01 октобар 2015

        IZBOR ZA NAJREBUS MESECA SEPTEMBRA

       Septembar je prošao, pa je red da izaberemo i najbolji rebus tog meseca. Pravila su ista kao i ranije, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je utorak (06.10.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 


3756. Mali budžet Barselone (malibu, Džet, bar, selo ne)
3757. Asparagus leči kosti (as, para, gusle, čik, osti)
3758. Nas Lonja često nacilja (naslonjač, Estonac, Ilja)
3760. Kara Janko drugove (Karajan kod Rugove)
3761. Mile Sasi Nišom (Mile sa Sinišom)
3762. Televizor (tele, izvor)
3766. Nama pismo King šalje (na mapi smoking Šalje)
3767. Tuđina Lino linčuje (tu Đina Li Nolin čuje)
3768. S Ivom odrasta Klara (sivo-modra staklara)
3769. Vodopija Nina (vo do pijanina); Pijani Novo (pijanino, vo)
3770. Za Maksa rišem (zamak s arišem)
3771. Obesi se naša luda Vida (obe sise na šalu Davida)
3772. Koridori strave (kori Doris trave)
3773. Daj, Ela, losion (los i onda jela)
3774. Ambalaža ruže (am, bala, žar, uže)
3775. Vice, Admira lažu kovači novi (činovi vice-admirala Žukova)
3776. Vitrina (Vit, Rina)
3780. Pere Sima Peri lice (Peres ima perilice)
3781. Danski Rom (Dan s Kirom)
3782. Kvar teti smeta (kvartet Ismeta)
3786. Te-ve šoping (ševe, toping)
3787. Ela Peroci (Ola, pereci)
3788. Halabuka medija (hala, med i jabuka)
3789. Ma, do nas to nije madam (Madona s Tonijem, Adam)
3790. Čiča kumi lanu (čičak u Milanu)
3791. Čiča Kuzmi lanu (čičak uz Milanu)
3792. Popis anomalija (pop i s Anom Alija)
3796. Konu s perona dovezao Teo (konus Pero Nadoveza oteo)
3797. Sve romore, a malo koja radi (s Verom ore Amal oko jaradi)
3798. Samir komšije kori (sa Mirkom šije Kori)
3799. Uze mi ona sve romane (uz Em Iona, s Verom Ane)
3800. Katamaran (Mata, Karan)
3801. Anglikanizam (Ang Li kani za M)
3802. Ostani malo s nama (Aman, so, laminat, so)
3803. Doniraj organ (Don i Ra, jorgan)
3804. Očekuje se dobra drama (o čeku je sedobrad Rama)
3805. Zele nosi vina Voji (zeleno-sivi navoji)
3806. Pako de Lusija (pak u odelu sija)
3807. Naše starudije te mame (na šestaru dijete, mame)
3808. Trgnula mi Amra vinjak (trg, nula, Mia, mravinjak)
3809. Izađoše van Damaska (iza Đoše Vanda, maska)
3810. Teto, vode Mirka pijanoga! (Tetovo, Demir Kapija, noga)
3814. Robi vagabund Evu (Robi vaga bundevu)
3815. Sto perika na derištu (stoperi kanader ištu)
3816. Jedva ''jugo'' mili (Jedvaj u gomili)
3817. Kulen ova kupila (kule, Novaku pila)
3818. Jak nalet vetra Perice (jakna, letva, traperice)
3819. Naši bicikli novi (na šibici klinovi)


Ово је реаговање на ребус Чедомира Јелића број 3816.

27 септембар 2015

Решење:
3796. Кону с перона довезао Тео (конус Перо Надовеза отео)
3797. Све роморе, а мало која ради (с Вером оре Амал око јаради)
3798. Самир комшије кори (са Мирком шије Кори)
3799. Узе ми она све романе (уз Ем Иона, с Вером Ане)
3800. Катамаран (Мата, Каран)
3801. Англиканизам (Анг Ли кани за М)
3802. Остани мало с нама (Аман, со, ламинат, со)
3803. Донирај орган (Дон и Ра, јорган)
3804. Очекује се добра драма (о чеку је седобрад Рама)
3805. Зеле носи вина Воји (зелено-сиви навоји)
3806. Пако де Лусија (пак у оделу сија)
3807. Наше старудије те маме (на шестару дијете, маме)
3808. Тргнула ми Амра вињак (трг, нула, Миа, мравињак)
3809. Изађоше ван Дамаска (иза Ђоше Ванда, маска)
3810. Тето, воде Мирка пијанога! (Тетово, Демир Капија, нога)
3811. Усталасаност (устала са НО СТ)
3812. Гуска често гаче (ГУ скаче, стог, аче)
3813. Мачка мишоловка (мач, камиш, оловка)