04 јун 2020


NAJREBUS MAJA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 14 sudija. U drugu fazu ide 9 rebusa koji su sakupili od 6 do 9 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Ilija Đurković, Rade Goljović i Nebojša Dragomirović. 

     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 07.06.2020 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl

Evo odabranih rebusa:
31 мај 2020

NAJREBUS MAJA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 04.06.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 07.06.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7849. Metal ili kovina (meta, Lil, Iko, vina)
7850. Meri ću ženiti (meri Ćuže niti)
7851. Don i Laba (do Nila Ba)
7852. Nastupa Mačva ranije (na stupama Č V ara nije)
7853. Ustaću kasnije (usta, ćuk, as nije)
7854. Aleksandar je dokon (do Kona lek - san Dar/i/je)
7855. Igor Karačić (Ig, orka, račić)
7856. Parobrod (pero, broj)
7857. Bilo jednom na divljem zapadu (dud, Zaim, bolid, Jemen, Povljana)
7858. Zastave spasenja (Z Asta, vespa, Senj A)
7859. Revolt koketerije (terijer E, volt, Koke)
7860. Carigradski sabor (rob A, Siks, dar, G Irac)
7861. Dopuzala Doležal iza ringa (do Puza ladolež, alizarin GA)
7862. Domeneku nisu zaboravili (do Mene Kunis, uza Bora Vili)
7863. Prekardaši Janaki Manaki mnogo (pre Kardašijana Kim, a na Kim Nogo)
7864. Ko zarazi vas? (koža, raž i vaš)
7865. Opaka bolest (T selo, baka, Po)
7866. Pandemija (pijan Adem)
7867. Čedomir Jelić (reč, ćilim, Dejo)
7868. Makar ovo vidi Jesenka (makarov, Ovidije, senka)
7869. Naga Nikolina (nagan i Kolina)
7870. Skok pitome Lise (s kokpitom elise)
7872. Tati ne laska mama (tat i Nela s kamama)
7873. Brine Teu zla Tina (brinete uz Latina)
7874. Priču bakice navode (pri Čubaki cena vode)
7875. Salu ti raja puni (salutira Jap Uni)
7876. Tu se naoblačilo (Tusena oblači Lo)
7877. Radoja Racanović (Ra do jaraca, Nović)
7878. Aron i ja džogiramo (aronija, Džo, gira, Mo)
7879. Santa Fe dere Rosario (santa, Federer, osa, Rio)
7880. Svi ti zvuci (Svit izvuci)
7881. Taras Buljba (sablja, barut)
7882. ''Moje vreme leti'' (Mo, Jevrem, El, Eti)
7883. Razvije Zdenko mete (RA zvijezde, N komete)
7884. Toni kvoterbek (tonik-voter, Bek)
7885. Slavićemo stadionima (s lavićem osta dio nima)
7890. Kasap u napasti (kasa puna pasti)
7891. Uzorna tetka Nina (uz ornate tkanina)
7892. Ubi me dokolica (Ub i med oko lica)
7893. Neka mapa vodi skauta (ne kama, Pavo, disk, auta)
7894. Do ministra je ktitor (Dominis, trajekt i tor)
7895. Rebusi me vesele, no nije lako (bure, Mesi, Seve, Nole, jeni, kola)
7896. Ja ne idem, baba! (Jane i Demba Ba)
7897. Operi kamašne! (o perikama šne)
7898. Smiri moj strah (Smi, Rim, Ojstrah)
7899. Sve naše uzdanice (Sven, aše uz Danice)
7900. Rešad Besničanin (Šeb, D, Nina Seničar)
7901. Doze hrenovki Peri dali (do Zehre nov kiper i Dali)
7902. Sipala mi Nata vino (sipa, laminat, avion)
7903. Ministar odbrane (Brando s tri mine)
7907. Tri popa pričaju o Dori (Tripo papri čaj u odori)
7908. Parti je stopiran (par, tijesto, Piran)
7909. Debi sijedog Alije (Debisi je do galije)
7910. Ivkova česma (Iv, Kovač, Esma)
7911. Brine školarac (Bri, Neš, Kolarac)
7912. Moja okolina (Mo, Jao, Kolina)
7913. Dug autoru (duga u toru)
7914. Ti si mamu zaprepastila (tis i mamuza pre pastila)
7915. Robert Šuman (Šubert, Roman)
7916. Misli Kemala (mis Like mala)
7917. Kato, Dean ode (katode, anode)
7918. Ma, cenim ja uču (mace ne mijauču)
7919. Natoči ''lager'' iza Jove (NATO čilager iz Ajove)
7920. Jako hladan tip (Pit, Nadal, hok-aj)
7921. Mi smo na kauču dugo ležali (mis Monaka u čudu gole žali)

Решења:
7907. Три попа причају о Дори (Трипо папри чај у одори)
7908. Парти је стопиран (пар, тијесто, Пиран)
7909. Деби сиједог Алије (Дебиси је до галије)
7910. Ивкова чесма (Ив, Ковач, Есма)
7911. Брине школарац (Бри, Неш, Коларац)
7912. Моја околина (Мо, Јао, Колина)
7913. Дуг аутору (дуга у тору)
7014. Ти си маму запрепастила (тис и мамуза пре пастила)
7015. Роберт Шуман (Шуберт, Роман)
7016. Мисли Кемала (мис Лике мала)
7017. Kato, Dean ode (katode, anode)
7018. Ма, ценим ја учу (маце не мијаучу)
7019. Наточи ''лагер'' иза Јове (НАТО чилагер из Ајове)
7020. Јако хладан тип (Пит, Надал, хок-ај)
7021. Ми смо на каучу дуго лежали (мис Монака у чуду голе жали)
7022. Човек на Марсу (Ч о векнама Р, СУ)
7023. Шваља код нас скупа (Ш ваљак, од НА С, С купа)
7024. Медо мало гута (МЕ до малог у Т А)
7025. Опасна пуница (О пас, сапуница)
7026. Наше старудије (на шестару Д и је)