21 новембар 2021

9142. Маре зове нане (Марезове нане)
9143. Роме дира мелодија (Ромед и раме Лодија)
9144. Преголема је бол (пре ''Голе Маје'' Бол)
9145. Гнусоба рано дави мераклије (гну, собар, анода, виме, рак, лије)
9146. Ја радим палачу њему (јарад, импала, чуњ, ему)
9147. Домар Тини јако смета (до мартинија кос, мета)
9148. Добре лавице (до Брела Вице)
9149. Ти кола плаћаш (Никола Плећаш)
9150. На Вардару Васко (аван, Дарувар, кос)
9151. Нова Пазова (ован па зова)
9152. Та слика патворина (тас, Лика па творина)
9153. Увек осматрајте нападача (Уве космат, Рајт, Ена па Дача)
9154. Борци мали папали (бор цимали па пали)
9155. Фини су мафини (фи, ни, сума фи, ни)
9156. На дрогама је Дино (над ро гама једино)
9157. Фина пита Уни (фи на пи, тау, ни)
9158. Пикси зета напи (пи, кси, зета на пи)
9159. Магла на Динари (маг, ланад и нари)
9160. Долази Јана политиканту на стан (до Лазија Наполи, тик Антуна Стан)
9161. Воли Бисера Кему (вол, ибис, Ерак, ему)
9162. Залих Елсин кипарис (Зали, Хелсинки, Парис)