четвртак, 24. јануар 2013.


1 коментар:

N. Petkovski је рекао...

USTA VRAT KOSA MR UŠI = USTAV RATKO SAM RUŠI