01 јул 2015

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA JUNA

           Vreme godišnjih odmora je počelo, ali na ovom blogu odmora nema. Jun je prošao pa da mi krenemo polako sa izborom najboljeg rebusa. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com

       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (05.07.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3565. Stoka na ladanju (sto kanala danju)
3566. Kopa Rudo Lini (kopar u dolini)
3567. Merka Tina Adama (merkati na adama)
3568. To pitali Jana (top Italijana)
3569. Stari dolap (stap i dolar)
3570. Premije rastužile posadu (pre Mije rastu žile po SAD-u)
3575. So Rajan ote (Soraja, note)
3576. Vesela menažerija (Jari, žena Mela, Seve)
3577. Kase Tasa hara (kaseta, Sahara)
3578. Mali narod (rod malina)
3579. Rastuži Leo Rasima (rastu žile orasima)
3580. Moli savet Ruška (Mo, Lisa, vetruška)
3581. Dokon Taliban (do Konta Liban)
3585. Umag lijep Eri (u magli je Peri)
3586. Kostine suze (kost Ines uze)
3587. Brine se dinast o Lici (Bri ne sedi na stolici)
3588. Pinakoteka (ko napi Kate?)
3589. Ulovio sam sto palamida (u lovi osam, stopala, Mida)
3590. Gore nema od ovoga (go Rene, Mao do Voga)
3591. Napade mi Saru sosa (napa Demisa Rusosa)
3592. Crvenka (crv Enka)
3593. Tatina polica (Tati na po lica)
3594. Bos Tanasko skače (bostan, as, koska, Če)
3595. Aga vadi nakit (agava, dina, kit)
3596. Stoka na livadama (sto, kanal, iva, dama)
3597. Dolaze gosti vartburgom (do Laze Gostivar T, Burg, Om)
3598. Peti arondisman (Peti, Aron, DIS, Man)
3599. Sin dila vijagru (Sindi, Lav, Ija, Gru)
3603. Probi se Laslo k nama (Prob i Sela s loknama)
3604. Rob redovno snatri (Robredov nos na tri)
3605. Gej Šamane dasa šakom bije (gejšama ne da Saša kombije)
3606. Nestašluci Jane (nesta Š, Lucija ne)
3607. Eto piškote (E top i Škot E)
3608. Dodž amija pretiče (do džamija preti Če)
3609. Jak doping vina (jak do pingvina)
3610. Preterano galame (pre tera noga lame)
3611. Slama Mara Milana (s lamama ram i Lana)
3612. Mali Neno sneg liže (maline, nos, negliže)
3613. Skupe komunalije (s kupe kom Una lije)
3614. Ugrožena brana (u gro žena (Kenet) Brana)
3615. Dobru nejač Adi češka (do Bruneja Čad i Češka)
3616. Prika za nama slini (prikaza na maslini)
3617. Lepa kuma slini (lepak u maslini)
3621. Siroti mali Ameri (sir otima Liam Eri)
3622. Ideju ne konta Dora (ide june Kontadora)
3623. Tegli Cana kantu (teglica na Kantu)
3624. Nastupila Kira (na stupi lak i Ra)
3625. More posla sa puno rada (Mo, rep osla, sapun, orada)
3626. Trik Ostoje (triko Stoje)
3627. Zelena paprika (Lena pa prikaze)
3629. Milica doda maskaru Mari (do Damaska Ruma, Rim, Ilica)
3630. I Zaza kopa napolju druže (iza Zakopana Poljud, ruže)
3631. Deo od aviona (de-o-o davi ona)
3635. Sit Osman drila (sito s mandrila)
3636. Jaka leđa kovačka Kate drala (jak, ale, Đakovačka katedrala)
3637. Vuče striku četa (vuče s tri kučeta)
3638. Saša Lozar (sa šalo(m) zar)
3639. Sadi Jana mami kestenje (sa Dijanama Mike stenje)
3640. Perica maje radi od jutra (u trapericama je radio-DJ)
Завршено 2. коло на 3. Меморијалу Милана Милина

У другом колу је био задатак саставити ребус дужине од 11 - 22 слова, у којем је било обавезно уклопити свих 5 самогласника. Најбољи ребус саставио је Борис Назански из Загреба са решењем: полива дама суве слачице (по ливадама су веслачице). Пласман осталих и све детаље са овог занимљивог такмичења можете прочитати на блогу ШМЕК Зорана Радисављевића.

28 јун 2015

Решења:
3621. Siroti mali Ameri (sir otima Liam Eri)
3622. Идеју не конта Дора (иде јуне Контадора)
3623. Тегли Цана канту (теглица на Канту)
3624. Наступила Кира (на ступи лак и Ра)
3625. Море посла са пуно рада (Мо, реп осла, сапун, орада)
3626. Трик Остоје (трико Стоје)
3627. Зелена паприка (Лена па приказе)
3628. Иде Моника Селеш (касе, леш и демони)
3629. Милица дода маскару Мари (до Дамаска Рума, Рим, Илица)
3630. И Заза копа напољу друже (иза Закопана Пољуд, руже)
3631. Део од авиона (де-о-о дави она)
3632. Игор Кордеј (једро К, рог И)
3633. Жао Каћи лимара (жаока, ћилим, ара)
3634. Динар девалвира (дина Р, дева Л, вир А)