недеља, 28. фебруар 2021.

Решења:
8499. Секи Ранко носи кавицу (секира Н'Коно Сикавицу)
8500. Poemu čita Tatjana (Poe muči tata Jana)
8501. Бријег у Тамишу (брије Гута Миша)
8502. Диме опушци (Диме о пушци)
8503. Рам сте купиле Тини (рамстек у пилетини)
8504. Слике ми нема (слик Еминема)
8505. Та туга јунака мину (тат у гају на камину)
8506. Тата лови ћубана на маслинама (Таталовић у бананама слини)
8507. Поему ученици раде (по емуу чен и цираде)
8508. Гријеси структура (гријеси струк ту Ра)
8509. Раребус (Баре, Рус)
8510. Спунеризам (спунер уз ам)
8511. Преметаљка (пет мљекара)
8512. Џун Картер (џунка, рт, ер)
8513. Алибунарка (Али, Бун, арка)
8514. Пар из Баваништа (Париз, Ба, Ваништа)
8515. Та мала лукава варка (А крава, ВА кула, лама Т)
8516. Бјелоушке (Б јело, уш КЕ)
8517. Виски је попила цура (ВИ скије, ПО пила, Ц ура)

Нема коментара: