05 јануар 2018


Zbog aktuelnosti rebusa, malo ću ''prekršiti'' pauzu u radu bloga. Još jedan Lukin aktuelni rebus vas očekuje i u nedelju 7.1.2018.

02 јануар 2018

NAJREBUS DECEMBRA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku decembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 06.01.2018. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do srede 10.01.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


5688. Omanu zli ban (Oman uz Liban)
5689. Devastirani majuri (deva s tiranima juri)
5690. Jedi nas Irena (jedina sirena)
5691. Čeka te drug u Libanu (Če katedru guli Banu)
5692. Naš kamp ima ražanj (na škampima raža Nj)
5693. Doajeni kinematike (do Aje Niki, nema Tike)
5694. Unesite mi švargle, Darina (u Nes i Temišvar gleda Rina)
5695. Morana zakera (areka za narom)
5696. Upala Tina u Tigar (u palati naut i gar)
5697. Žuti karton (ćuti Barton)
5698. Nema mi šala (Alan, Ema, miš)
5699. Zubato sunce (zec na Bosutu)
5700. Veseli se tuni žanka (Ves, elise, Tunižanka)
5701. Bilo vremena radi (Bilov remenar Adi)
5702. Dobar ecer (do bare cer)
5706. Poričem presude (pori čempres Ude)
5707. Nata čeka randevu (natače Karan devu)
5708. Kale bi malo sosa (Kaleb ima lososa)
5709. Bitna reperkusija (bit na reperku sija)
5710. Užaru planu lice (u žaru plan ulice)
5711. Duva vetar (duvar, avet)
5712. Mirela, nemire si mi donela (mi, re, la, ne mi, re, si, mi, do, ne la)
5713. Posolite ručak (po soliteru Čak)
5714. Glasač iz mesta dobro zna ko si (G lasa, čizme, stado, Broz na kosi)
5715. Ne Vinko s tim (N Evin kostim)
5716. Ciljana grupa (C Ilja nag, rupa)
5717. Sve verica mami da (s vevericama Mida)
5718. Prija buka masi toj (pri jabukama sito J)
5719. Prija je tumač (pri jajetu mač)
5720. Operi kadu Kato (O perika, dukat O)
5725. Najuri Đoko setere (naj u riđokose Tere)
5726. Samo Aida nije vašljiva (Samoa i Danijeva šljiva)
5727. Gej režiser (reži Sergej)
5728. Sinte Zagorka sokoli (sinteza, gorka so, koli)
5729. Bal na vodi (Bil pa Vudi)
5730. Doda Brane Maši šarke (do dabra nema šišarke)
5731. Ko stiša Kemala? (kosti šake mala)
5732. Spazam ima Rom (spa za Mimarom)
5733. Svekrva voli cegere (sve krvavo lice Gere)
5737. Uma kukala (u maku kala)
5738. Grli Ćiru Mara (grlići, rum, ara)
5739. Nazeb Rinata (na zebri Nata)
5744. Emanuel Lasker (em kule Larsena)
5745. Kiri batina u rukama (Kiribati, Nauru, kama)
5746. Što fukara veli? (štof u karaveli)
5747. Dud u kukolju - duduk u kolju
5748. Sem uima kipere (s emuima kip Ere)
5749. U nastambu Romi žele (Una s tamburom i žele)
5750. Strip i ona čita (s tri piona Čita)
5751. Alvin i veverice (Al, Vin, Ive, Verice)
5752. Čegrtuša (šegrt, Uča)
5753. Edin Karamazov (Rama zove Dinka)
5754. Čeka me obaveza (Če, kame, oba veza)
5755. Nagon gubi čar (na gongu bičar)
5756. Polako se bude (pola kose Bude)
5757. Legla plata (pegla Zlata)
5758. Mirišu marele (miri šumar Ele)
5759. Pojutarje (poju Tarje)
5760. Lepo lice Nemice (Nele, police, mice)
5761. Očni pritisak (počni Riti sak)01 јануар 2018


Свим сарадници и посетиоцима блога желим срећну и успешну Нову 2018.
Блог наставља са радом 10. јануара, а до тада ћемо само изабрати најбољи ребус из децембра 2017.
Решења:
5745. Кири батина у рукама (Кирибати, Науру, кама)
5746. Што фукара вели? (штоф у каравели)
5747. Дуд у кукољу - дудук у кољу
5748. Сем уима кипере (с емуима кип Ере)
5749. У настамбу Роми желе (Уна с тамбуром и желе)
5750. Стрип и она чита (с три пиона Чита)
5751. Алвин и веверице (Ал, Вин, Иве, Верице)
5752. Чегртуша (шегрт, Уча)
5753. Един Карамазов (Рама зове Динка)
5754. Чека ме обавеза (Че, каме, оба веза)
5755. Нагон губи чар (на гонгу бичар)
5756. Полако се буде (пола косе Буде)
5757. Легла плата (пегла Злата)
5758. Миришу мареле (мири шумар Еле)
5759. Појутарје (поју Тарје)
5760. Лепо лице Немице (Неле, полице, мице)
5761. Очни притисак (почни Рити сак)
5762. Опис убојице (о Пису бојице)
5763. Бек Ријеке (БЕ крије КЕ)
5764. Гле ђаволице (Г леђа, ВО лице)