недеља, 07. фебруар 2010.

Решења:
332. Златарево злато (ЗЛ ат, аре, во ЗЛ, ат О)
333. Рибарске мреже (риба Р СК, Е М реже)
334. Осмина јабуке (ос, мина ЈА, бук Е)
335. Дарко лута у Топлицама (дар, колут, ауто П, лица МА)
336. Воја стогове слаже (во, јастог О, весла ЖЕ)
337. Нема нигде мале Маре (немани ГД, ЕМ але, М аре)
Боро вашу Мару пази (борова шума, рупа ЗИ)
338. Кланац Таре (К лацан, Т аре)
339. Весела посела (ВЕ села, ПО села)
340. Добро друштво (ДО брод, Р уш, Т во)
341. Сок од шипка (соко Д, шипка)
342. Икосаедар (И коса, Е дар)
343. Главна је жустрина (Г лав на јежу, С трина)
344. Шешири од сламе (ШЕ шири О, ДС ламе)
345. Три торбара (Т рит, ОР бара)
346. Врбова свирала (ВР бова, С вир, ала)

Нема коментара: