06 октобар 2017

NAJREBUS SEPTEMBRA
(DRUGA FAZA)

     Vrlo zanimljiva situacija. Nakon prve faze glasanja, 3 rebusa imaju po 6 poena, a 6 rebusa ima po 5 poena. U drugi krug je, dakle, ušlo 9 rebusa, a čak 42 rebusa je dobilo od 1 do 4 poena. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Milan Žarkovački, Ilija Đurković i Ejub Semić.      Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 8.10.2017 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl:   nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:


01 октобар 2017

NAJREBUS SEPTEMBRA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku septembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 5.10.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 8.10.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5463. Doba rasula (do bara Sula)
5464. Otekao sam na estuaru (ote Ka osamnaestu aru)
5465. Baka Roksi dira (bakar oksidira)
5469. Disk Rajko baca (Dis kraj kobaca)
5470. Meta kuršuma (metak u ršuma)
5471. Prija se rumeni (pri Jaseru meni)
5472. Majci traži Rada limun (majmun, citra, žir A, Dali)
5473. Svedoku pala maska (sveska, do kupa lama)
5474. Vide okom, pa sami loše misle (levi deo kompasa, Miloš, E mis)
5475. Ko to tamo peva? (Džo po tami peca)
5476. Slikar ište inovacije (slik, ariš, tein, ovacije)
5477. Prokapao naš lem (Proka pao na šlem)
5478. Raspalili podlaci Idu (Ras pa Lili po dlaci idu)
5479. Pošto-poto (Poš, top, Oto)
5480. Idete li na letovanje? (Leto, Vanje i detelina)
5481. San Tanasija (Santana sija)
5482. Prelepe tapete (Prele, peta, pete)
5483. Kumanovke (Kumanov ke)
5484. Pije sake derište (pijesak Eder ište)
5485. Lije vidra ganja (lijevi Draganja)
5486. Nazeb ima Čak (na zebi mačak)
5487. Prima Milutin tananu Meri (pre mamilu tinta na numeri)
5488. Naš emisar trči ka selu (na šemi Sartr čika Selu)
5489. Utegla mama cure (u teglama Macure)
5490. Ide dama na Kopaonik (kinoa po kanama dedi)
5491. Seda majku lako draži (sedam ajkula kod raži)
5492. Ludaci je traže (želudac i jetra)
5493. Daj nam one trikove (Dajnamo, /ve/ne, triko)
5494. Veliki mangupi (veli Kim Angu: pi)
5495. Spremi Jerko mog ata (s premijerkom Ogata)
5496. Dobiste tri stanara (do biste Tristan, ara)
5497. Samonikla salvija (sa Moni klas Al vija)
5501. Uzeir Enesa zove (uze Irene sazove)
5502. Dobar menadžer ima šest odora (do barmena Džeri maše s Todora)
5503. Prelepo je Dedinje (Prele pojede dinje)
5504. Sklad Omera (s kladom Era)
5505. Ličan inat (Ličanin, at)
5506. Sele nomadi (s Elenom Adi)
5510. Pera dugo leti (perad u goleti)
5511. Prebrodili ste bedu i ništavilo (pre Brodi liste, beduin i štavilo)
5512. Uhapsi maketare! (uha psima ke tare)
5513. Sataraš i dizano testo (sat, arašid iza note, sto)
5514. Eti ketering ne spremiše (etikete, ring, Nes pre Miše)
5515. Vi tražiste kobilu (vitraž i stek o Bilu)
5519. Oto kokos uze (otok oko suze)
5520. Ne snatri Merima (nes na trimerima)
5521. Bana neimar omeo (banane ima Romeo)
5522. Kamin, Ibro, daj kulacima (ka mini brod ajkula cima)
5523. Turu sipa Dali (tu Rusi padali)
5524. Alasi pakleno rade (ala, sipa, klen, orade)
5525. Stopira nas Anja (sto pirana sanja)
5526. Deve tjera Lazar u žicu (devet je rala za Ružicu)
5527. Ode lav u čestar (odela vuče Star); Ode Lav u čeze (odela vuče Ze); Ode Lav u Čepel (odela vuče Pel); Ode Lav u Čenej (odela vuče Nej); Ode Lav u kubiste (odela vuku biste)
5528. Polako Čedomire (pola Koče do Mire)
5529. A Ero planira (aeroplan i Ra)
5530. Prija mi jelek (pri jami je lek)
5531. Striper amater (s tri pera mater)
5532. Dobra snaša (do brašna Sa)
5533. Prepiska magnata (pre piska mag Nata)
Решења:
5519. Ото кокос узе (оток око сузе)
5520. Не снатри Мерима (нес на тримерима)
5521. Бана неимар омео (банане има Ромео)
5522. Камин, Ибро, дај кулацима (ка мини брод ајкула цима)
5523. Туру сипа Дали (ту Руси падали)
5524. Аласи паклено раде (ала, сипа, клен, ораде)
5525. Стопира нас Ања (сто пирана сања)
5526. Деве тјера Лазар у жицу (девет је рала за Ружицу)
5527. Оде лав у честар (одела вуче Стар); Оде Лав у чезе (одела вуче Зе); Оде Лав у Чепел (одела вуче Пел); Оде Лав у Ченеј (одела вуче Неј); Оде Лав у кубисте (одела вуку бисте)
5528. Полако Чедомире (пола Коче до Мире)
5529. А Еро планира (аероплан и Ра)
5530. Прија ми јелек (при јами је лек)
5531. Стрипер аматер (с три пера матер)
5532. Dobra snaša (do brašna Sa)
5533. Преписка магната (пре писка маг Ната)
5534. Запослење (ЗА после ЊЕ)
5535. Сплав (С плав)
5536. Мопасан (МО па САН)
5537. Долинар (до ЛИ НАР)