07 новембар 2015VREMEPLOV

NAJREBUS MESECA OKTOBRA

Priveli smo kraju glasanje za najbolji rebus objavljen na blogu u oktobru. U oktobru je na blogu objavljeno jako puno rebusa, zajedno sa rebusima koji nisu ušli u izbor za glasanje, tačno ih je 100. Moram da pohvalim sve saradnike bloga koji su svojim rebusima doprineli ovoj lepoj cifri. Takođe mi je drago i što smo dobili nekoliko novih saradnika koji su doprineli raznovrsnosti radova.
U glasanju je učestvovalo 15 sudija, koji su ovaj put imali mnogo teži zadatak da izaberu samo 10 najboljih. Ipak, jedan rebus se izdvojio po svojoj originalnosti i lepoti ilustracije iznad ostalih i osvojio ubedljivo prvo mesto. To je rebus Čedomira Jelića sa rešenjem: Maks Ličanku tlači (mak sličan kutlači). Bravo! Raduje me i što se dvoje novih saradnika našlo među prvih 10, to su Dragiša Cetić i Nada Matijević. 
Evo pobedničkog rebusa i tabele sa 10 najboljih.
01 новембар 2015

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA ОКТОBRA


       Nakon Noći veštica sledi još jedan horor, izbor najrebusa meseca oktobra. Zašto bi to bio horor, pa zato što ima jako puno rebusa koje treba pregledati i odabrati samo 10 najboljih. Pravila su ista kao i ranije, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je petak (06.11.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3826. Kleopatri jaka rata (Kleo, partija karata)
3827. Moli kum Raku (Molik u mraku)
3828. Mečevi s Isnerom (meče visi s Nerom)
3832. Sto Nijemaca (s Tonijem Aca)
3833. Svinje tamane napoje (s vinjetama Nena poje)
3834. Sin animaliste (Sinan ima liste)
3835. Kafa milija mami nego Miletova rakija (ka familijama mine, gomile tovara, Kija)
3836. Ko pita ne skita (kopita, Nes, kita)
3837. Volim unuka siromaha Latifa (vo, limun u kasi Roma, hala, Tifa)
3838. Petnica (Pen, Tica)
3839. Petnica (Pit, Neca)
3840. Visoravan (Novaro siv)
3841. Bora nosi Risti menice (bora, nos i rist, imenice)
3842. Dopre voda do Marka (do prevoda domarka)
3843. Lepak Atanas pravi (lepa kata na spravi)
3850. Koristim arende - koristi marende (korist ima rende)
3851. Pera je nag u Sjenici (peraje na gusjenici)
3852. Maks Ličanku tlači (mak sličan kutlači)
3853. Tu banane rastu (tuba na nerastu)
3854. U magnetu zla (Umag ne, Tuzla)
3855. Balava klinka (baklava, klinika)
3856. Niste sada tu, a koncert nam oktet svira lepo (opela, Riv s tetkom, antre, C nokaut, ada, set, sin)
3857. Alisa puni Cani korita (Ali, sapunica, Niko, Rita)
3858. Nado, kupi Jeli sic, a Martini domine (na doku pije lisica martini do mine)
3859. Pitagorina čaša (pita gori na Č, aša)
3860. Nače tkivo boleština (na četki vo, Bo, leš, Tina)
3861. Kata pult obrisala (katapult, obris ala)
3862. Odi do Laline avlije (Odi D, O La Linea, V lije)
3863. Ko nanu sekira (Konanu sekira); Pa, Laza Goru sekira (pala Zagoru sekira)
3865. Dosta blag ustav (do stabla Gustav)
3866. Ori se pesma (Ori, Sep, Esma)
3867. Kolo Nađa voli (kolona, đavoli)
3868. Sakrili mače (sa krilima Če)
3869. Vek strane napasti (Ekstra Nena pa Stiv)
3870. Kokošja buka ječi (koš jabuka je Čiko)
3871. Burmutom Ada omami (burmu Toma dao mami)
3875. Solira Sara Renar (soli Ra s arare nar)
3876. Usnu oblizuje Latifa (usnuo blizu jela Tifa)
3877. Nerasti gladuju (Nera stigla Duju)
3878. Zavičajni koloriti (zavi čaj Nikolo Riti)
3879. Dobar se lonac Adi dopada (do Barselonaca dido pada)
3880. SIM kartica (simka, trica)
3881. Strip o licemerima (s tri police Merima)
3882. Kupiću za nas pet romana (K u piću, Zana, s Petrom Ana)
3883. Poštedeo si Dragoljuba (pošte, deo sidra, go Ljuba)
3884. Prete kapi s tavana (pre teka pista, Vana)
3885. Uze Vinko stimulanse (uz Evin kostim su Lane)
3886. Malko usni Mato ples (Maloku snima toples)
3887. Prede bela mačka (predebela majka)
3888. Nanini paradoksi (na ni ni, par A do ksi)
3889. Kupi NASA kobalt i kalaj (kupina, sako, Baltik, alaj)
3890. Tast Erin sekti pristupi (taster, insekti pri stupi)
3891. Ronaldo (dlan, oro)
3892. Kultard Dejvid (div jede ratluk)
3893. Na dami šalovi - Nada miša lovi
3894. Na tati gralovi - Nata tigra lovi
3895. Mona Lisa (samo Na Li)
3896. Sergej Labrov (ser, gej, lav, rov)
3898. Slika Mila (s Li kamila)
3899. Priča Bruno jasnije (pri čabru noj, as nije)
3900. Kip Eratostena (kiper, Ato, stena)
3901. Kolona konobara (kolo nakon oba Ra)
3905. Mijauču bricine mice (Mija u čubrici Nemice)
3906. Neda baki ruši baraku (ne da Bakir uši Baraku)
3907. Pištin orman (pišti Norman)
3908. Sto luzerica (stol uz Erica)
3909. Nagla viroza imama Rame (na glavi Roza ima marame)
3910. Monah Eli Kopte rukama mije (Mo na helikopteru, kama Mije)
3911. Opake tetovaže (O paket Eto važe)
3912. I Cecu bekrije žele (Ice Cube krije žele)
3916. Osam baraba žuri (os, ambar, abažuri)
3917. Šta plavuši nedostaje (štap, lav U, šine do staje)
3918. Petka Lana miluje (pet kala na Milu je)
3919. Vode naši kanuisti, čuda čine! (na šikanu ističu Dačine vode)
3920. Rade Šerbedžija (Ešer, bedž i jarad)
3921. Smeta Mati miris (s metama tim i ris)
3922. Pričaju alapače (pri čaju ala, pače)
3923. Nasto, guramo vidu van! (na stogu ramovi, duvan)
Решења:
3905. Мијаучу брицине мице (Мија у чубрици Немице)
3906. Неда баки руши бараку (не да Бакир уши Бараку)
3907. Пиштин орман (пишти Норман)
3908. Sto luzerica (stol uz Erica)
3909. Нагла вироза имама Раме (на глави Роза има мараме)
3910. Монах Ели Копте рукама мије (Мо на хеликоптеру, кама Мије)
3911. Опаке тетоваже (О пакет Ето важе)
3912. I Cecu bekrije žele (Ice Cube krije žele)
3913. Прелеп капут (пре лепка пут)
3914. Рамбо ровари (рам Боро вари)
3915. Дога шепа честаром (до Гаше паче с Таром)
3916. Осам бараба жури (ос, амбар, абажури)
3917. Шта плавуши недостаје (штап, лав У, шине до стаје)
3918. Петка Лана милује (пет кала на Милу је)
3919. Воде наши кануисти, чуда чине! (на шикану истичу Дачине воде)
3920. Раде Шербеџија (Ешер, беџ и јарад)
3921. Смета Мати мирис (с метама тим и рис)
3922. Причају алапаче (при чају ала, паче)
3923. Насто, гурамо виду ван! (на стогу рамови, дуван)
3924. Узми Јели јабуку (У змије, лија, бук У)
3925. Топуско, Карловац и Силба (АБ лисица, вол, рак ОК, суп ОТ)
3926. Тукао сам пилића (тука, осам пилића)