петак, 12. септембар 2014.

REŠENJA:

1.       Kerima čuva Rešu (ker i mač u Varešu)
2.       Bole Idu bubrezi (Bole i dub u brezi)
3.       Kitim Arturu dom (kit i mart u Rudom)
4.       Vodi Vilim unuku Tini (vo, div i limun u Kutini)
5.       Supilo ganuo Mišu (sup i Logan u Omišu)
6.       Vratiću se Žani (vratić u Sežani)
7.       Satiru muža gubici (sat i rum u Žagubici)
8.       Vara Niki Punišu (Varan i kip u Nišu)
10.   Izo prenu kuma Novu (izopren u Kumanovu)
11.   Divi se Rus koplju (div i ser u Skoplju)
12.   Platiću putir Ani (Plat i ćup u Tirani)
13.   Voli Jakub Ernu (vol i jak u Bernu)
14.   Nađubri se lukovište (Nađ u Briselu kov ište)
15.   Drug Lav očima guta Linu (Dru, glavoč i mag u Talinu)
16.   Lanu Adisa Bebi (lan u Adis Abebi)
17.   Ubogo tijelo (u Bogoti jelo)
18.   Iskrivi luda masku (iskri Vil u Damasku)
19.   Kaja kuha vani (kajak u Havani)
20.   Uman i lijep ikavac (u Manili je pikavac)
21.   Kupiću parama ribu (kupić u Paramaribu)
22.   Polila Laura batu (Pol i Lala u Rabatu)
23.   Nudi Stipanu Tripo liju (nudist i pan u Tripoliju) - ELIMINISAN

24.   Kara čudak aru (Karač u Dakaru)

Нема коментара: