01 фебруар 2015

Како то раде Италијани?

Од Дејана Минића сам добио занимљив линк који је нека врста копије овог блога у верзији Италијана. Погледајте га па напишите како вам се чини.
http://rebusmania.blogspot.comIZBOR ZA NAJREBUS MESECA JANUARA

           Januar je za nama i vreme je da krenemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku januara. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je subota (07.02.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u nedelju (08.02.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Pre nego što objavim spisak svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje, samo da napomenem da je Dejan Minić izrazio želju da se njegovi rebusi ne pojavljuju na spisku za glasanje. Iako mi je žao što je doneo takvu odluku, ja ću je ispoštovati u nadi da će se jednog dana ipak predomisliti. Eliminisao sam i rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama.


3185. Opet je Danijela jela (o pet jedan i jela, jela)
3186. Device našle Peru (device na šleperu)
3187. Nado, lepa si i ti (nadole pas i Iti)
3188. Prosi Pavo dukate (prosipa vodu Kate)
3189. Kostu Rizvan odaje (kostur izvan odaje)
3190. Sanda laska rabinima (sandala s karabinima)
3191. Meni dali para (meni, Dali, para)
3192. Sviće rujna zora (svi će ruj Nazora)
3193. Uze mi Nemac okular (uz Eminema cokula R)
3197. Uze mi Nemanja četiristo risova (uz Eminema njače tiristor i sova)
3198. Oba masera Duje sredi (Obama se raduje sredi)
3199. Juri Justa Klari (Jurij u staklari)
3203. Mahale su žene (sužene mahale)
3204. Nudi Stanoje Vesni maskote (nudista nojeve snima s kote)
3205. Ko pije sada manastirku? (kopije Sadama na striku)
3206. Poručite da ne biste čekali (por u Čite, Dane, biste, ček, Ali)
3207. Zaim Muzaferija (Zima muza Ferija)
3208. Inkomodira me Dara (i Nkomo dira medara)
3209. Tračani na Donu (trača Nina Donu)
3210. Huli Osman dolinom (Hulio s mandolinom)
3211. Nada gatom mili (nad Agatom Mili)
3212. Bor u Tolisi (Borut o Lisi)
3214. Sava goni magare (sa vagonima gare)
3215. Prepis kamate (pre piska Mate)
3216. Ukapira Mima (u kapi ram ima)
3217. Ideal (Edi, Al)
3218. Zana Nimani (Nan iza Mani)
3219. Miči genija van! (Mičigen i Java N)
3220. Al' kavu i car uzima (Alka Vuica R, U Zima)
3221. S leđa vas neki tip lema (sleđ, Ava, Sneki, tipl, Ema)
3222. Nema ništa korisnijeg od rasola (nemani, štakori, snijeg, Odra, sola)
3223. Prelo pa televizija (pre lopate levi zija)
3224. Prenos kamate (pre Noska Mate)
3228. Isprede Vera sage (ispred Eve Ras age)
3229. Faruka bira Bedija (far u Kabira Bedija)
3230. Almanah o Raciju (Alma na Horaciju)
3231. Nana diže ton (na Nadi žeton)
3232. Sirak u vazi (iza vuka ris)
3233. Sako za Marijana (sa kozama Rijana)
3234. Obaveza izaslanika (oba veza iza slanika)
3235. Tebe se ovo ne tiče (četine, vo, ose, bete)
3236. Sve će to preostati (sveće, top, reostati)
3237. Kukuruzište (kuku (K)ruz ište)
3238. Kuda vam vode Nazmija (K udav, AM vodena zmija)
3239. Sele šumari Boru (Seleš u Mariboru)
3240. Muharem Eneseu vari (muhare Mene Suvari)
3243. Slistiće Milijana pitu (s listićem Ilija na Pitu)
3244. Poslanici malo rade (po slanicima L orade)
3245. Spale Tamari bakandže (s paletama riba kandže)
3249. Gejša ljetuje (gej šalje tuje)
3250. Dominika nabi snaha u bici (do Mini kanabis na haubici)
3251. Dobar glas (sobar Glad)
3252. Podvala budale Tesalkama (po dva labuda lete s alkama)
3253. Podsvesna namera podlaca (pod S Vesna, na M Era, pod L Aca)
3254. Kolaže Željko šara (kola, Žeželj, košara)
3255. Kompa Nikola rovi po pesku (Kompani, Kolarov i Popesku)
3256. Redžib Lizu dirka (Redži blizu Dirka)
3257. Ja Vaska mijem (Java s Kamijem)
3258. Džakuzi mami lica (džak uzima Milica)
3259. Raduje se dinaru Cica (Duje sedi na ruci cara)
3260. Luka Pavičić (lavić, Pikaču)
3261. Soli raka Mila (solira kamila)
3262. Redova Lana ruži (red ovala na ruži)
3263. Bingo (Bin go)
3264. Ček u banci (Če, Kubanci)
Решења:
3249. Гејша љетује (геј шаље тује)
3250. Доминика наби снаха у бици (до Мини канабис на хаубици)
3251. Добар глас (собар Глад)
3252. Подвала будале Тесалкама (по два лабуда лете с алкама)
3253. Подсвесна намера подлаца (под С Весна, на М Ера, под Л Аца)
3254. Колаже Жељко шара (кола, Жежељ, кошара)
3255. Компа Никола рови по песку (Компани, Коларов и Попеску)
3256. Реџиб Лизу дирка (Реџи близу Дирка)
3257. Ја Васка мијем (Јава с Камијем)
3258. Џакузи мами лица (џак узима Милица)
3259. Радује се динару Цица (Дује седи на руци цара)
3260. Лука Павичић (лавић, Пикачу)
3261. Соли рака Мила (солира камила)
3262. Редова Лана ружи (ред овала на ружи)
3263. Бинго (Бин го)
3264. Чек у банци (Че, Кубанци)
3265. Бакљу Чарли носи (БА кључар, Лино СИ)
3266. Херој улице (ХЕ рој, У лице)
3267. Мери Шепаровић (М Е рише, парови Ћ)