02 јануар 2016

        IZBOR ZA NAJREBUS MESECA DECEMBRA

       Nadam se da ste se svi lepo odmorili i da vam je doček nove godine prošao lepo i veselo. Pošto sam odlučio da sebi dam malo više odmora, obaveštavam vas da će blog nastaviti sa redovnim radom od ponedeljka 11. januara. Jedino čime ćemo se baviti do tog datuma biće izbor za najbolji rebus u decembru i nakon toga izbor najboljeg rebusa u 2015. godini.

       Krećemo prvo sa najrebusom decembra. Pravila su ista kao i ranije, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je sreda (06.01.2016) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

4015. Operisala mama rame (operi s alama marame)
4016. Katin je cijan u ledu (nule, dukat, injekcija)
4017. U snegu sanke Kim sakrila (usne, gusan, keks ima krila)
4018. Premetaljka za Maksima (pre metaka zamak S i malj)
4019. Kaskader (daska, ker)
4020. Pojavi se jerej (po Javi seje Rej)
4021. Mala muti pamet (malamuti pa Met)
4022. Nag red amatera (na gredama Tera)
4023. Nino Rota (Anin Or-Ot)
4024. Pandur mi to radio (Pan, Durmitora dio)
4025. Poje Luka na pučini (po jelu kanap U čini)
4026. Baja deran Anici (bajadera na Nici)
4030. Lije vino vinar (lijevi novinar)
4031. Mile riba stalažu (Miler i Basta lažu)
4032. Ala babe zure (Alaba bez ure)
4033. Uhodani lopovi (uho Danilo povi)
4037. Ružina pastorka nas umi (ruži napast orka na sumi)
4038. Supu Zoran guta, ne preklinje (sup uz orangutane pre klinje)
4039. Ko baci mašne? (kobac ima šne)
4040. Okovani Prometej (Novak je merio top)
4041. Dobra Nela voli baksuza (do brane lav, koliba, suza)
4042. Nestašna Lela budi Ranka (Nesta, šnale, labud, Iranka)
4043. Lovi babuna Hasan (na sahanu Ba, bivol)
4044. Polako pije Ilija (pola kopije i lija)
4045. Slet Lam pominje (s let-lampom inje)
4049. Zove u Nadinu (zove Una Dinu)
4050. Prodire Darko Brašanac (Prodi, redar, kobra, šanac)
4051. Selektor Benina (Selek torbe nina)
4052. Beg inovatora (Beginova tora)
4053. Život je lep (pivot, ke, džep)
4054. Kupiste čaj (kup i stečaj)
4055. Savo će Muru cimati (sa voćem u ruci mati)
4056. Gošću ću rendžerima čuvati (go, šćućuren Džeri, mač u vati)
4057. Podne bombaša (pod nebom Baša)
4058. Strikine zamisli (s tri Kineza mis Li)
4059. Igra nerava (Rava i grane)
4060. Samoposluga (Samos i poluga)
4061. Napeti Galaktikosi (na pet igala K i kosti)
4062. Šta plavušu košta pilav? (štap, lav, U, šuko, štap i lav)
4063. Meteori su pali (mete o risu pa Li)
4067. Spor ikavaca (spori Kavaca)
4068. Motri lava boa (Mo, tri lavaboa)
4069. Petar Danijela nina (petarda nije Lanina)
4070. Skicirala lep rebus Ena (sic i rak, lale pre busena)
4071. Čarape peru žene (čara Pepe, ruže ne)
4072. Potera Sicilijanca (po terasi C i L, Janica)
4073. Pešta hvali habitus (Hatšepsut i Bah i lav)
4074. Budale zbij kapetane (Buda, lezbijka peta ne)
4075. Kolubara (kola, bura)
4076. Stala žena do muža bez majke (stalaže na domu, žabe, zmaj, ke)
4077. Koalicije nam alave, Verice (koali cijena mala, v(j)everice)
4078. Sloba njom seče stolice Nađe (s lobanjom se često lice nađe);
          Sloba njom seče stolice Vidi (s lobanjom se često lice vidi);
          Sloba njom seče stolice Desi (s lobanjom se često lice desi)
4079. Nasto lupa hulje (na stolu pahulje)
4080. Molimo neotesanke (Moli Mone ote sanke)
4081. Aretu ulaz armade dira (ari, Deda Mraz alu utera)
4088. Savine nožice (savi Neno žice)
4089. Pije Teo kod Envera (Pijete oko Denvera)
4090. Dopade se Todi Jela (do pa deset odijela)
4091. Svi bi gosti k vama (svib i go s tikvama)
4092. Dosta blamaže moja mala (do stabla maže Moja Mala)
4093. I za mene brinete (iza Mene brinete)
4094. Gase li se pozorištanca? (Gas elise po zori štanca)
4095. Nagažena Nata viče (naga žena, na tavi Če)
4096. Sa reči na dela (sare, čin, Adela)
4097. Nato, poliži grumen (na topoli žig rumen)
4098. Petarde severa (pet da, rese, Vera)
4099. S planinarima na zadatak (slanina, Rim, a nazad patak)

4100. Urekla Miku Tija (u reklami kutija) 

01 јануар 2016


SREĆNA VAM SVIMA NOVA 2016. GODINA!

27 децембар 2015

Решења:
4067. Спор икаваца (спори Каваца)
4068. Мотри лава боа (Мо, три лавабоа)
4069. Петар Данијела нина (петарда није Ланина)
4070. Скицирала леп ребус Ена (сиц и рак, лале пре бусена)
4071. Чарапе перу жене (чара Пепе, руже не)
4072. Потера Сицилијанца (по тераси Ц и Л, Јаница)
4073. Пешта хвали хабитус (Хатшепсут и Бах и лав)
4074. Будале збиј капетане (Буда, лезбијка пета не)
4075. Колубара (кола, бура)
4076. Стала жена до мужа без мајке (сталаже на дому, жабе, змај, ке)
4077. Коалиције нам алаве, Верице (коали цијена мала, в(ј)еверице)
4078. Слоба њом сече столице Нађе (с лобањом се често лице нађе);
          Слоба њом сече столице Види (с лобањом се често лице види);
          Слоба њом сече столице Деси (с лобањом се често лице деси)
4079. Насто лупа хуље (на столу пахуље)
4080. Молимо неотесанке (Моли Моне оте санке)
4081. Арету улаз армаде дира (ари, Деда Мраз алу утера)
4082. Секси ревија (сиве сјекире)
4083. Saavedra Cervantes (dva crvena tesara ES)
4084. Журналистика (жути клас и нар)
4085. Радоје Домановић (вода ОЋ није модра)
4086. Christian Barnard (tri crna dabra S, H i N)
4087. Honore de Balzac (zelen borac hoda)