03 мај 2014

ВРЕМЕПЛОВ

Да се мало подсетимо и ребуса из Бањалучког Мини Рубикона од пре 11 година.

02 мај 2014

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA APRILA

Vreme je da odaberemo i najbolji rebus meseca aprila. Ovog puta bodovanje ćemo malo promeniti pa je na vama da odaberete 10 rebusa koje smatrate da su bili najbolji. Prva tri koja smatrate najboljima treba da dobiju 4, 3 i 2 boda, a ostalih 7 po 1. Rebusi za koje treba da glasate su sa rednim brojevima od 2547. do 2617. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (04.05.2014) do 20,00 časova. Važna napomena, autori koji su objavili rebuse u toku ovog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
Da vam posao bude malo lakši, dajem vam spisak svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam samo rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu.

2547. Pet Rusa vani (Petr u savani)
2548. Preki redar (pre Kire dar)
2549. Gluparija (grupa lija)
2550. Došla bi Stana po Leona (do šila bista Napoleona)
2551. Amiše Stanimir damaskijama ganja (Ami šest, animir dama, skija, Maganja)
2552. Riba Samija hipije (riba Samija Hipije)
2553. Opali divizija na naredbu Nika (opal i div Izija, nana, red bunika)
2554. Kuraži me tata (meta, tak u raži)
2555. Zapalićemo tavanicu (za Palićem Otava, Nica)
2556. Kostini šamari Jašara povalili (kosti, niša, Marija Šarapova, Lili)
2557. Papani kola upalili (Papanikolau pa Lili)
2558. Pretili limar kuša pitu (preti Lili Marku Šapitu)
2559. Kafa za ponijeti (Ka, faza, poni, Jeti)
2560. Mamina svila (Mina s vilama)
2561. Sjaji mašnica (s jajima šnic(l)a)
2562. Lukićeva pusa punici (luk i ćevap u sapunici)
2563. Sara mater miti (s arama termiti)
2564. Smeđe odelo Vaclavu - s međe ode lovac lavu
2565. Sto nije malen (s Tonijem Alen)
2566. Nestadoše stari salaši (šila, sari, Staše do Stane)
2567. Doping Vinavera (do pingvina Vera)
2568. Izbasasmo k vama (izba sa smokvama)
2569. Nada ne tuguje (na Danetu guje)
2570. Kapodaster (kada, poster)
2571. Mats Vilander (Mat, Svilan, Der)
2575. Doveli Kogana na sabor (do velikog ananasa bor)
2576. Goli car u Nišu (golica Runi Šu)
2577. I ja sam u štiklama (Ija sa muštiklama)
2578. Zelena patrola (pelena za trola)
2579. Usni jegulju Bo - u snijegu je Ljubo
2580. Pokri muž lice (po Krimu žlice)
2581. A sad prijeti junak Rimu (Asad pri Jetiju na Krimu)
2584. Nosila je Vasu pruga (nos i Lajeva supruga)
2585. Rafinirana Osečanka (Rafin Iran, a ose Čanka)
2590. Misterije Rima (mi(s) s terijerima)
2591. Kira sirup uli (kirasir u Puli)
2592. Imam uze saraču nar (muze sa računarima)
2593. Karmen - Habanera (arena, Bah ne, mrak)
2594. Karioka (Kaka, Rio, Kaka)
2597. Ananas tražili starom Antenoru (Ana na straži lista roman tenoru)
2598. Alkohol i Veri smeta (Al, Koh, Oliver, Ismeta)
2599. Kolona mora niz Ibar (kolo na Morani Zibar)
2600. Napadači Peristerija (napa Dači, Peri Sterija)
2602. Dere kučak ovcu (Derek u Čakovcu)
2603. Pojela za ručak ovcu (poje Lazar u Čakovcu)
2604. Saru kavica mamila (sa rukavicama Mila)
2608. Skriti Politi (skriti, politi)
2609. Mačizam užara (mač iza mužara)
2610. Domara Meša lovi (do marame šalovi)
2611. Uberi čičak (uči Čak Beri)
2612. Na gitari klupka - nagi Tarik lupka
2613. Romi podvali Trapatoni (Romi, po dva litra pa Toni)
2614. Polagaćemo matematiku (kupola, gaće, moma te mati)
2615. Micu bi Šiško da povali (Micubiši i Škoda po Vali)
2616. Smara momka put (s maramom kaput)
2617. Lije kalfa Bori džin (lijek, Alf, Aboridžin)

Ovo je reagovanje na rebus broj 2619.30 април 2014

Изашли су резултати 2. кола 10. првенства Хрватске у енигматици. Тема овог кола је оно што нас са овог блога највише интересује - ребуси. Задатак је био саставити ребус код којег у поставци треба уклопити појмове везане за Хрватску. Најбољи учесник овог такмичења је Зденко Цапан са сјајним ребусом чије је решење: банка те драла (Бан, катедрала). Међу најбоље такмичаре пласирала се и већина сарадника овог блога. Ја нисам успео да се пласирам међу најбоље, али сам се нашао у групи оних који су за мало остали без бодова. Ево 4 стране из данашњег броја Квискотеке у којој су објављени резултати.

Ovo je reagovanje na rebus broj 2610.27 април 2014

Решења:
2589. Дан терора (Данте, Рора)
2590. Мистерије Рима (ми(с) с теријерима)
2591. Кира сируп ули (кирасир у Пули)
2592. Имам узе сарачу нар (музе са рачунарима)
2593. Кармен - Хабанера (арена, Бах не, мрак)
2594. Кариока (Кака, Рио, Кака)
2595. Мистерије Рима (ми с теријерима)
2596. Лука спаса (Лука с паса)
2597. Ананас тражили старом Антенору (Ана на стражи листа роман тенору)
2598. Алкохол и Вери смета (Ал, Кох, Оливер, Исмета)
2599. Колона мора низ Ибар (коло на Морани Зибар)
2600. Нападачи Перистерија (напа Дачи, Пери Стерија)
2601. Подле домарке (под ледом арке)
2602. Дере кучак овцу (Дерек у Чаковцу)
2603. Појела за ручак овцу (поје Лазар у Чаковцу)
2604. Сару кавица мамила (са рукавицама Мила)
2605. Осе пој авиона мучи (О се појавио на М у ЧИ)
2606. Закла дама пиле (за кладама пиле)
2607. Максим ми диже миниј (макси М, миди ЖЕ, мини Ј)