07 март 2010

Решења:

380. Нагажена бубица (нага жена Б убица)
381. Лука Зану рђаво гости (Л у казану, Р ђаво, Г ости)
382. Абид у самостану (АБ иду са моста НУ)
383. Вино Кату снажи (ВИ нокат, усна ЖИ)
384. Глобу Стане плати (глобус, тане, П лати)
385. Нас није гуска чекала (на снијегу скаче К ала)
386. Бијенале (бије Н але)
387. Бије Тине Симу (БИ Јети, Неси МУ)
388. Предраг би стомаклије (пред рагбистом А К лије)
389. Купила пехар Моника (ку пила, ПЕ хармоника)
390. Кадије те туже, кадије те суде (КА дијете, Т уже, КА дијете, суд Е)
391. Често Дина ради на риви (ЧЕ сто динара, динари ВИ)