27 март 2021

21 март 2021

Решења:
8554. Добри декламатори (до Бриде клама Тори)
8555. У махали данас Емина рум узе (Ума Халида на семинару музе)
8556. Надиру мераклије (Нади рум Ерак лије)
8557. Ali Ceco, operi te odore! (Alice Cooper i Teodore)
8558. Ко ли шиба Ину? (коли, шиба ину)
8559. Мате Римац у Рицу (матер има цурицу)
8560. Босна и Херцеговина (Харисон бацио негве)
8561. Ти сати те ломе (Тиса, Тител, оме)
8562. Попушта притисак (Попу штап, Рити сак)
8563. Те сеобе седе донеле (Тесе обе седе до Неле)
8564. Поете лепо лете (по Етел еполете)
8565. Помени јединственом узору (по мени је Дин с Твеном у зору)
8566. Пати се луда Вања (Пат, исел (Леси), удав, Ања)
8567. Доба скијања (до, Баски, Јања)
8568. Компостана (компас, тона)
8569. Пелерину Сана сави (Пеле, Ринус, Анас, Ави)
8570. Паметна клупа (Пам, Етна, К лупа)
8571. Кулак и оскудица (кула, киоск, удица)
8572. Дједу баба жури (Д једу, Б абажури)
8573. Скочи јаре преко шаре (С кочија, реп Р, Е кошаре)
8574. Точи Вице пелинковце (Т очи, ВИ цепелин, К овце)
8575. Ратко се боји пса (РАТ косе, боји П СА)