekistan (uzde, fistan)
6902. Sa rajom ide rulja (Sara Jo, mider, ulja)
6903. Prekori Desanka selo (pre koride sanka se Lo)
6904. Borba te zamara (torta bez amara)
6905. I danas oko baraka prose (Ida na sok obara kap rose)
6906. Popodne orah (pop odne orah)
6907. Au, Toško laže nama (auto-škola ženama)
6908. Savila maca rep (sa vilama car, ep)
6909. Doga tare retrivera (do gatare Ret, Rivera)31 март 2019

Решења:
6893. Голе матере (голема Тере)
6894. Прецизна Јулија (преци знају Лија)
6895. Бистрооки Тибор (бистро окити Бор)
6896. Насер, Сукарно и Тито (ЕС Артуро Тосканини)
6897. Ерика Џонг (Џон Гери КА)
6898. Тарибо Вест (три бове, сат)
6899. Иван Лапчевић (Павличевић, На)
6900. Булевар рума (Амур, Равел, Уб)
6901. Узбекистан (узде, фистан)
6902. Са рајом иде руља (Сара Јо, мидер, уља)
6903. Прекори Десанка село (пре кориде санка се Ло)
6904. Борба те замара (торта без амара)
6905. И данас око барака просе (Ида на сок обара кап росе)
6906. Поподне орах (поп одне орах)
6907. Ау, Тошко лаже нама (ауто-школа женама)
6908. Савила маца реп (са вилама цар, еп)
6909. Дога таре ретривера (до гатаре Рет, Ривера)
6910. Ради дијете пости (ради дијете П ости)
6911. Руди је тесар (РУ дијете са Р)
6912. Понио Саво лососа Лори (пони, оса, лос, оса, лори)