четвртак, 18. фебруар 2016.

RJEŠENJA:
1. Uloži  depozit  Ivan (u loži de pozitivan)
2. Nasukan kanu (nasu kan kanu)
3. To nema stila (tone mastila)
4. Vaš prikan diluje devize (vaš pri kandilu jede vize)
5. Bračne vode (vrač ne bode)
6. Solim pamet prostacima (s Olimpa Met Prosta cima)
7. Retka ptica (pet kartica)
8. Javni sektor (jasni vektor)
9. Palisandrovina (pali Sandro vina)
10. Limitirana prija (Limi Tirana prija)
11. Tekuća pitanja (teku ćapi Tanja)
12. Spopada mase fobija (s popa dama sef obija)
13. Selim u magacin kabare (Selimu maga cinka Bare)
14. Dobiste ojak odar (do biste Oja Kodar)
15. Tri komandira (triko Man dira)
16. Na staroj curi muslini (Nasta Rojc u Rimu slini)
17. Varijabilan uzrok (vari ja Bilan uz rok)
18. I zlici tiranin naudi (izlicitira Nina Audi)
19. Mati negovana kosa (sako na vagonetima)
20. Razi grana raspara lice (razigrana Ras pa ralice)

Нема коментара: