04 октобар 2014
VREMEPLOV

Za danas sam vam pripremio dve vrlo zanimljive rebusne priče objavljene u Kvizorami. Priloge je, kao i obično, skenirao i poslao Ilija Đurković.

01 октобар 2014

NAJREBUS MESECA SEPTEMBRA

        Vreme je da izaberemo i najbolji rebus za mesec septembar. Potrebno je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je subota (04.10.2014) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u nedelju (05.10.2014). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Evo i spiska svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Rebusi koji su bili u okviru takmičenja u rešavanju su takođe u konkurenciji za najrebus septembra, jer su premijerno objavljeni na ovom blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama, već umešnost sastavljača i njegova ideja.

2912. Vara Nenad Ivanu (Varane na divanu)
2913. Spira mi damast opšiva (s piramidama stop šiva)
2914. Pošalica Mari smeta (po šalicama ris meta)
2918. Meni je Žika rasuo lovu (meni, jež i karas u Olovu)
2919. Ište fukara kasu (i štef u Karakasu)
2920. Razgalili Paulu Andi (Raz, Gal i lipa u Luandi)
2921. Kupiću Reufu togu (kup i ćure u Futogu)
2922. Naribao babuka bulu (nar i baobab u Kabulu)
2923. Vodi Rus Anti Jagu (vodir u Santijagu)
2924. Trapisti vuku presu (trap i Stiv u Kupresu)
2925. Vodi Mia za ruku Vajtu (vo, dim i Azar u Kuvajtu)
2926. Oslikava Ive rebus Ani (osli, kava i Vereb u Sani)

REBUSI SA TAKMIČENJA:
1.       Kerima čuva Rešu (ker i mač u Varešu)
2.       Bole Idu bubrezi (Bole i dub u brezi)
3.       Kitim Arturu dom (kit i mart u Rudom)
4.       Vodi Vilim unuku Tini (vo, div i limun u Kutini)
5.       Supilo ganuo Mišu (sup i Logan u Omišu)
6.       Vratiću se Žani (vratić u Sežani)
7.       Satiru muža gubici (sat i rum u Žagubici)
8.       Vara Niki Punišu (Varan i kip u Nišu)
9.       Dolila Mubera nama (Dol i Lam u Beranama)
10.   Izo prenu kuma Novu (izopren u Kumanovu)
11.   Divi se Rus koplju (div i ser u Skoplju)
12.   Platiću putir Ani (Plat i ćup u Tirani)
13.   Voli Jakub Ernu (vol i jak u Bernu)
14.   Nađubri se lukovište (Nađ u Briselu kov ište)
15.   Drug Lav očima guta Linu (Dru, glavoč i mag u Talinu)
16.   Lanu Adisa Bebi (lan u Adis Abebi)
17.   Ubogo tijelo (u Bogoti jelo)
18.   Iskrivi luda masku (iskri Vil u Damasku)
19.   Kaja kuha vani (kajak u Havani)
20.   Uman i lijep ikavac (u Manili je pikavac)
21.   Kupiću parama ribu (kupić u Paramaribu)
22.   Polila Laura batu (Pol i Lala u Rabatu)
23.   Nudi Stipanu Tripo liju (nudist i pan u Tripoliju)
24.   Kara čudak aru (Karač u Dakaru)

2932. Podrumom odzvanja (pod rumom od Z Vanja)
2933. Nagli se Rumuni (na gliseru Muni)
2934. Gore gori gora (A rog, I rog, E rog)
2935. Opet lovi mačak (o petlovima Čak)
2936. Šiške babi stoje (šiškebabi Stoje)
2937. Na polovini puta (Nata, polo, Vini Pu)
2938. Vedranova cigara (vedra, novac i gara)
2939. Premijer Omana (pre Mije Romana)
2940. Vijek učmalosti (vije Kučma L osti)
2941. Uzburkana mora (uz Burka na Mo Ra)
2942. Sivo more šumi (s Ivom ore Šumi)
2943. Prokazana deklaracija (Proka, Zana, dekla, racija)
2944. Riskantan osiguranik muti (ris Kanta nosi, gura Nik Muti)
2945. Ukori turistu Nika (u koritu ris, tunika)
2946. Kapira Kijev odakle packe dolaze (kapi rakije, voda, klepac, ke do Laze)
2947. Ubog otima jaje (Maja je u Bogoti)
2948. Mogli biste plakati (Mogli, biste, plakati)
2949. Globu Stana dala (globus, tanad, ala)
2950. Paja lice neguje (pajalice, ne guje)
2951. Super lemilice (SU perle Milice)
2952. Konjak opija (kopija konja)
2956. Ima li nemira? (imalin Emira)
2957. Sarin omami (sa Rinom Ami)
2958. Tata mi se nada (tatami Senada)
2959. Luka svedoka menja (luka sve do kamenja)
2960. Podla domarka (pod ladom arka)
2961. Novi dinar (Nodi vinar)
2962. Mili Niko za Predragom (Milin i koza pred ragom)
2963. Da Senad Ivani male škare (dase na divanima leškare)
2964. Striče, pazi na dolame! (s tri čepa Zina do lame)
2965. Sujete glumaca (/p/suje teglu Maca)
2966. Sadik orijentalac (sadi korijen talac)
2967. Domet legata (do metle Gata)
2968. Seda mlada (sedam lada)
2969. Šalu rekla mama (šal u reklamama)
2977. Podla dama jedi Jana (pod ladama je dijana)
2978. Udomila nam Ilina psa (do Milana Milina pusa)
2979. Devet ocila (deve, tocila)
2980. Mamu ti nasamari (mamuti na samari)
2981. Jakov i nas obu (jakovi na sobu)
2982. Kalibracija (Aji car bi lak)
 


29 септембар 2014Reagovanje na rebus broj 2962 Čedomira Jelića.Реаговање на ребус број 2960 Дејана Минића.


28 септембар 2014

Решења:
2956. Има ли немира? (ималин Емира)
2957. Сарин омами (са Рином Ами)
2958. Тата ми се нада (татами Сенада)
2959. Лука сведока мења (лука све до камења)
2960. Подла домарка (под Ладом арка)
2961. Нови динар (Ноди винар)
2962. Мили Нико за Предрагом (Милин и коза пред рагом)
2963. Да Сенад Ивани мале шкаре (дасе на диванима лешкаре)
2964. Стриче, пази на доламе! (с три чепа Зина до ламе)
2965. Сујете глумаца (/п/сује теглу Маца)
2966. Садик оријенталац (сади коријен талац)
2967. Домет легата (до метле Гата)
2968. Седа млада (седам Лада)
2969. Шалу рекла мама (шал у рекламама)
2970. Гај Банаћани сасекоше видно (гајба на Ћани, сасе, кошеви, дно)
2971. Није злато све што сија (шило, стијене, завој, сат)
2972. Тко нема у глави има у ногама (игла, угао, камен, мамут, авион)
2973. Тко је луд не буди му друг (дугме Р, колути ДУ, бунде Ј)
2974. Вода све опере до црна образа (перец, брада, одора, звона, сове)
2975. Немар већи и квар већи (врећа, мине, киви, врећа)
2976. Полако али сигурно (пила, осао, ринг, олук)