уторак, 01. мај 2018.


NAJREBUS APRILA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 04.05.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 07.05.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5984. Pijesak Ejo sipa (pije sake Josipa)
5985. Da li će Vili stići? (Dalićevi listići)
5986. Deliću lovu (Delić u lovu)
5987. Nasekira mala juvelira danas (''Na sekirama laju'' - veli radan as)
5988. Dogu Rade dariva (dogura deda Riva)
5989. Skupa mami statua (s kupama mis tatua)
5990. Jato ribica (ja, Tor, Ibica)
5991. Mi se nadamo (mis En, Adamo)
5992. S Anda Lazar ode (sandala za rode)
5993. Uređena obala (U ređe na oba la)
5994. Pere snaja majci (Peres na Jamajci)
5995. Sape Karim alate (sa pekarima late)
5996. Pokaj, Danka, masu zala (po kajdankama su Z, A la)
5997. Dostava tripica (dosta vatri, pica)
5998. Dosolite raviole (do solitera viole)
5999. Kontaminirana cijela dolina (Konta, Mini, ranac i jela do Lina)
6003. Milion krajcera (Mili onkraj cera)
6004. Saraču kajas treba (Sara čuka jastreba)
6005. Meri se straši šarke (meri sestra šišarke)
6006. Sto piramida (stopira Mida)
6007. Kontrast kamenja (Kont Rastka menja)
6008. Oboje nedra cene (obojene dracene)
6009. Iste žene gone (IS teže nego NE)
6010. Psuje junak raju (psu je JU na kraju)
6011. Gnusne laži (gnu, snela Ž I)
6012. Moj auto Poli (Moja u Topoli)
6013. Ode Pučinija (o Depu činija)
6014. Koenzimi (Koen zimi)
6018. Lala nas jedi (Lalana sjedi)
6019. Papa Jana pitu (papaja na Pitu)
6020. Masa tunika (masat u Nika)
6021. Nasleđuje Kris tal (na sleđu je kristal)
6022. Sriče Tomo Stipi rebus (s ričetom osti, pire, bus)
6023. Ko zbija šegu sa nama (Kozbi jaše gusana MA)
6024. Kaću Nikolica primami (kaćun i kolica pri mami)
6025. Previ nas Irena (pre vina sirena)
6026. Posla Mila kauč unukama (po slami lak, a u čunu kama)
6027. Ko kupa stare? (koku pas tare)
6028. Pipa rodu Žile (pi pa ro duž ile)
6029. Pop okate petliće tera (Popokatepetl, iće, Tera)
6030. Gorile u magli (gomile i Marli)
6031. Podigla Mara dar (pod iglama radar)
6032. Izazov Emine (iza zove mine)
6033. U snegu skapalo mače (usne, guska, pa lomače)
6034. Mina retko pita (minaret, kopita)
6038. Karioka (Kaka, Rio)
6039. Igor Budan (Bud i Goran)
6040. Uboli Dušicu (u bolidu ši-cu)
6041. Naša drva nudim (na šadrvanu dim)
6042. Posvećen apostol (po sveće na po stol/a/)
6043. Kora cimeta (koraci, meta)
6044. Nama kuma kuću radi (na maku mak u ćuradi)
6045. Dogu Rade tera sad (dogura dete rasad)
6046. Pare njegove dati Gari (parenje goveda, tigar I)
6047. Pare njegove dali banci (parenje goveda, Libanci)
6048. Pare njene mani (parenje nemani)
6049. Doza točenog piva (do zatočenog P Iva)
6050. Zamesi je mališa (za Mesijem Ališa)
6051. Prekardaši Jana to (pre Kardašijan Ato)
6052. Nema ni separe (nemani se pare)
6053. Idete li na bis? (detelina, ibis)
6054. Šta puno Tamari smeta? (štap u notama, ris, meta)
6055. Divna padina (div, napa, Dina)
6056. Bar neka nada (Bar, ne Kanada)
6060. Kajase Čeda skupi (Kaja seče dasku pi)
6061. Kejt ti je lep, Adame (Kejt i jele pa dame)
6062. Podariše mi ranac (pod arišem Iranac)
3 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

5992. S Anda Lazar ode (sandala za rode)
5994. Pere snaja majci (Peres na Jamajci)
6004. Saraču kajas treba (Sara čuka jastreba)
6008. Oboje nedra cene (obojene dracene)
6024. Kaću Nikolica primami (kaćun i kolica pri mami)
6031. Podigla Mara dar (pod iglama radar)
6040. Uboli Dušicu (u bolidu ši-cu)
6041. Naša drva nudim (na šadrvanu dim)
6048. Pare njene mani (parenje nemani)
6062. Podariše mi ranac (pod arišem Iranac)

Бранислав Никић је рекао...

5989. Skupa mami statua (s kupama mis tatua)
5993. Uređena obala (U ređe na oba la)
6004. Saraču kajas treba (Sara čuka jastreba)
6008. Oboje nedra cene (obojene dracene)
6020. Masa tunika (masat u Nika)
6023. Ko zbija šegu sa nama? (Kozbi jaše gusana MA)
6033. U snegu skapalo mače (usne, guska, pa lomače)
6049. Doza točenog piva (do zatočenog P Iva)
6052. Nema ni separe (nemani se pare)
6062. Podariše mi ranac (pod arišem Iranac)

Svetlana је рекао...

5988. Dogu Rade dariva (dogura deda Riva)
5998. Dosolite raviole (do solitera viole)
6004. Saraču kajas treba (Sara čuka jastreba)
6012. Moj auto Poli (Moja u Topoli)
6020. Masa tunika (masat u Nika)
6026. Posla Mila kauč unukama (po slami lak, a u čunu kama)
6031. Podigla Mara dar (pod iglama radar)
6040. Uboli Dušicu (u bolidu ši-cu)
6048. Pare njene mani (parenje nemani)
6049. Doza točenog piva (do zatočenog P Iva)