01 август 2018Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku jula.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 05.08.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do srede 08.08.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


6214. Žil Rime (žir Lime)
6215. Strina opisuje čar likova (Strina, o Pisu je Čarli, Kova)
6216. Navijači Senegala (na vijači sene Gala)
6217. Leh Valensa (hvale NS ale)
6218. Meni sadio Mane luk (meni, Sadio Mane, luk)
6219. I smeta i ne smeta (Ismeta, Ines, meta)
6220. Almu straše rpe (Al, mustra, šerpe)
6221. Dobaci Laki jamar čelo (do bacila kija Marčelo)
6222. Lupi nogu rabin (Lupino gura Bin)
6223. Na koncima sudbine (nakon C ima S u D bine)
6224. Čile kupa Peru, mali pera kuka! (Čile, kupa, Peru, Mali, pera, kuka)
6225. Vlada uvodi nama kuluk (V Lada u vodi, na maku luk)
6226. Presuda naroda (pre Sudana roda)
6227. Doker Alek (do kera lek)
6228. Moral Obrada (Mo, ralo, brada)
6232. Prijem nogometaša (prije mnogo meta ŠA)
6233. Trajan ovaj esnaf (Trajanova je S na F)
6234. Bije Lilu Kubanka (bijeli luk U, banka)
6235. Karam bolske letače (karambol, skelet, ače)
6236. Niski start (NIS, kist, art)
6237. Kome prete komete? (tekome pre tekome)
6238. Luka Kuvajta (Lukaku, Vajta)
6239. Teve zvezda (Tevez vez da)
6240. Mara me smara, mama! (marame s maramama)
6241. Na salamandra kobra zinula (Na, sala, Mandrak, obraz i nula)
6242. Prizor Rouena (pri Zorrou Ena)
6243. Eskort oblekica s perlama (eS Korto, Blek i Casper, lama)
6251. Kola kupila Dara (K Ola, kup i Ladara)
6252. Predali ćaći romane (pre Dalića Ćiro, Mane)
6253. Skupe su banane (S kup, E Suba, Nane)
6254. Pik Slavomira (piksla, vo, Mira)
6255. Lukava i ta lija (luk, Ava, Italija)
6256. Merilo rada (Meril, orada)
6257. Marina danas tupi (marinada na stupi)
6258. Unese serum Aca (u neseseru maca)
6259. Por tretira Tara (portreti ratara)
6260. Potplate li, ono, njega? (potplate, Lion, Onjega)
6261. Doru ševi neki monah (do ruševine kimona H)
6262. Prika kadu umaza (pri kakaduu Maza)
6263. Idete li na izbore? (I detelina i Z bore)
6264. Dokaz Ana sakrila (do kazana SA krila)
6265. Nema nalaz Mija (neman, ala, zmija)
6269. Sretan je Lovren (ne R volej Ante RS)
6270. ''Kiki'' Janku pilula (Kilijan, kup i Luka)
6271. To ne pita Nada Jerka (Pitana daje kartone)
6272. Atičanin (Nina čita)
6273. A tu Keba nastupa (A put, S Ana Bekuta)
6274. Otvaram butik (ram, but i kotva)
6275. Skenderija (skija, Ender)
6276. Namiguje mi Mara (na Migu je Mimara)
6277. Samo bi te lomili, momče! (sa mobitelom i Limom Če)
6278. Eden Azar (Raza, Nede)
6279. Bomba pekara (Bo, Mbape, Kara)
6280. Lukijan u Alžiru (Lu, Kijanu, Al, Žiru)
6281. Prekri žena muža (prekrižena M uža)
6282. Kunta Kinte (kanta, kante)
6283. Izgoreli ste vi leti (iz gore list Evi leti)
6287. Boka likuje (bokal i kuje)
6288. Preti Maši šarka (pre tima šišarka)
6289. Udarac igle (ud, ara, cigle)
6290. Animirka (Mina, Mirka)
6291. Čarolija (orač, lija)
6292. Kolašin (kola, Niš)
6293. Avantura (/t/avan, /b/arut)
6294. Analitika (Lana i Tika)
31 јул 2018Када појмове исте дужине повезује једно слово, тзв. крилница...


Када се појмови скривају  тј. учаурени су ...Када појмове читамо са крајева према средини...Када појмове читамо из средине према крајевима...Када се појмови преклапају једним словом, тј. ланчано су повезани...

29 јул 2018

Решења:
6269. Сретан је Ловрен (не Р волеј Анте РС)
6270. ''Кики'' Јанку пилула (Килијан, куп и Лука)
6271. То не пита Нада Јерка (Питана даје картоне)
6272. Атичанин (Нина чита)
6273. А ту Кеба наступа (А пут, С Ана Бекута)
6274. Отварам бутик (рам, бут и котва)
6275. Скендерија (скија, Ендер)
6276. Намигује ми Мара (на Мигу је Мимара)
6277. Само би те ломили, момче! (са мобителом и Лимом Че)
6278. Еден Азар (Раза, Неде)
6279. Бомба пекара (Бо, Мбапе, Кара)
6280. Лукијан у Алжиру (Лу, Кијану, Ал, Жиру)
6281. Прекри жена мужа (прекрижена М ужа)
6282. Кунта Кинте (канта, канте)
6283. Изгорели сте ви лети (из горе лист Еви лети)
6284. Представа са пуно сјаја (П ред, С тава, сапун О, С јаја)
6285. Српски наратор (срп С, Кина Р, А тор)
6286. Лева колона цифара (левак О, лонац И, фар А)